קיצור הלכות שבת - נושאים א

שהיה, חזרה והטמנה

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

סימן רנג-רנד

 

שהיית קדירה על האש מערב שבת, והחזרתה עליה בשבת

 

איסור שהייה

 1. א. כירה[1]  שהוסקה בעצים – אסור ליתן עליה מבעוד יום, תבשיל שלא נתבשל עדיין, להשהותו עליה לצורך הלילה או עד למחר[2], שמא יחתה בגחלים בשבת לגמור בשולו[3].

 

כירה שמותר להשהות עליה

גרופה וקטומה

 1. ב. אם הכירה היא גרופה, דהיינו, שגרף ממנה כל הגחלים לחוץ; או שהיא קטומה, דהיינו, שכיסה הגחלים באפר למעט חומם – מותר ליתן עליה תבשיל מבעוד יום, אפילו אם בכניסת השבת לא יהיה התבשיל מבושל עדיין[4].  שמכיוון שגילה דעתו מבעוד יום שאינו צריך להגחלים – אין לחוש שמא יחתה בשבת[5].
 2. ג. קטומה שאמרו – אינו צריך לקטום עד שלא יהא ניכר שם אש כלל, אלא די בקטימה כל שהיא. ואפילו הובערו הגחלים אחר-כך מאליהם אין בכך כלום, שמכיוון שגילה דעתו מבעוד יום שאינו צריך להגחלים – שוב אין לחוש שמא יחתה בשבת.

 

הוסקה בקש וגבבא

 1. ד. כירה שהוסקה בקש וגבבא, שאין בגחלים שלהם ממשות כלל – מותר להשהותו עליה אף-על-פי שאינה גרופה וקטומה, שאין לחוש בהם שמא יחתה[6].

 

תבשילים שמותר להשהות

נתבשל כ'מאכל בן-דרוסאי'

 1. ה. אבל אם התבשיל שבקדירה נתבשל כבר קודם כניסת השבת כ'מאכל בן-דרוסאי'[7], שהוא כמו חצי בישול הראוי לכל אדם[8] - יש אומרים שמותר להשהותו ואין לחוש לחיתוי שאף בלא חיתוי יכול הוא להתבשל כל צרכו לצורך הלילה, כיוון שנתבשל כבר חצי בישולו מבעוד יום, וגם הוא ראוי כבר עתה להאכל, ע"י הדחק, בבישול זה[9].  וכן המנהג להקל[10].

 

בשר חי

 1. ו. בשר חי לגמרי – מותר ליתנו שם מבעוד יום, ואין חוששים שמא יחתה בשבת, שמכיוון שעכשיו הבשר חי, הוא מסיח דעתו ממנו עד למחר – שבלילה לא יהיה ראוי עדיין אף אם יחתה בגחלים, ובמשך כל הלילה – עד למחר – יוכל להתבשל אף בלא חיתוי כלל[11].
 2. ז. ומכל מקום, צריך שיתננו שם סמוך לחשיכה ממש. שאם נתנו שם מבעוד יום, כבר נתבשל קצת קודם כניסת השבת – וצריך לסלקו משחשיכה[12].
 3. ח. אפילו אם לא נתן אלא חתיכת בשר אחת בקדירה שהתחילה כבר להתבשל – מותר, כאילו היתה כולה חיה. לפי שעל ידי אותה חתיכה הוא מסיח דעתו מכל הקדירה עד למחר.
 4. ט. וכל זה בבשר חי, אבל מאכלים שממהרים להתבשל, כגון ירקות[13]  וקטניות[14] ומיני בצק[15], וכן מים[16] - אסור ליתנם שם סמוך לחשיכה ממש, לפי שאף שהם חיים עכשיו, יכולים הם להתבשל לצורך הלילה ויש לחוש שמא יחתה בשבת. אלא אם כן יתבשלו מבעוד יום כ'מאכל בן-דרוסאי'[17].

