קיצור הלכות שבת - נושאים א

קריאת התורה

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

סימן רפב

קריאת התורה*

                   

מניין הקורין

 1. א. משה רבינו תיקן להם לישראל, שהיו קורין בספר-תורה: חמישה גברי ביום-טוב, וששה ביום-הכיפורים, ושבעה בשבת. בשביל המעלה והקדושה יתירה שיש בכל אחד על חבירו[1] - הוסיפו בו איש אחד.

 

הוספה על המניין

 1. ב. מעיקר הדין, אם רצו להוסיף על מניין זה, יכולים להוסיף כמו שירצו, שלא היתה התקנה אלא שלא לפחות מהמניין. ומכל מקום, נהגו במדינות אלו כדעת האומרים שביום-טוב ויום-הכיפורים אין מוסיפין על חמשה וששה[2], מלבד בשמחת-תורה, שהכל רוצין לעלות לתורה[3].
 2. ג. ואף בשבת טוב שלא להוסיף, לחוש לדברי האומר שאסור להוסיף כדי שלא להרבות בברכות – שמכיוון שכבר יצאו שבעה, הרי השאר מברכים ברכה שאינה צריכה. וגם מפני טורח הציבור – ראוי לציבור לעשות תקנה, שלא לקרות הרבה[4] יותר על שבעה המחוייבים[5].
 3. ד. מותר לקרות עולים הרבה בפרשה אחת, שחוזר וקורא זה מה שקרא זה, וחוזר ומברך[6], אבל יש אומרים שלכתחילה אסור להשני לברך על הפסוקים שכבר בירך עליהם הראשון, אלא-אם-כן יוסיף עליהם שלושה פסוקים. וכן נוהגים במדינות אלו, כל השנה, לבד משמחת-תורה – שאז סומכין על המתירין לעשות כן[7].

 

המפטיר

 1. ה. המפטיר בנביא[8] - צריך שיקרא בתורה תחילה, ויברך עליה תחילה וסוף, ואחר-כך יפטיר בנביא. כדי שלא יהא כבוד התורה וכבוד נביא שווה, אם יקרא [רק] בנביא לבדו, כמו שקראו העולים הראשונים בתורה לבדה[9].
 2. ו. מעיקר הדין, המפטיר עולה למניין שבעה. אבל נהגו כל ישראל מדורות הראשונים, שהמפטיר אינו ממניין השבעה[10] - הואיל ואינו קורא אלא בשביל כבוד התורה, שיהא עודף על כבוד הנביא. וכן ביום-טוב ויום-הכיפורים בשחרית – אין המפטיר מן המניין, מטעם זה. אבל ביום-הכיפורים ושאר תעניות-ציבור במנחה, וכן בט' באב [בשחרית ומנחה] שאין יכולים להוסיף על שלושה[11] - המפטיר הוא מהשלושה.

 

הקדיש שלפני המפטיר

 1. ז. רבנן סבוראי תקנו לומר קדיש, אחר שנשלם מניין הקרואים, קודם מפטיר, כדי להפסיק בין קריאתם לקריאת המפטיר, להודיע שהמפטיר אינו מן המניין[12].
 2. ח. והנהיגו שיגמור השביעי את כל הפרשה, ויאמרו קדיש, והמפטיר חוזר וקורא שלושה פסוקים, לפחות, ממה שקראו כבר. כי אי-אפשר שהשביעי ישייר כמה פסוקים להמפטיר, שאין להפסיק בקדיש באמצע הפרשה, שעדיין לא נשלמה חובת היום.
 3. ט. במה דברים אמורים? בשבת ויום-טוב ויום הכיפורים, שהמפטיר אינו מן המניין. אבל בט' באב [בשחרית ומנחה] ושאר תעניות-ציבור במנחה ויום-הכיפורים במנחה, שהמפטיר הוא מהמניין – אין אומרים קדיש קודם המפטיר, שלא להפסיק באמצע המניין וגם באמצע הפרשה.
 4. י. ביום שמוציאים שני ספרים – נוהגים להשלים המניין בספר ראשון, והמפטיר קורא בשני. ואומרים קדיש אחר השלמת המניין בספר הראשון, קודם קריאת המפטיר בעניין השני.
 5. יא. וביום שמוציאים שלושה ספרים[13], אזי גם כן – המפטיר בלבד קורא באחרונה – ומשלימין המניין בשני הספרים הראשונים, ואחריהם אומרים קדיש, קודם המפטיר, כדי להפסיק בין קריאתם לקריאת המפטיר, שקריאתו אינה אלא בשביל כבוד התורה.

 

טעות במניין הקורין

 1. יב. אם טעה השליח-ציבור וסיים הפרשה עם העולה הששי, ואמר קדיש – אין צריך לקרות עוד אחר לשביעי, מלבד המפטיר – אלא יקרא עם המפטיר מה שקרא עם הששי, ודי בכך. כי העיקר הוא, שהמפטיר עולה למניין שבעה[14].
 2. יג. אבל אם לא אמר קדיש עדיין – יקרא עוד שביעי, מלבד המפטיר[15], כדי לצאת אף להאומרים שהמפטיר אינו עולה למניין שבעה, כמו שנוהגין[16].

 

שמיעת הקריאה והברכות

 1. יד. [חובה היא על הכל – לשמוע הפרשה שקורין בתורה[17].
 2. טו. וגם חובה על הציבור לשמוע את הברכות שמברך העולה לתורה[18]].

