שו"ע הרב

ספרים הדנים בשו"ע הרב

אגורה באהלך, הר"ר מרדכי פרקש, תשובות והערות על ד' חלקי שלחן ערוך, בעלוויו וואשינגטאן, תשס"ח.

 

אהלי יוסף, הר"ר אליהו יוסף ריבלין. דיני קידוש השם, ווסתות וקצת דיני צדקה וכלאי בגדים, ירושלים תרכ"ח.

 

אהלי שם, יו"ל ע"י מכון אהלי שם - ליובאוויטש, קובץ לעניני הלכה וביאורים בתורת רבותינו נשיאינו, ארה"ק תשמ"ט ואילך.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה, חלק ו, חלק ז, חלק ח, חלק ט.

 

אותיות הרב, הר"ר משה וויינר. ביאור לסי' לו משו"ע אדמו"ר הזקן, עם ספר אותות ומופתים בהלכות סת"ם, ירושלים תשנ"א.

 

ארבעת המינים, הר"ר משה וויינר, על פי שו"ע אדמו"ר הזקן, ירושלים תשנ"ד.

 

אשכבתא דרבי, הר"ר משה דובער ריבקין, סיפור הסתלקותו של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב והנהגתו בימים האחרונים, עם הערות ובאורים, נ.י. תשי"ג.

 

בדי השלחן (בדה"ש), הר"ר אברהם חיים נאה, ציונים והערות לספרו קצות השלחן, ונדפס עמו, ירושלים תרפ"ו-תשי"ד.

ראה קצות השלחן.

 

ביאורי השלחן, הר"ר חנוך זונדל שימאנאוויטש, על סי' רמג-ז, רנג, רעו, שו-ז ושכה, עם קונטרס ביאורים בדברי שו"ע הרב וקונטרס אחרון ומהדורא בתרא, נ.י. תשס"א.

 

ביאורים והערות בקו"א - שו"ע רבינו הזקן, הלכות נדה, מאת חברי כולל אברכים שע"י מזכירות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש, נ.י. תש"מ.

 

ברכת השבת, הר"ר אליהו הלוי פישער, באורים וחדושים בהל' שבת, נ.י. תשנ"ג.

 

דברי נחמי', הר"ר נחמיה הלוי גינזבורג מדובראוונא, שו"ת, ווילנא-ווארשא תרכ"ו-תרמ"ז.

 

דובר בהלכה, הר"ר דוב בער אליעזרוב, בירורים בהלכות נדה ומקואות, והוא ח"ג מספרו מורה בהלכה, ירושלים תשל"ח.

 

דובר שלום, הר"ר שלום דובער לוין, הערות וביאורים בשו"ע אדמו"ר הזקן, ארץ ישראל תשס"ב.

 

דיני הפסק בתפילה, עפ"י שיטת חב"ד, נערך ע"י הר"ר יוסף יצחק איידלמאן, כפר חב"ד תשמ"ט.

 

דרכי החיים, הר"ר יוסף קוטובסקי מו"ץ דק"ק טשעהרין, מקורות, הערות וביאורים על שו"ע או"ח, בדברי הט"ז ומ"א ושו"ע בעל התניא ופרי מגדים, מסודר בסדר א"ב, פיעטרקוב תרמ"ד.

 

הגדה של פסח, עם לקוטי טעמים מנהגים ובאורים, מאת כ"ק אדמו"ר, רבי מנחם מענדל מליובאוויטש, מהדורה חדשה עם הוספות, נ.י. תנש"א.

חלק א, חלק ב.

 

הגהות לסדור רבנו הזקן, מאת כ"ק אדמו"ר, רבי מנחם מענדל מליובאוויטש.

 

הגהות על הלכות פסח

 

הגהות על שו"ע הל' פסח, הר"ר אברהם אבלי מ"ץ דקיאב, [סדילקאב תק"צ?] -  נדפס מחדש בקובץ יגדיל תורה (ירות"ו) חוברת ט.