 

דבר הנאכל בלא בישול

 1. י. פירות[18]  הנאכלים חיין, כגון תפוחים וכיוצא בהם – מותר לצלותם [וכן לבשלם[19]]  סמוך לחשיכה, אע"פ שאין שהות שיצלו כ'מאכל בן-דרוסאי' מבעוד יום. שפירות שנאכלים חיין אינן גרועין מצלי שנצלה כבר כ'מאכל בן-דרוסאי'*.
 2. יא. אבל כל דבר שאינו טוב כל-כך כשהוא חי, אף שלפעמים אוכלים אותו חי[20], אסור להשהותו אלא-אם-כן נתבשל מבעוד יום כ'מאכל בן-דרוסאי'[21].  וכן הנותן מים בקדירה לחממם – לצורך שתיה, או אפילו לצורך הדחת כלים[22] - צריך שיניח הקדירה שם מבעוד יום כל כך, שיהא שהות ביום שיוכלו להתחמם חצי החימום לכתחילה*. שאף שהמים ראויים לשתיה גם כשהם צוננים, מכל מקום, אינם טובים כל-כך כפירות הנאכלים חיים[23].

 

שהייה בתנור

 1. יב. תנור שפתחו מן הצד[24] - דינו שווה לכירה, ומותר להשהות בו באופנים שהתירו בכירה[25].

 

השהה באיסור

 1. יג. כל מקום שנתבאר שאסור להשהות תבשיל על הכירה, אם עבר והשהה, אפילו בשוגג, ששכחו שם או שהיה סבור שהוא מותר – אסור התבשיל באכילה[26], בין לו בין לאחרים[27], עד שימתינו במוצאי-שבת 'בכדי שיעשו'[28].

 

שיעור 'מאכל בן-דרוסאי'

 1. יד. שיעור 'מאכל בן-דרוסאי' – לכתחילה צריך ליזהר שיתבשל חצי בישולו מבעוד יום, אבל בדיעבד יש להתיר התבשיל בכל עניין, אם נתבשל שליש בישולו מבעוד יום[29].

 

 

החזרת קדירה על-גבי הכירה בשבת

 1. טו. אם נטל הקדירה מעל-גבי הכירה – בין מבעוד יום בין בשבת[30] - ובא להחזירה עליה בשבת – יש היתר להחזירה, בתנאים מסויימים, וכדלהלן:

 

הכירה

 1. טז. מותר להחזיר קדירה רק על-גבי כירה שהיא גרופה וקטומה[31]. אבל כירה שאינה גרופה וקטומה, אסור להחזיר עליה בכל עניין[32], גזירה שמא יחתה בגחלים[33].
 2. יז. ודווקא להחזיר על-גבי פי הכירה מלמעלה. אבל להחזירה לתוך הכירה[34] - אסור בכל עניין, אף אם היא גרופה וקטומה[35].

 

הקדירה

 1. יח. ההיתר להחזיר הוא רק אם הקדירה, שהוריד מהכירה, עודה בידו, שלא הסירה מידו משנטלה מעל הכירה, עד שעה שרוצה להחזירה[36]. וגם שלא פינה התבשיל ממנה לקדירה אחרת[37]. גם צריך שיהיה בדעתו בתחילה, כשנטל הקדירה מעל הכירה, להחזירה אחר-כך. שנמצא שלא בטלה עדיין שהייה הראשונה שהשהה אותה שם על הכירה מבעוד יום[38].

 