 

הקריאה ע"י העולה

 1. טז. [בזמן הזה העולה אינו קורא בעצמו, אלא השליח-ציבור קורא בקול רם, ומשמיע לציבור, ומוציאם ידי חובתם[19]. ומכל מקום, צריך העולה – לקרות עם השליח-ציבור, מלה במילה, מתוך הספר תורה, בלחש[20].
 2. יז. אבל בשעת הדחק – כגון, אם קראוהו לתורה כשהיה קורא קריאת שמע – לא יקרא עם החזן כלל, ויסמוך על דברי האומרים, שיכול לברך על שמיעה מהחזן[21]].

 

קטן

 1. יח. הקטן אינו יכול להיות מקריא את העולים, דהיינו, שהוא יקרא בקול רם בספר-תורה, והעולים אומרים אחריו בלחש, וכל הציבור יוצאים ידי חובתם ממנו – הואיל והוא אינו מחוייב בדבר, אינו יכול להוציאם ידי חובתם, עד שיתחייב כמותם, דהיינו, ש[יגדל ו]יביא שתי שערות[22].
 2. יט. מן הדין, קטן יכול להצטרף למניין שבעה עולים בשבת* - אלא שאין נוהגים לקרותו[23].
 3. כ. אבל למפטיר – יכול לעלות, אפילו לפרשת זכור, אם יודע למי מברכין. ואף-על-פי שפרשת זכור היא חובה מן התורה שישמענה כל אדם מישראל, והקטן שאינו מחוייב אינו יכול להוציאם ידי חובתם, מכל מקום, עכשיו הרי-ציבור קורא בקול רם, ומשמיע לציבור ומוציאם ידי חובתם[24].

 

עם הארץ

 1. כא. [עם-הארץ שיודע לקרות בתורה, אף-על-פי שאינו מבין קריאתו – יכול לעלות לתורה ולברך על קריאתו[25]].
 2. כב. אין איסור לקרות עם-הארץ, שהוא נכבד ועשיר וגדול הדור, לפני תלמיד-חכם – כי אין זה בזיון לתלמיד-חכם, רק כבוד לתורה, שמתכבדת באנשים גדולים[26].

 

דילוג בקריאה

 1. כג. אם דילג השליח-ציבור אפילו תיבה אחת, ואפילו אות אחת, בקריאת שבת שחרית[27] - צריך לחזור ולקרות אותו פסוק שדילג בו, עם עוד שני פסוקים הסמוכים לו, ולברך עליהם תחילה וסוף[28]. ואם כבר בירך העולה ברכה אחרונה על קריאתו – צריך לברך שוב תחילה וסוף.
 2. כד. ואף אם כבר סיימו הפרשה והפטירו, והתפללו מוסף – צריך השליח-ציבור, או אחר, ולחזור ולקרות הג' פסוקים שבהם [היה] הדילוג בציבור זה, בברכה תחילה סוף.

 

קראוהו שנית

 1. כה. מי שעלה לקרות בתורה, והלך לבית-הכנסת אחר, וקראוהו לעלות שם, ונזדמנה לו אותה פרשה שקראה כבר – צריך לחזור ולברך עליה, תחילה וסוף[29].

 

 

 

סימן רפג

 

טעם שאין קורין בפרשת המוספין למפטיר בשבת

 1. א. הגאונים תקנו[30] להוציא ספר שני, בכל יום-טוב, לקרות בו בפרשת המוספים, אבל בשבת – לא תקנו כן. מפני שפרשת מוסף של שבת אין בה אלא שני פסוקים בלבד[31], ואין קורין בתורה פחות משלושה פסוקים. ןעוד, לפי שצריך להפטיר בנביא מעניין הפרשה שקרא ממנה המפטיר, ואם יקרא במוסף שבת, יצטרך להפטיר מעניין שבת – ויהיו כל ההפטרות של כל השנה בעניין אחד.

 

 

 

סימן רפד

ההפטרה

 

תקנת ההפטרה

 1. א. המפטיר בנביא בשבת – לא יפחות מעשרים ואחד פסוקים. ששבעה עולים לקרות בתורה, וצריך שיפטיר בנביא שלושה פסוקים כנגד כל אחד מהעולים. מפני שפעם אחת גזרו שמד על ישראל שלא יקראו בתורה, וקראו בנביאים מעניין הפרשה, שבעה – כנגד השבעה שהיו צריכים לקרות בתורה, ולא היו פוחתין משלושה פסוקים לכל אחד, כמו שאין פוחתין בתורה, והרי בין כולם עשרים ואחד פסוקים. ואחר-כך כשבטלה הגזירה וחזרו לקרות בתורה, התקינו[32] שיהא אחד קורא בנביא – מעניין הפרשה[33] - עשרים ואחד פסוקים בשבת[34].
 2. ב. לא נתקנה ההפטרה אלא בציבור, אחר שקראו בספר-תורה. אבל אם לא קראו בספר-תורה, אלא בחומש סלא ברכה[35] - נכון שיאמרוה בלא ברכותיה, שלא תשתכח מהם תורת ההפטרה.