 

הלכות אמירה לנכרי, הר"ר שלום דובער לוין,  ליקוט והעתק ההלכות משלחן ערוך אדה"ז עם ציונים והערות,  נ.י.

PDF / טקסט

 

הלכות שחיטה משו"ע אדמו"ר הזקן עם ביאורי הלכות מאת הר"ר ברוך אלכסנדר זושא וינר, נ.י. תש"נ.

 

הלכות תלמוד תורה משו"ע אדמו"ר הזקן, עם הערות וציונים, הרב מרדכי שמואל אשכנזי, כפר חב"ד.

מפתחות, פרק א (א), פרק א (ב), פרק ב, פרק ג, פרק ד

 

הערות בשו"ע אדמו"ר הזקן, מלוקטים מתוך ספרי האחרונים ע"י כולל אברכים צמח צדק, ירושלים תשל"ז.

 

הערות ובאורים (ירות"ו), בהלכות ברכות הנהנין, מאת חברי כולל אברכים "צמח צדק" ירושלים, ב' חלקים, ירושלים תשל"ג-ה.

חלק א, חלק ב.

 

הערות ובאורים (ירות"ו), ע"י חברי כולל "צמח צדק", ירושלים תשל"ו-מא.

הלכות שבת (ג), הלכות שבת (ד), הלכות שהי' וחזרה בשבת (ה), הלכות שהי' וחזרה בשבת (ו), אורח חיים ח"א (ח)הלכות יו"ט (ט), הלכות בדיקת חמץ (יא), הלכות הטמנה (יב).

 

הערות וביאורים בקונטרס אחרון, הל' שבת דיני אמירה לנכרי, מאת חברי כולל אברכים אשר במלבורן אוסטרליה, תשמ"א.

 

הערות וביאורים בשו"ע אדה"ז, הל' מוקצה, תדפיס, מעייני ישראל.

 

הערות וציונים להלכות ליל הסדר, משלחן ערוך אדמו"ר הזקן, סימן תעה, הר"ר חיים אליעזר אשכנזי.

 

הערות לשו"ע אדה"ז, הרב אברהם דוד לאוואוט.

 

הערות לשו"ע אדה"ז הל' פסח, הר"ר אליהו יוסף ריבלין, נעתקו מהגהותיו על גליון השו"ע, נ.י. תשל"ו.

 

הפסק בתפלה, עפ"י פסקי אדמו"ר הזקן בתוספת כללי חובת העניה, פסקי האחרונים, בירור הלכות וטבלאות מאת הר"ר יואב למברג, לוד תשס"א.

 

זכרון יעקב קאפל, הר"ר אלימלך יוסף הכהן סילבערבערג, ביאורים ודיוקים בשו"ע הרב, וועסט בלומפעלד, מישיגאן. תשמ"ח.

 

זכרון רפאל משה, הר"ר חיים לייזער, באורים על סי' לו שבשו"ע אדמו"ר הזקן, נ.י. תשנ"ז.

 

חול המועד כהלכתו, הר"ר יקותיאל פרקש, הל' חוה"מ כפי שנתבארו בפוסקים ראשונים ואחרונים, ירושלים תשמ"ז.

 

חקרי הלכות, הר"ר ישראל יצחק פיעקארסקי, הערות וביאורים על שו"ע אדמו"ר הזקן, ט חלקים, נ.י. תשי"ז - תשמ"ט.

חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד, חלק ה, חלק ו, חלק ז, חלק ח, חלק ט.

 

טהרה כהלכה, הר"ר יקותיאל פרקש, הלכות נדה וטהרתה הלכה למעשה, ירושלים תשנ"ח.

חלק א, חלק ב.

 

יגדיל תורה, תשובות וביאורים בשו"ע, מלוקט ממכתבי כ"ק אדמו"ר, י"ל ע"י חברי הכולל "צמח צדק", י"א ניסן תשמ"א.