התבשיל

 1. יט. אין היתר להחזיר הקדירה, אלא כשהתבשיל כבר נתבשל כל צרכו[39]. .אבל אם עדיין לא נתבשל כל צרכו, אף שכבר נתבשל יותר מחצי בישולו – אסור להחזירה בשבת, מן התורה, מפני שהוא מבשל ממש[40].  ואפילו אם נתבשל כל צרכו, אם הוא תבשיל שיש בו מרק, וכבר נצטנן לגמרי[41] - אסור להחזירו, כי יש בו משום בישול[42].
 2. כ. גם צריך שיהיה התבשיל עדיין חם קצת[43], אף-על-פי שאין היד סולדת בו. אבל אם נצטנן לגמרי, אף אם הוא תבשיל יבש שאין בו משום איסור בישול[44] - מכל מקום, אסור להחזירו על גבי הכירה. שמכיוון שנצטנן לגמרי, בטלה לה שהייה הראשונה, והרי זה כמושיב בשבת לכתחילה.
 3. כא. ואם חסר אחד מהתנאים אלו[45] - כבר בטלה לה שהייה הראשונה, וכשרוצה להחזירה הרי זה כמושיבה בשבת בתחילה. וחכמים לא התירו אלא חזרה, אבל לא להושיב קדירה על הכירה – שהיא מקום שדרך לבשל שם – בתחילה בשבת, שהרי זה נראה כמבשל לכתחילה בשבת[46].
 4. כב. יש אומרים, שלא הצריכו חכמים שיהיה דעתו להחזירה ועודה בידו, אלא כשנטלה מהכירה מבעוד יום ובא להחזירה בשבת, שאז הרי זה כמושיבה בשבת לכתחילה כיוון שבתחילת כניסת השבת לא הייתה של כלל על הכירה. אבל כשנטלה מהכירה משחשיכה – כיוון שבתחילת כניסת השבת היה תבשיל זה על הכירה, אינו נראה כמושיבו בשבת בתחילה, ולכן, אם התבשיל נתבשל כל צרכו, ולא נצטנן לגמרי[47] - מותר להחזירו לשם. וכן המנהג. אבל טוב להחמיר, לפי שרבו האומרים שאין חילוק בין נטלה מבעוד יום לנטלה משחשיכה[48].

 

חזרה בסמוך לכירה

 1. כג. מותר לסמוך קדירה שנתבשלה[49]  אצל הכירה, מחוצה לה[50], גם בלי התנאים המתירים את החזרה. לפי שבאופן זה אין לחוש לחיתוי, וגם אינו נראה כמבשל בשבת לכתחילה, שאין דרך לבשל חוץ לכירה[51].

 

חזרה למקום שאין היד סולדת בו

 1. כד. וכל זה כשמחזיר בשבת למקום שהיד סולדת שם[52], אבל אם אין היד סולדת שם – מותר להחזיר, אף בלי התנאים המתירים את החזרה. לפי שכשאין שם חום כל-כך שהיד סולדת בו, אינו נראה כמבשל שם לכתחילה. ובלבד שתהא הכירה גרופה או קטומה[53].

 

חזרה על-גבי קדירה

 1. כה. המשכים בבקר וראה שהקדיחה תבשילו שבקדירה שעל פי הכירה שאינה גרופה וקטומה[54], ומתיירא פן יקדיח יותר – יכול להסיר הקדירה מהכירה, ולהניח קדירה ריקנית[55], על פי הכירה, ואז ישים הקדירה שהתבשיל בתוכה על-גבי הקדירה הריקנית. שמכיוון שהקדירה הריקנית סותמת פי הכירה תחת הקדירה שהתבשיל בתוכה – הרי זו כגרופה וקטומה[56].
 2. כו. וכן מותר ליתן תבשיל בשבת על-פי קדירת חמין הטמונה על-גבי האש שבכירה, או על-גבי מיחם שעל האש[57], אף-על-פי שהיד סולדת שם, ואין חוששין לחיתוי בגחלים – כיוון שהקדירה מפסקת בין תבשיל זה להגחלים.
 3. כז. ומותר להחזיר למקום זה – כשאין בזה משום איסור בישול[58] - אף בלא התנאים המתירים את החזרה. שאף שאם חסר אחד מתנאים אלו, אסור להחזיר בשבת על-גבי כירה אפילו אם היא גרופה וקטומה, מפני שנראה כמבשל לכתחילה בשבת, מכל מקום, כשמניחו על-גבי הקדירה – אינו נראה כמבשל לכתחילה[59], לפי שאין דרך בישול בכך[60].