 

ברכותיה

 1. ג. תקנו שיברך המפטיר שבע ברכות, כנגד שבעה שקראו בתורה. שתי ברכות, שבירך על התורה, קודם שיפטיר בנביא, וחמש ברכות מברך על ההפטרה: אחת מלפניה, וארבע לאחריה.
 2. ד. צריך לכוין[36] לברכות הקוראים בתורה, ולברכות המפטיר, ויענה אחריהם אמן* - ויעלו לו להשלים מניין מאה ברכות, שחיסר מניינם בשבת[37], כשאין לו פירות הרבה להשלים בהם[38].

 

קריאתה

 1. ה. לכתחילה, אסור לקרות מפטיר מי שאינו יודע לומר ההפטרה בעצמו. ואם קראו אותה – יעלה ויקרא בתורה, ויקרא אחר את ההפטרה[39].
 2. ו. [לכתחילה צריך המפטיר לעמוד בקריאת ההפטרה – מפני כבוד הציבור[40]].
 3. ז. אין צריך שיהא הנביא שמפטירים בו ספר שלם, אלא די בקטע שמפטירים בו. ואף אם גם קטע זה אינו כתוב על הקלף, אלא בדפוס על הנייר – שההפטרה לא נתקנה כלל שיקראוה בספר כשר, כמו שתקנו בקריאת התורה לקרות בספר-תורה כשר[41].
 4. ח. ואף-על-פי כן לא יקרא ההפטרה בעל-פה, משום ש"דברים בכתב – אי אתה רשאי לאמרם בעל-פה". אלא שאם היא כתובה, רק שיש בה חיסרון – אפילו של הרבה תיבות – והוא בעניין שאין בו איסור זה[42]  - קורא החסרון בעל-פה.
 5. ט. קטן היודע לקרות, שיודע לחתוך האותיות בטוב, ויודע למי מברכין – יכול להפטיר בנביא. ויש נוהגים סלסול וכבוד במרכבה של יחזקאל שמפטירין בעצרת[43], ובשירת דוד כשמפטירים אותה בשביעי של פסח – שלא יפטיר אלא גדול. ויש נוהגים כן – גם בשבת-שובה[44].

 

שמיעתה

 1. י. חובה היא על הכל – לשמוע ההפטרה, כמו הפרשה שבספר-תורה. לפיכך לא יקראו שנים ההפטרה כאחד בקול רם, ששני קולות אינם נשמעים[45].
 2. יא. וכן לא יתחיל המפטיר להפטיר, עד שיגמור הגולל לגלול הספר-תורה, כדי שגם הגולל יוכל להבין[46] ולשמוע ממנו.
 3. יב. יש נוהגים, מטעם הידוע להם[47], שלא לסמוך על שמיעה בלבד, אלא הם בעצמם קורין ההפטרה[48], ושומעין הברכות מפי המפטיר. ומכל מקום, צריכים ליזהר שלא יקראו בקול רם אלא בנחת ( - בלחש), מלה במלה[49] עם המפטיר[50].

 

הברכות שאחריה

 1. יג. אין לענות אמן אחר "אמת וצדק" – שאין שם סיום הברכה. ומפני שהרבה טועים לענות שם אמן, לכן טוב שהמפטיר לא יעשה שם שום הפסק כלל, למען ידעו שאין שם סיום הברכה[51].
 2. יד. ראש-חודש שחל להיות בשבת – אין המפטיר מזכיר עניין של ראש-חודש כלל בברכת 'על התורה כו', לפי שאין עניין כלל לראש-חודש בהפטרה, שהרי אלמלא שבת אין הפטרה בראש-חודש לבד[52].
 3. טו. אין לסלק ספר הנביאים מלפני המפטיר, עד לאחר שיגמור לברך אחריו – כדי שיראה ויברך על מה שהפטיר[53].

 

כששתי פרשיות מחוברות

 1. טז. בכל שבת שקורין שתי פרשיות בתורה – מפטירים ההפטרה של פרשה השניה שבה מסיימין[54], חוץ משבת שקורים אחרי-מות וקדושים, שמפטירים הפטרת אחרי-מות[55].

 

תפילות שלאחר קריאת התורה

 1. יז. אחר קריאת התורה נהגו לברך העוסקים בצרכי ציבור, ולומר 'יקום פורקן'. ואין בכל זה משום איסור תחינה בשבת[56], שאין זו תחינה אלא ברכה[57].
 2. יח. גם נהגו לומר 'אב הרחמים'. [ואומרים אותו בכל שבת, מלבד בשבת שחל בימים שאין אומרים בהם תחנון, כגון ראש-חודש וחנוכה, וכן כשיש חתונה או מילה. וכן אין אומרים אותו בשבת שמברכין החדש, מלבד כשמברכין ר"ח סיון – אומרים אותו[58], מפני הגזירות[59] שארעו בימים ההם[60]].

 

 

 

סימן רפה

 

קריאת שנים מקרא ואחד תרגום

 1. א. חייב אדם לקרות לעצמו בכל שבוע ושבוע, פרשת אותו השבוע – שנים מקרא ואחד תרגום, אף-על-פי ששומע הפרשה כל שבת בציבור.

