שו"ע הרב

הסימנים, החלקים והקו"א החסרים בשו"ע הרב

רשימת

הסימנים והחלקים החסרים בשו"ע אדה"ז

חלק אורח חיים

 

סימנים חסרים:

קלב-קנד

קנז

קסט-קעג

קעה-קעו

רח-ריא

רטז-רמא

שד

שכב

תט-תכח

תקל-תקפא

תרל

תרלב-תרלה

תרנב-תרצז

 

סימנים לא שלמים: קלא, קצג, רטו, שג, שו, שכא, תח, תקפו, תרכט, תרלא, תרנא.

 

קונטרס אחרון החסרים: סימן פט סעיף ד, סימן צ סעיף ה, סימן צ סעיף יא X 2, סימן צ סעיף כ, סימן צב סעיף א, סימן קא סעיף ה, סימן קב סעיף א, סימן קד סעיף ד, סימן קז סעיף א, סימן קז סעיף ג, סימן קח סעיף ז, סימן קח סעיף ט, סימן קח סעיף יד, סימן קח סעיף טז, סימן קי סעיף א, סימן קיד סעיף א, סימן תמח סעיף כט הערה קלב
הוסף תגובה