 

חזרה בערב שבת

 1. כח. דיני חזרה לא נאמרו כשמחזיר בשבת. אבל אם עקר הקדירה מעל-גבי הכירה מבעוד יום, ונמלך להחזירה סמוך לחשיכה קודם קבלת-שבת – יכול להחזירה אפילו לתוכה, אף-על-פי שאינה גרופה וקטומה[61], ואף בלא התנאים המתירים החזרה.
 2. כט. ומכל מקום, כל שהוא סמוך לחשיכה כל-כך – שאם היתה הקדירה צוננת לא היה אפשר להרתיחה מבעוד יום[62] - טוב להחמיר, במקום שאין שם צורך כל-כך, שלא להחזירה לכירה זו ולא לכירה אחרת, אלא על דרך שמותר להחזיר בשבת עצמה[63], כי יש אוסרים בזה משום גזרה שמא יבואו להחזיר אף בשבת עצמה.
 3. ל. [ולכן הרוצה להשהות קדירה – אף שעכשיו היא רותחת – על-גבי כירה שאינה גרופה וקטומה[64], טוב ליזהר שלא יתננה שם סמוך לחשיכה כל-כך, שאם היתה צוננת לא היה אפשר להרתיחה מבעוד יום[65]].

 

חזרה באיסור

 1. לא. אם החזיר בשבת בשוגג, למקום שאסור להחזיר שם לדברי הכל[66], והתבשיל מצטמק ויפה לו[67] - אסור התבשיל למי שהחזיר, וכן למי שהוחזר בשבילם[68], עד מוצאי-שבת 'בכדי[69]  שיעשו'[70] . אבל לאחרים שלא הוחזר בשבילם - מותר[71].
 2. לב. ואם עבר והחזיר במזיד – אסור גם לאחרים עד מוצאי-שבת 'בכדי שיעשו'.
 3. לג. אבל אם התבשיל מצטמק ורע לו[72] - מותר אפילו בו ביום [בין בשוגג בין במזיד, בין לו בין לאחרים], שהרי לא נהנה מן האיסור.

 

חזרה באיסור ע"י גוי

 1. לד. אם החזיר על ידי גוי אפילו במזיד – אם היה מבושל כל-צרכו, והיה חם קצת מתחילה[73], שהיה ראוי לאכול - מותר[74]. כיוון שאינו נהנה ממנו כל-כך, שכבר היה ראוי לאכול בלא החזרה זו[75].

 

 

 

סימן רנז

 

הטמנת החמין

 

הטמנה בערב שבת

בדבר המוסיף הבל

 1. א. הבא לסלק קדירה מעל-גבי כירה, ולהטמינה כדי שלא תצטנן – אסור לו להטמינה בדבר המוסיף הבל[76], אפילו מבעוד יום, גזירה שמא יטמין ברמץ ( - אפר שמעורב בו גחלים), ואחר-כך בשבת ישכח ויחתה בגחלים.
 2. ב. האיסור להטמין הוא אפילו בתבשיל שנתבשל כל צרכו, ומצטמק ורע לו[77].  ובמקום שנהגו להקל כהאומרים שמותר להטמין כל שנתבשל כבר כ'מאכל בן-דרוסאי'[78], או בשר שהוא חי לגמרי סמוך לחשיכה ממש[79] - אין למחות בידם, אבל אין לנהוג כן בשאר מקומות.

 

גדר הטמנה

 1. ג. לא אסרו להטמין בדבר המוסיף הבל אלא כשמטמין בדבר המיטלטל ומודבק[80] סביב הקדירה[81], שהקדירה כולה טמונה בו[82].  שלא אסרו הטמנה בדבר המוסיף הבל, אלא משום גזירה שמא יטמין ברמץ, לפיכך אין לאסור אלא כעין רמץ, שהוא רמץ, שהוא דבר המיטלטל ומודבק לדופני הקדירה[83].

ואף אם הקדירה טמונה מתחתיה ומכל צידיה, אם היא מגולה מלמעלה – אין לאסור[84].  שכל שהקדירה מגולה מלמעלה, אין זו הטמנה[85].