 

מהו תרגום

 1. ב. הקורא שנים מקרא ואחר-כך לועז כל מלה ומלה בלשון שמבין – לא יצא ידי חובתו במקום תרגום[61], לפי שהתרגום מפרש כמה דברים שאין להבין מתוך המקרא.
 2. ג. מעיקר הדין, הקורא ב' פעמים מקרא, ובפעם ג' חוזר ולומד כל הפרשה[62] עם פירוש רש"י, שהוא בנוי על יסוד התלמוד – הרי זה מועיל יותר מהתרגום, שהוא מפרש יותר. אלא שמכיוון שיש אומרים שיש מעלה בתרגום, שזכה שניתן בסיני, כגון: יגר שהדותא[63] - לכן, כל ירא שמים, יש לו לקרות התרגום וגם פירוש רש"י[64]. ומי שאינו מבין פירוש רש"י – יש לו לקרות בפירוש התורה שבלשון לע"ז שמבין.

 

אופן הקריאה

 1. ד. המנהג הנכון הוא – לקרות כל פסוק ב' פעמים והתרגום עליו מיד[65], כי כן היו עושים בזמן שהיו מתרגמין בקריאת התורה בציבור, שהיו מתרגמין כל פסוק בפני עצמו. אבל מן הדין – יכול לקרות שנים מקרא ואחד תרגום בכל עניין שירצה[66].
 2. ה. פסוק אחרון – טוב לכפלו, ולחזור[67] ולאמרו, כדי לסיים בתורה. שכן בזמן שהיו מתרגמין, היו מסיימים במקרא, שהיו כופלים פסוק האחרון.
 3. ו. יש נוהגין שלא להפסיק כלל באמצע שנים מקרא ואחד תרגום, אפילו בדיבור. אבל מן הדין, אין צריך לקרות כל הפרשה בפעם חת שנים מקרא ואחד תרגום.
 4. ז. מי שהוא רגיל ( - בקי) בפסקי טעמים[68] בעל-פה – טוב שיקרא מקרא בספר-תורה כשר, בכל ערב שבת[69].

 

זמן הקריאה

 1. ח. חייב להשלים פרשיותיו עם הציבור, שלא יקרא בשבוע זה פרשת שבוע אחר. ומיום ראשון ואילך נקרא עם הציבור, שכבר התחילו הציבור פרשה זו בשבת במנחה.
 2. ט. מצווה מן המובחר, שישלים אותה קודם שיאכל בשבת שחרית, כי כן צוה רבינו הקדוש את בניו[70], שלא יאכלו בשבת שחרית קודם שישלימו הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום*. ואם לא השלים קודם אכילה – חייב להשלים, אחר אכילה, עד המנחה. אבל משם ואילך, כיוון שהתחילו הציבור פרשה אחרת – עבר זמנה של זאת.
 3. י. ואם עבר ולא השלים בזמנה – טוב שישלים עד סוף יום ג'. ואם לא השלים עד אז, ישלים עד שמחת-תורה, שנים מקרא ואחד תרגום.
 4. יא. יש נוהגין, מטעם הידוע להם[71], לגמור כל הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום בערב שבת אחר חצות. ויש נוהגין לגמור כולה בערב שבת שחרית אחר התפילה[72].
 5. יב. יש מתירים לקרות שנים מקרא ואחד תרגום בשעת קריאת התורה[73].
 6. יג. אבל אינו יוצא בשמיעת הקריאה מהשליח-ציבור ( - בעל-הקריאה), שמלבד שמיעה זו – חייב לקרות[74] שנים מקרא ואחד תרגום. ובשעת הדחק, יש לסמוך על האומרים שיוצא בשמיעת הקריאה מהשליח-ציבור – אם שמע כל הפרשה בבירור – ודי שיקרא עוד פעם אחת עם תרגום[75]

 

קריאת פרשת יום-טוב

 1. יד. אין צריך לקרות פרשת יום-טוב לעצמו בערב יום-טוב, שהרי כבר קרא, או יקרא, פרשה זו בשבתה. ומכל מקום, בערב שמחת-תורה – יקרא פרשת 'וזאת הברכה' שנים מקרא ואחד תרגום, שעכשיו הוא זמנה.

 

קריאת ההפטרות

 1. טו. ההפטרות של כל השבתות – אין צריך לקרותן בעצמו, מן הדין. אלא שנהגו לקרותן, כדי שיהא בקי בה ויודעה, כי שמא יקראוהו למפטיר בבית-הכנסת.
 2. טז. ובד' פרשיות – יש לו לקרות ההפטרה של ד' פרשיות שמפטירין אותה בבית-הכנסת, ולא ההפטרה של פרשת השבוע, וכן בשבת-ראש-חודש, ו'מחר חדש' ובשבת-חנוכה[76].

 

 


 • הלכות קריאת התורה נכתבו כאן בצורה חלקית (רק בנוגע לשבת וכו') – מקומם הוא בסימנים קלה-קמט (סימנים אלו בשוע"ר לא הגיעו לידינו). ההלכות באריכות – ראה בשו"ע הב"י שם ונו"כ. ובספר שערי אפרים – על הלכות קריאת התורה. ובקיצור – ראה קיצור דיני קריאת התורה (להגרא"ד לאוואוט נ"ע, בעהמ"ח שער הכולל) – נדפס בסידור תורה אור בסופו (דף שסו ואילך). וכן ראה קצות השולחן סימנים כה, פד-פז.

 

על מנהגי חב"ד בקריאת התורה – ראה ספר המנהגים-חב"ד ע' 13-15, 31.