 

יגדיל תורה (יגדי"ת), י"ל ע"י חברי כולל אברכים שע"י מזכירות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש, ילקוט חידושי רבותינו ותלמידיהם בנגלה וכו', נ.י. תשל"ז - תשמ"ו.

 

יגדיל תורה (יגדי"ת), י"ל ע"י חברי הכולל "צמח צדק", כנ"ל, ירושלים תשל"ז - תשמ"ו.
א – טבת תשל"ז, ב – ניסן תשל"ז, ג – תמוז תשל"ז, ד – תשרי תשל"ח, ה – טבת תשל"ח, ו – ניסן תשל"ח, ז – תמוז תשל"ח, ח – תשרי תשל"ט, ט – טבת תשל"ט, י – ניסן תשל"ט, יא – תמוז תשל"ט, יב – תשרי תש"מ, יג – שבט תש"מ, יד – ניסן תש"מ, טו – תמוז תש"מ, טז – תשרי תשמ"א, יז – טבת תשמ"א, יח – ניסן תשמ"א, יט – תמוז תשמ"א, כ – תשרי תשמ"ב, כא – טבת תשמ"ב, כב – ניסן תשמ"ב, כג – תמוז תשמ"ב, כד – תשרי תשמ"ג, כה – טבת תשמ"ג, כו – ניסן תשמ"ג, כז – שבט תשמ"ו, כח – אלול תשמ"ו, כט – תמוז תשמ"ז.

 

יד שאול, הר"ר שאול ישכר ביק, ביאור מקורות וחידושים על שו"ע אדמו"ר הזקן מסי' א עד סי' כה, ירושלים תרצ"ה.

 

כוננת מישרים, הערות ובאורים בשו"ע אדה"ז הל' אמירה לנכרי, הוצאה ועירובין, יו"ל ע"י כולל אברכים "צמח צדק", בעריכת הר"ר יוסף יצחק סילברמן, ירושלים תש"ס.

 

כללי הפוסקים וההוראה, הר"ר יקותיאל פרקש, מלוקט משו"ע אדמו"ר הזקן ומתשובותיו, כפר חב"ד תנש"א.

מפתח ערכים לפי סדר א-ב.

 

כללי שו"ע אדמו"ר הזקן, הר"ר אברהם ברוך פעווזנער.

 

כרם מנחם, הר"ר מנחם והבה, חקרי הלכות בשולחן ערוך הרב, פרו תשס"ו.

 

לב השבת, עיונים וביאורים בהלכות שבת, הר"ר יהודה לייב נחמנסון.

 

לקוטי מהרי"ט, הר"ר יום טוב נעטיל ברונשפיגל, באורים על הל' נט"י וברכת הנהנין, ונדפס עמם, פיעטרקוב תרע"א.

 

לקט ציונים והערות לשו"ע אדמו"ר הזקן, מאת הר"ר לוי ביסטריצקי, כפר חב"ד תשמ"ב-ו.

חלק א, חלק ב.

 

מדרכי הקונטרס, קו"א של שו"ע הרב בעל התניא עם ביאור מהר"ר יהודה אריה לב, כרך א על הלכות פסח ויו"ט, כרך ב על יו"ד וחו"מ, ארץ ישראל תשנ"ו-ט.

הלכות תלמוד תורה, הלכות פסח ויו"ט.

 

מסגרת השלחן, הר"ר חיים ישעיה הכהן הלברסברג, הוספות לקצור שלחן ערוך, ונדפס עמו.

 

מראי מקומות וציונים, הר"ר ניסן מאנגעל (א, ב, ג); הר"ר מרדכי שמואל אשכנזי והר"ר לוי ביסטריצקי, לשלחן ערוך אדמו"ר הזקן, נ.י. תשכ"ט ואילך.

