שו"ע הרב

לוח התיקון - הוספות

תיקונים שאינם מופיעים בלוח התיקון למהדורה החדשה - ניתן לשלוח בתגובות למטה
ואנו נפרסמם כאן

***

סימן מז:

סעיף י: נדפס: והן חייבות בתפלה כמו אנשים כמו שיתבאר בסימן ק"ו (ועוד שברכת התורה ... תקנוה), ולכאורה צ"ל: (ועוד שברכת התורה ... תקנוה והן חייבות בתפלה כמו אנשים כמו שיתבאר בסימן ק"ו)

סימן נא

סעיף א: נדפס: ויברך דויד עד מהללים, ולכאורה צ"ל: ויברך דויד עד ומהללים

סעיף ח: נדפס: בריותיו לפרנס, ולכאורה צ"ל: בריותיו לפרנסן

סימן נג:

סעיף יג: נדפס: שתוספת שבת אינה מועיל, ולכאורה צ"ל: שתוספת שבת אינה מועילה

סעיף לב: נדפס: שיחלוף בגדיו, ולכאורה צ"ל: שיחליף בגדיו

סימן נד:

סעיף א: נדפס: כגון ברכת השחר, ולכאורה צ"ל: כגון ברכות השחר

סימן נה:

סעיף ד: נדפס: ברכות אבות, ולכאורה צ"ל: ברכת אבות

סעיף כ: נדפס: נראה בחוץ, ולכאורה צ"ל: נראה מבחוץ

סימן נח:

סעיף ח: נדפס: כמו שנתבאר בסימן ס, ולכאורה צ"ל: כמו שיתבאר בסימן ס

סימן סג:

סעיף ד: נדפס: שצריכין לעמוד מהילוכו, ולכאורה צ"ל: שצריך לעמוד מהילוכו

סימן סה

סעיף ב: נדפס: למעשה כסברא הג', ולכאורה צ"ל: למעשה יש לנהוג כסברא הג'.

סימן עג

סעיף א: נדפס: ואף על פי שאין הכתוב מדבר ... מכל מקום מדברי סופרים בשעה שה' אלהיך מתהלך בקרב מחניך דהיינו כשעוסק בקריאת שמע או בתפלה או בתלמוד תורה כמו שיתבאר בסי' ע"ד, ולכאורה צ"ל: בשעה שה' אלהיך מתהלך בקרב מחניך דהיינו כשעוסק בקריאת שמע או בתפלה או בתלמוד תורה כמו שיתבאר בסי' ע"ד ואף על פי שאין הכתוב מדבר ...

סימן עד

סעיף א: נדפס: ושבת וכסית וכו', ולכאורה צ"ל: ושבת וכסית וגו'

סעיף ב: נדפס: ואם הוא מגולה, ולכאורה צ"ל: ואם היא מגולה

סעיף ו: נדפס: משום אבריו רואים את הערוה, ולכאורה צ"ל: משום אבריו נוגעים בערוה.

סימן עה

סעיף א: נדפס: עד שיחזור פניו, ולכאורה צ"ל: עד שיחזיר פניו

סימן עו

סעיף ב: נדפס: כיון שאין ריח רע, ולכאורה צ"ל: וכיון שאין ריח רע

סימן עט

סעיף י: נדפס: ומכוסה) או מצואה שחלפה ועברה ונשאר ריחה שם, ולכאורה צ"ל: ומכוסה או מצואה שחלפה ועברה ונשאר ריחה שם)

סימן צ

סעיף ד: נדפס: כדי להתפלל כנגדו, ולכאורה צ"ל: כדי להתפלל כנגדן

סימן קד

סעיף ד: נדפס: וחולו של מועד בעבודה, ולכאורה צ"ל: וחולו של מועד בעבודה)

סימן קט

סעיף ה: נדפס: אם היה הצבור, ולכאורה צ"ל: אם היו הצבור

סימן קכד

סעיף יא: נדפס: שאם אינו יודע איזו ברכה, ולכאורה צ"ל: שאם אינו יודע איזו ברכה היא

סימן קכה

סעיף א: נדפס: ותיבת נקדישך ונעריצך, ולכאורה צ"ל: ותיבות נקדישך ונעריצך

סימן קפ
סעיף א: נדפס: אין רואה, ולכאורה צ"ל: אינו רואה

סימן קפב
סעיף ה: נדפס: ואין לעשות כן, ולכאורה צ"ל: אין לעשות כן לכתחילה

סימן רפח 
סעיף א: נדפס: לאכול סוף שעה שישית, ולכאורה צ"ל: לאכול עד סוף שעה שישית

סימן תקפח
סעיף ו: נדפס: וחרש ושוטה וקטן, ואוצ"ל: וחרש ושוטה וקטן, וקטן
סעיף ט: נדפס: ואפילו טומטום, ואוצ"ל: וכן טומטום אינו מוציא את האנדרוגינוס, ואפילו טומטום

 
הוסף תגובה