[1]  יום טוב – אסור בעשיית מלאכה (ועונשו מלקות), יוהכ"פ – עונשו כרת, ושבת – עונשה סקילה (מגילה כב, ב).

[2]   וטעמם ביו"ט – כדי שלא יהי' שווה ליום הכיפורים, וביוהכ"פ – שלא יהי' שווה לשבת (שוע"ר כאן סעיף א).

אבל בשבת מותר להוסיף אף לדעה זו. וכן ביו"ט שחל להיות בשבת – דינו כמו שבת לבדה, ומותר להוסיף (מלבד ביוהכ"פ שחל בשבת). ומ"מ טוב שלא להוסיף וכדלהלן.

[3]  וסומכין על הסברא המתירא להוסיף, שהיא עיקר (שוע"ר שם).

[4]  כוונת רבינו במש"כ "הרבה יותר וכו' " נראה לבאר, דהנה מקור דין זה הוא באליה זוטא (הובא בבאר היטב כאן סק"ג), ושם הלשון: שלא לקרות יותר מעשרה. ורבינו שינה מפני שדבר זה אינו אלא תקנה מפני טורח הציבור, ומובן שהדבר הקובע בזה אינו הכמות (עשרה), אלא האיכות (הטורח), ולכן אין לקבוע בזה מסמרות, אלא "שלא לקרות הרבה יותר על (שבעה המחוייבים)".

[5]  וראה בשו"ת צמח צדק (חאו"ח סי' ל"ה) שדן בזה, והסיק שאין להוסיף על שבעה קרואים בשבת, אלא אם כן לצורך גדול (שבת שיש בה חתונה, וכיו"ב). וראה שם עוד שכתב, ש"כמדומה אצל אאזמו"ר (רבינו הזקן בעל התניא והשו"ע) .. שהוא היה הקורא תמיד – לא היו מוסיפין על שבעה קרואים, אף בשבת שיש בה חתונה". וראה בספר המנהגים-חב"ד (עמ' 31): "אם אין מספר העליות מספיק – יקראו בתורה בחדרים שונים, אבל לא להוסיף על מספר הקרואים". וראה עוד אג"ק מכ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ג ע' לא.

[6]  ומכל מקום, אין השני עולה למניין שבעה קרואים המחוייבים בשבת, אלא אם כן הוסיף עוד שלושה פסוקים שלא קראם הראשון (שוע"ר כאן סעיף ד).

[7]  וכן בחוה"מ של סוכות ובחנוכה – שאי אפשר בעניין אחר (שוע"ר כאן סעיף ד). וכן אם טעה שליח ציבור, וסיים הפרשה עם הששי, ולא אמר קדיש עדיין (ראה לקמן סעיף יג).

[8]  ראה דיניו – להלן סימן רפד.

[9]  שוע"ר כאן סעיף י.

[10]  אלא הוא עולה כשמיני בשבת.

[11]  כמבואר בשו"ע הב"י סי' קלה ס"א.

[12]  שוע"ר כאן סעיף יב.

[13]  כגון: ראש חודש טבת שחל בשבת, שצריך לקרות פרשת השבוע ופרשת ר"ח ועניין של חנוכה. וכן בשמחת תורה, שצריך לקרות פרשת וזאת הברכה, ובראשית ופרשת המוספין (שוע"ר כאן סעיף טו).

[14]  שוע"ר כאן סעיף יט. וכדלעיל סעיף ו.

[15]  כלומר, יחזור ויקרא שוב ג' פסוקים האחרונים – בשביל השביעי. ויחזור ויקראם פעם נוספת – בשביל המפטיר. וראה לעיל סעיף ד והערה 7.

[16]  שוע"ר כאן סעיף יט. וכדלעיל סעיף ו.

[17]  שוע"ר סי' רפד סעיף יא. וראה גם שם סי' רפב סעיף ה. כלומר, שאין זה רק חיוב קריאה, אלא ישנו גם חיוב (על כל אחד ואחד) לשמוע.

וראה גם שו"ת צמח צדק האו"ח סי' לה (אות ז), שעצם תקנת הקריאה בציבור היא בשביל השמיעה, עיי"ש.

על החובה להקשיב לקריאת התורה, ולא לדבר אפילו בדברי תורה, משעה שנפתח הספר תורה – ראה בשו"ע הב"י סי' קמו סעיף ב. וראה מש"כ על זה בחריפות גדולה, כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב במכתבו המפורסם – נדפס באגרות קודש שלו ח"א ע' קעז, ובסידור תורה אור ע' 490.

אך מכל מקום, אם רוצה לקרות מלה במלה עם השליח ציבור, כדי שיוכל לכוין ולשמוע יותר טוב את קריאת הש"ץ – מותר. ובלבד שלא ייעשה כן בקול רם (מ"א סי' קמו סק"ה. וראה גם מכתב אדמו"ר מוהרש"ב הנ"ל, ובמקורות שצויינו שם).

האיסור שלא לדבר בקריאת התורה – הוא אפילו בין גברא לגברא (שו"ע הב"י סי' קמו סעיף ב). ובזמן הזה שמאריכין ב"מי שבירך" – מותר בדברי תורה בשעת ה"מי שבירך" (מג"א סי' קמו סק"ג).

ולעניין קריאת שמו"ת בשעת קריה"ת – ראה להלן סי' רפה סעיף יב.