 

נימוקי יו"ט, שלחן ערוך הרב – הלכות יו"ט, עם ביאורים ומ"מ לקונטרס אחרון מאת הר"ר שמואל ראטה, בני ברק תשס"ג.

 

נעם אליעזר, הר"ר אליעזר הכהן בן פורת, ציוני מקורות ופיענוחים לקו"א שבשו"ע אדמו"ר הזקן חלק חו"מ, וביאורי ענינים המסתעפים, בני ברק תשנ"ח.

 

סדר הכנסת שבת, עם ביאור, הרב שלום דובער לוין.

 

סדר מכירת חמץ, עם ביאור, הרב שלום דובער לוין.

 

סדר נטילת ידיים לסעודה וסדר ברכות הנהנין, מקורות ציונים וביאורים, הר"ר אברהם אלאשוילי, תשע"ד.

 

סדר נטילת ידים לסעודה וסדר ברכת הנהנין, כ"ק אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי, עם שם הגדולים, מאת הר"ר שניאור זלמן מרדכי שניאורסאהן מזיטאמיר, ועם הגהות תורת מנחם, מאת כ"ק אדמו"ר, רבי מנחם מענדל מליובאוויטש.

 

סדור רבינו הזקן, עם ציונים מקורות והערות, הר"ר לוי יצחק ראסקין.

 

ספרי ההלכה של אדמו"ר הזקן, ביבליוגרפיה, יהושע מונדשיין.

 

עיונים בשוע"ר, הלכות פסח, מאת הר"ר שלום דובער לוין, נ.י. תשס"ג.

 

פסקי אדמו"ר הזקן, בהלכות איסור והיתר שביו"ד סי' ס-צז, ובסופו הערות ותיקונים למראי מקומות וציונים לשו"ע אדה"ז, ע"י הר"ר אריה ליב קפלן, ארה"ק תשנ"ו.

 

פסקי הסידור, הר"ר אברהם חיים נאה, פסקי סידור אדמו"ר הזקן, ערוכים על סדר השו"ע שלו, ירושלים תרצ"ז.

 

פסקי הרב, ה"ר אפרים בוגרד, לקוט ובירור פסקי שו"ע אדמו"ר הזקן על יו"ד חלק איסור והיתר, ירושלים תש"נ.

 

פרי עץ חיים, שלחן ערוך הלכות רבית לאדמו"ר הזקן, מחולק לפי סימנים וסעיפים ע"י הר"ר חיים ברזל, ובהוספת מקורות וביאורים עם קונט' חדושים בעניני רבית מאת הר"ר יהודה ברזל, בני ברק תשנ"ו.

 

קונטרס בל תשחית, הר"ר יוסף יצחק סילברמן, ליקוט דברי אחרונים על דברי אדה"ז, עיונים וביאורים בהלכות בל תשחית.

 

קונטרס המשיב, הר"ר פנחס אברהם מייערס, בירור שיטת שו"ע הרב בסדר הכנסת שבת.

 

קונטרס הסידור, הר"ר אברהם חיים נאה, תש"ב. 

 

קונטרס השלחן, הר"ר אברהם חיים נאה, תקונים והגהות לשו"ע אדמו"ר הזקן, ירושלים תש"ט.

 

קונטרס יום טוב שני, להעובר ממקום למקום - עפ"י משנת חב"ד, הר"ר לוי יצחק רסקין, מהדורה חדשה - לונדון תשנ"ה.

 

קונטרס נרות שבת קודש, הר"ר שלום דובער לוין, ח"א: הדלקתם ע"י בנות לפני הנישואין. ח"ב: זמן הדלקתם. נ.י. תשל"ה.

חלק א, חלק ב.

 

קיצור הלכות משו"ע אדה"ז, הל' שבת סי' רמב-ש, נערך ע"י הר"ר יעקב הלוי הורביץ והר"ר אברהם אלאשווילי, כפר חב"ד תשנ"ב.

