קיצור הלכות שבת

קיצור הלכות שבת - א

הכנות לשבת

סימן רמב
סימן רמט 
סימן רנ 
סימן רנא
סימן רנו 

סימן רס, רסב

 

שהיה, חזרה והטמנה

סימן רנג-ד 
סימן רנז-ט

 

הדלקת נרות

סימן רסג 
סימן רסד
סימן רסה 

 

קבלת שבת

סימן רסא 
סימן רסז

 

תפילות השבת

סימן רסז 
סימן רסח
סימן ער
סימן רפא 
סימן רפו
סימן רצב

קידוש

סימן רעא 
סימן רעב
סימן רעג
סימן רפט 

 

סעודות השבת

סימן רעד 
סימן רפח
סימן רפט
סימן רצ 
סימן רצא

 

קריאת התורה

סימן רפב 
סימן רפג
סימן רפד
סימן רפה 

 

הבדלה

סימן רצג 
סימן רצד
סימן רצה
סימן רצו 
סימן רצז
סימן רצח
סימן רצט 
סימן ש

אמירה לנכרי

סימן רמג 
סימן רמד
סימן רמה
סימן רמו 
סימן רמז
סימן רמח
סימן רמט 
סימן רנ
סימן רנא
סימן רנב 
סימן רעו
סימן שו-שז

 
הוסף תגובה