[18]  שוע"ר סי' קכד סי"א (באמצע). וראה גם שו"ת צמח צדק שם (אות ה ואילך).

וראה עוד בזה להלן סי' רפד ס"ד, לעניין השלמת מאה ברכות עי"ז. ולעניין ברכו דקריה"ת – ראה בשוע"ר סי' נג סי"ג בסוגרים.

[19]  שוע"ר כאן סעיף טז.

[20]  שו"ע הב"י סי' קמא סעיף ב.

[21]  עפ"י שוע"ר סי' סעיף ו.

אבל העומד בפסוד"ז, יכול לקרוא בלחש עם הקורא (קצוה"ש סי' יח סעיף ב. וכ"ה בשערי אפרים שער א, סעיף א ובפתחי שערים שם. אמנם בדרה"ח סי' עז אות ג אוסר).

[22]  שוע"ר כאן סעיף ה. ולעניין אם הקטן יכול להיות המקריא בתורה בשבת במנחה (ובשני וחמישי) – ראה בחודשי צמח צדק על משניות (מגילה סוף פרק ג), שאם מלאו לו י"ב שנים ויום אחד יש מקום לצדד להקל.

*  רבינו הוסיף תיבת "בשבת" (שאינה במג"א כאן סק"ד), וכנראה כוונתו בזה לשלול כל הקריאות האחרות שאינן "(שבעה) בשבת" (ר"ח, יו"ט ויוהכ"פ) – שבהם מן הדין קטן אינו יכול לעלות (ראה מחצה"ש כאן).

[23]  שוע"ר כאן סעיף ז.

[24]  שוע"ר כאן סעיף טז.

[25]  עפ"י שוע"ר סי' קפה סעיף ב. וראה גם בהלכות תלמוד תורה פרק ב הלכה יב.

ולאו דווקא כשקורא בעצמו, אלא הוא הדין אם רק שומע מהשליח ציבור ואינו קורא כלל (כדלעיל סעיף יז, או שהוא עם הארץ שאינו יודע כלל לקרות) וגם אינו מבין מה ששומע – יכול לברך על השמיעה, אף שאינו מבינה (עפ"י קונטרס השולחן, להרא"ח נאה, על שוע"ר סי' קפה שם. וכן משמע בהל' ח"ת שם, עיי"ש היטב. וכ"ה בלקו"ש חכ"ג ע' 258).

[26]  שוע"ר כאן סעיף ט.

[27]  אבל כל שאר הקריאות (בשני וחמישי, מנחת שבת ושחרית דיו"ט) דינם שונה – ראה שו"ע הב"י סי' קלז סעיפים ג, ד.

[28]  שוע"ר כאן סעי' כ.

[29]  שוע"ר כאן סעיף יז.

אבל באותו ביהכנ"ס במניין אחר, והוציאו ספר תורה אחר, אם יכול לעלות – ראה שוע"ר סי' סט סעיף ח.

[30]  כמבואר בשוע"ר סימן תפח סעיף ו. ושם פירט רבינו יותר: רבנן סבוראי תקנו, והגאונים שאחריהם הנהיגו.

[31]  במדבר כח, ט-י.

[32] לעניין קביעת זמן התקנה וע"י מי נתקנה – ראה במילואים לסעיף זה.

[33]  וביתר פירוט: מפרשת בראשית עד יז בתמוז מפטירין מעניין הפרשיות, ומשם ואילך – לפי הזמן ולפי המאורע: שלוש דפורענותא, שבע דנחמתא והפטרת שובה (טושו"ע סימן תכח סעיף ח).

ואעפ"כ, כיוון שכל העניינים בתורה מדוייקים בתכלית הדיוק – גם להפטרות אלו יש שייכות לפרשיות התורה שנקראות באותן שבתות (ראה באריכות לקוטי שיחות ח"ט ע' 61 ואילך ובהערות).

[34]  ואם נשלם העניין בפחות מכ"א פסוקים – אין צריך להשלים מעניין אחר (שוע"ר כאן סעיף א).

[35]  דהיינו, במקום שאין ספר תורה – שקורין בחומש, כדי שלא תשתכח מהם תורת קריאה (ראה שו"ע הב"י סי' קמג סעיף ב ברמ"א, ובמג"א שם סק"ב)

[36]  פי' לכוין, היינו לדעת איזו ברכה היא זו. ומ"מ צריך גם לשמוע באזניו את הברכה, שהרי בלי שמיעה אין הברכה נחשבת לו כאילו בירכה בעצמו ואינה עולה למניין מאה ברכות (ע"פ שוע"ר סי' מו ס"א (בסופו) ומג"א שם). וראה עוד לעיל סי' רפב סט"ו ש(מלבד העניין של השלמת מאה ברכות הנזכר כאן) יש חיוב לשמוע הברכות.

ומ"מ לגבי עניית אמן על הברכה – די במה שיודע איזו ברכה מברכים, ואין צריך שמיעה (שוע"ר סי' קכד סעיף יא).

*  ואמן של ברכות התורה יכול לענות גם כשעומד בברכות קריאת שמע, ואפילו באמצע הפרק. מפני שהם כדבר שבקדושה, שאינן נאמרות אלא כשקורין בס"ת בעשרה (שוע"ר סי' סו ס"ה).

[37]  ראה שוע"ר סי' מו ס"א, דבשבת חסרות י"ג ברכות.