 

קצות השלחן, הר"ר אברהם חיים נאה, הלכות המצויות עפ"י פסקי אדמו"ר הזקן בשו"ע ובסדור, עם ציונים והערות בשם בדי השלחן, ירושלים תרפ"ו-תרצ"ט.

חלק אחלק בחלק גחלק דחלק החלק וחלק זחלק חחלק ט.

 

רב להושיע, הר"ר שגיב עמית, ביאור מקיף על שו"ע אדמו"ר הזקן חלק חו"מ ועל הקו"א. ארץ ישראל תשס"ד-ה.

חלק א, חלק ב, חלק ג.

 

הרב מלאדי, תולדות אדמו"ר הזקן, ספריו ושיטתו מאת מרדכי טיילבוים, ונספח אליו שימת עין, ע"ד ידיעתו בחכמת ההנדסה, התכונה והטבע, מאת חיים יחיאל בורנשטיין, ווארשא תרע"ג.

 

שבח המועדים, קיצור הלכות ומנהגי המועדים עפ"י מנהגי חב"ד, הרב שמואל הלוי הורוויץ

 

שבת כהלכה, הר"ר יקותיאל פרקש, הל' שבת הלכה למעשה, ח"א: ירושלים תשנ"ו.

חלק א, חלק ב.

 

שו"ת הרב עם ביאורים והערות, הר"ר שלמה הלוי סגל, ביאורים לשו"ת אדמו"ר הזקן חלק או"ח ויו"ד, ארה"ק תשס"ה.

 

שיעורי הלכה למעשה, הר"ר שלום דובער לוין, כתבי ומנהגי רבותינו נשיאינו אדמו"רי חב"ד לדורותיהם - אורח חיים, ברוקלין תשע"ד.

 

שיעורי תורה, הר"ר אברהם חיים נאה, לבאר שיעורי התורה הלכה למעשה, ירושלים תש"ז.

 

שלחן המלך, הערות ובאורים בשו"ע אדמו"ר הזקן, מלוקט מספרי כ"ק אדמו"ר זי"ע, בעריכת הר"ר אברהם אלאשוילי, כפר חב"ד תשנ"א-ה.

חלק אחלק בחלק ג.

 

שלחן הפסח, חדושים ובאורים בשו"ע אדמו"ר הזקן ובקו"א השייכים למסכת פסחים, יו"ל ע"י תלמידי ישיבת חב"ד קרית גת, קרית גת תשנ"ה.

 

שלחן ערוך [אדמו"ר הזקן] הלכות נדה עם ביאור הקונטרס אחרון מאת הר"ר חיים מאיר סגל, בני ברק תשס"ב.

 

שלחן ערוך [אדמו"ר הזקן] עם ביאור דברי שלום מאת הר"ר שלום דובער לוין.

 

שער הכולל (שעה"כ), הר"ר אברהם דוד לאוואוט, מקורות וטעמים על סדר התפלה והדינים שבסידור אדמו"ר הזקן.

 

שערי שלום, הר"ר שלום שפאלטער, שיעורים ע"מ פסחים עם קונ' הערות על לקוטי טעמים ומנהגים להגש"פ, כפר חב"ד תשנ"ב.

 

תהלה לדוד (תהל"ד), הר"ר דוד ב"ר ישראל צבי אורטינבערג, חי' בשו"ע או"ח, ברדיטשוב תרמ"ח.

אורח חיים א, על הלכות שבתעל ד חלקי שו"ע.

 

תיקוני מקוואות לפי תקנת רבותינו, הר"ר שלום דובער לוין.

PDF / טקסט

קובץ כוקובץ כזקובץ כחקובץ כטקובץ לקובץ לא,

מפתח מאמרים, צילומים וענינים.

 


תגובות

      #
      בעז ס23/06/2015
      כל הכבוד על המיזם אתם מבורכים וממני ברכת הדיוט ברי (שלח תגובה)


הוסף תגובה