[38]  שוע"ר כאן סעיף ז. אבל אם יש לו פירות (הרבה) – אינו יוצא בשמיעת הברכות (שוע"ר סימן מו סעיף א (בסופו), וראה גם להלן סימן רצ סעיף א).

[39]  ואותו אחר אינו צריך לקרות בתורה עוד, כפי שתקנו שהמפטיר בנביא יקרא בתורה תחילה מפני כבוד התורה (כדלעיל סימן רפב סעיף ה), כי גם כשאחר קרא בתורה יש בזה כבוד לתורה (שוכ"ר כאן סעיף ט).

[40]  שוע"ר סימן תצד סעיף ו.

[41]  שוע"ר כאן סעיף ד, ובקו"א סק"א.

[42]  וצ"ע מהי כוונתו שב"חסרון תיבות הרבה" עצמו, יש אופן שמותר לקרוא בעלפה, ויש אופן שאסור – ראה במג"א כאן ס"ק ו בסופו, ובסימן קמג ס"ק ד (ורבינו ציין לסימן זה. אלא שסימן זה מחיבורו לא הגיע לידינו). וראה גם בשוע"ר סימן מט.

[43]  וראה בשוע"ר סימן תצד סעיף ה ש"נוהגים בקצת מקומות שגדול וחכם קורא זאת ההפטרה".

[44]  שוע"ר כאן סעיף ח. והטעם לזה הוא, מצד חשיבות הפטרת שובה, שהיא עניין התשובה, וקטן שפטור מכל המצוות, אין שייכת אצלו שלימות עניין התשובה, ולכן אין מקום שיאמר הפטרה זו – ראה לקוטי שיחות חלק יד ע' 144 ובהערה 15.

[45]  שוע"ר כאן סעיף יא.

[46]  ממה ששינה רבינו מלשון הפוסקים, וכפל "להבין ולשמוע" – משמע שמפרש שלא די בעצם השמיעה, אלא שצריך גם להבין כפשוטו. וצ"ע (לקוטי שיחות חלק לג, חג השבועות, תשמ"ח הערה 37 בשוה"ג).

[47]  מקור העניין הוא בכתבי האר"י ז"ל (שער המצוות, פרשת ואתחנן).

[48]  אבל מנהג חסידי חב"ד כשהם אצל האדמו"ר והאדמו"ר קורא – אינם קוראים ההפטרה, רק עומדים ומקשיבים (קצוה"ש סוף חלק ג, בהערות לבדה"ש סי' פה סק"ב).

[49]  ראה שוע"ר סימן קפג סעיף י.

[50]  ומזה מובן שצריך ליזהר לקרוא את כל ההפטרה, מתחילתה ועד סופה, יחד עם המפטיר. ולא כטועים הקוראים את ההפטרה מהר, ומסיימים אותה לפני המפטיר.

[51]  שוע"ר כאן סעיף ב.

[52]  שוע"ר כאן סעיף ו. ואם הוא שבת חול המועד פסח או סוכות – ראה שוע"ר סימן תצ סעיף טז.

[53]  שוע"ר כאן סעיף יב.

[54]  כדלעיל סימן רפג.

[55]  שוע"ר כאן סעיף יג.

סדר ההפטרות ע"פ מנהג חב"ד, במקום שיש חילוקי מנהגים – ראה בסידור תהילת ה' ותורה אור. וראה גם בספר המנהגים-חב"ד ע' 32, 33 (הוספת מנהגים, בעניין ברכות ההפטרה ועוד).

[56]  ראה להלן סי' רפח ס"י ואילך.

[57]  שוע"ר כאן סעיף יד.

עוד כתב שם שנהגו גם להזכיר נשמות המתים (יזכור) אחר קריה"ת. אמנם בסידור רבינו לא הזכיר זה.

[58]  ואם יש שם חתן או מילה – ראה במילואים לסעיף זה.

[59]  הכוונה לגזירות תתנ"ו (מחצה"ש סוף סי' זה. וראה עוד במילואים ךסעיף זה).

[60]  ע"פ פסקי רבנו בסידורו. וראה גם בשוע"ר סי' תכט ס"ח במוסגר. אמנם בשוע"ר כאן סי"ד כתב, שבימי הספירה (מפני הגזירות שארעו בימים ההם) אומרים אב הרחמים בכל אופן, גם אם יש בהם מילה או חתן. וגם בשבת מברכין.

[61]  דווקא אם לעז כל מילה ( - תרגום מילולי) בלבד. אבל אם קורא בפירוש התורה שבלשון לעז ( - פירוש העניין) – יוצא ידי חובתו (משמעות שוע"ר כאן סעיפים ב, ז). וראה גם לקמן סוף סעיף ג.

[62]  שאינו יוצא בפירוש רש"י, אלא אם כן קורא ג' פעמים מקרא, באותם פסוקים (וחלקי פסוקים) שרש"י אינו מפרשם מחמת פשיטותם (קו"א כאן ס"ק א).

[63]  בראשית לא, מז (ובפי' רש"י שם: תרגומו של גלעד).

מלשון רבינו משמע, שרק תיבות אחדות ניתנו בסיני, וזה מוכיח על מעלת התרגום (כלומר, לשון ארמית) בכלל (שכשהתורה רוצה לתרגם מילותיה – היא מתרגמת לארמית). אבל לא שתרגום אונקלוס בעצמו (לשונו, או עכ"פ תוכנו) ניתן בסיני (ראה הערות וציונים להל' תלמוד תורה פרק א (להרה"ג מרדכי שמואל אשכנזי) ע' 112). וראה עוד לקוטי שיחות חכ"א ע' 447 ובהערה 10.

[64]  להעיר מתקנת רבינו – שנקבעה ע"י כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע כא' מהשיעורים השווים לכל נפש – ללמוד בכל יום פרשה אחת מהסדרה של השבוע עם פירוש רש"י (לוח "ניום יום" יט טבת), והיינו ביום א' עד שני, ביום ב' עד שלישי וכו' (ראה ספר השיחות תש"ב ע' 30, וספר המנהגים-חב"ד ע' 19). וראה גם להלן סעיף ח, שמיום ראשון ואילך נקרא עם הציבור.

ולהעיר עוד פתגם רבותינו נשיאינו על מ"ש כאן: "כל יר"ש יש לו לקרות .. גם פרש"י – שלימוד פרש"י הוא סגולה ליר"ש (סה"ש הנ"ל ע' 28). וראה אג"ק כ"ק אדמו"ר שליט"א חי"ג ע' תכה.

[65]  וכן הוא בספר המנהגים-חב"ד ע' 25.

[66]  פי', לקרוא שנים מקרא, פסוק פסוק או פרשה פרשה (פתוחה, סתומה) ואח"כ תרגום, או שאר אופנים.

וכן, מן הדין, יוצאים ידי חובה גם אם קוראים מקרא ותרגום, ואח"כ פעם ב' מקרא (ממשמעות שוע"ר כאן סעיף ז). אבל לכתחילה – יקרא קודם ב' פעמים מקרא, ואח"כ תרגום (משמעות שוע"ר כאן סעי' ג).

[67]  כלומר, אחרי שכפלו (שנים מקרא) ותרגמו – יחזור ויאמרנו פעם שלישית.

[68]  ומזה מובן, שלכתחילה צריך לקרות שנים מקרא בטעמים. ומ"מ אין הקריאה בטעמים מעכבת (פמ"ג כאן א"א סק"ט. וראה גם שוע"ר סעיף ז).

[69]  וכן היה נוהג האריז"ל. ובנוגע לתרגום, היה לו תלמיד שהיה קורא לו התרגום, והוא היה (שומע או) אומר אחריו (שער הכוונות, עניין ליל ו. פע"ח שער הנהגת הלימוד).

אך המנהג בפועל, גם אצל גדולי ישראל וכן אצל רבותינו נשיאינו, שקורין שנים מקרא מתוך חומשים הנדפסים דווקא. והטעם י"ל, כדי שיוכלו לקרוא בעצמם גם התרגום, שנדפס בחומשים ביחד עם המקרא (ראה ספר השיחות תשמ"ח ח"א ע' 186 ס"ד ובהערות שם).

[70]  תוס' (ברכות ח, ב ד"ה ישלים) בשם המדרש.

*  ועדיף להשלימה לפני תפילת שחרית (ראה ספר השיחות תש"ב ע' 72. וכ"ה בראשונים, הובאו ביסודי ישורון מערכת הל' שבת ע' 52-53).

[71]  ראה של"ה מסכת שבת (צו, א).

[72]  בנוגע לפועל – נהגו כסברא ראשונה (יעויין לוח "היום יום", ד' טבת. תשובות וביאורים בשו"ע (תשמ"ז) סימן עד).

[73]  שוע"ר כאן ס"ח, וציין "כמ"ש בסימן קמו". וע"פ מש"כ שם (בשו"ע הב"י ס"ב (ובמג"א שם סק"ה) – בשוע"ר חסר סימן זה) נראה שהכוונה לקרות לעצמו, לאו דווקא במקום שבעל הקריאה אוחז, אלא אפי' במקום אחר. ומה שנזהר לכתוב שרק "יש מתירין", זהו מפני שאינו רצוי לעשות כן – ראה בשו"ע שם בסוף הסעיף: "והנכון, שבכל הפרשיות, ראוי למדקדק בדבריו – לכוון דעתו ולשומעם מפי הקורא".

אבל לדבר דברי תורה שאינם מן הפרשה אסור לכל הדעות – ראה לעיל סימן רפב סי"ד והערה 16.

ולעניין אם יכול לקרוא יחד עם השליח ציבור – ראה לקמן הערה 15.

[74]  דעה זו סוברת שכיוון שחיוב שמו"ת הוא חיוב על כל אדם, בנוסף לקרה"ת שבציבור (ראה לעיל סעיף א), לכן א"א לצאת יד"ח שניהם בשמיעה אחת.

[75]  אלא שלכתחילה, גם בשעת הדחק שצריך להקל – אין לסמוך על השמיעה לבדה (עפ"י שוע"ר כאן סעיף ח) – כי שמא יפנה לבבו לדברים אחרים ולא ישמע מהשליח ציבור (ראה שוע"ר סימן נט סעיף ד). ולכן יש לו לומר בלחש מלה במלה עם השליח ציבור. ראה לעיל סימן רפד סעיף יב.

[76]  ומנהג חב"ד – כשקורין שמו"ת – לקרוא את שתי ההפטרות (ספר המנהגים-חב"ד ע' 25).
הוסף תגובה