 

הטמנה על גבי כירה או קדירה חמה

 1. ד. טמונה כולה שאסור, הוא גם אם העקדירה טמונה בבגדים או בשאר דבר שאינו מוסיף הבל, כל שהיא עומדת על-גבי האש או דבר המוסיף הבל[86], שאף שהבגדים אינן מוסיפים הבל מחמת עצמן, מכל מקום, מחמת האש שתחתיהם – שמעלה הבל למעלה – מוסיפים הבגדים הבל בקדירה, והרי היא כטמונה כולה בדבר המוסיף הבל[87].
 2. ה. אבל אם הקדירה עומדת על-גבי דבר שאינו מוסיף הבל מחמת עצמו, כגון כירה שגרפו ממנה הגחלים[88], שאין חום הכירה מחמת עצמה אלא מחמת האש שהיה בה וגרפוה – מותר להטמין שם את הקדירה בבגדים או בשאר דבר שאינו מוסיף הבל. שכיון שאין חום הכירה מחמת עצמה, וכל שעה היא מתקרבת והולכת – אינה נקראת דבר המוסיף הבל[89].
 3. ו. ומטעם זה מותר להטמין קדירה, מבעוד יום, על-גבי קדירה רותחת שאינה עומדת על האש – שהרי חומה של התחתונה הולך ומתמעט[90].

 

הטמין באיסור

 1. ז. אם עבר והטמין באופן האסור לדברי הכל[91], אפילו בשוגג – אסור בין לו בין לאחרים עד מוצאי-שבת[92].

 

הטמנה בשבת

בדבר שאינו מוסיף הבל

 1. ח. בשבת עצמה אסור להטמין תבשיל חם אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל[93].  ולמה אסרו? גזירה שמא כשיבא לסלק הקדירה מהכירה ולהטמינה בדבר שאינו מוסיף הבל, ימצא שהקדירה צוננת, וישכח שהוא שבת וירתיחנה על-גבי האש, ויתחייב משום מבשל[94].  או שמא יחתה בגחלים להרתיחה ויתחייב משום מבעיר[95].
 2. ט. אפילו תבשיל שנתבשל כל צרכו, ומצטמק ורע לו – אסור להטמין משחשיכה[96]. ואפילו אם הייתה הקדירה על הכירה בשבת, ובא ליטלה מהכירה ולהטמינה בכרים וכסתות[97] - אסור[98].
 3. י. אבל בבין-השמשות, אע"פ שהוא ספק חשיכה – מותר להטמין בדבר שאינו מוסיף הבל. לפי שסתם קדירות עדיין רותחות הן בבין-השמשות – שסמוך לבין-השמשות מעבירין אותן מעל-גבי האש – ואין לחוש שמא נצטננה וירתיחנה[99].
 4. יא. גם בהטמנה בדבר שאינו מוסיף הבל, לא אסרו אלא כשיטמין בדבר המודבק סביב דופני הקדירה, ושתהיה הקדירה כולה טמונה, ושיהיה גם פיה מכוסה[100].

 

כפיית כלי

 1. יב. אסור לכפות כלי בשבת על קדירה רותחת לשמור חומה, אם כולה טמונה בו[101]. אלא-אם-כן הכלי העליון רחב – שאין דפנותיו נוגעות בקדירה – שאז אין כאן הטמנה כלל[102].
 2. יג. אבל מותר לכפות כלי על התבשיל כדי לשמרו מן העכברים, או כדי שלא יתטנף בעפרורית – לפי שאין זה כמטמין להחם, אלא כשומר ונותן כיסוי על הקדירה[103].

 

הטמנה שנתגלתה

 1. יד. טמן מבעוד יום בדבר שאינו מוסיף הבל, ונתגלה מבעוד יום[104] - אסור לכסותו משתחשך, שהרי זה כמטמין לכתחילה בשבת, כיוון שבתחילת כניסת השבת היה מגולה[105].
 2. טו. אבל אם היה טמון בתחילת כניסת השבת, ואחר-כך נתגלה – בין אם נתגלה מאליו ובין אם גילהו בידיים[106] - מותר לחזור וכסותו. ואפילו לכתחילה יכול לגלותו ולחזור ולכסותו[107].

 

הוספה על ההטמנה

 1. טז. אם רצה בשבת להוסיף על ההטמנה עוד דברים שאינם מוסיפים הבל – הרי זה מוסיף. וכן אם רצה ליטול את הדבר המטמין כולו ולתת אחר במקומו – מותר, ואפילו אם השני חם יותר מן הראשון[108].

 

הטמנה בקדירה אחרת

 1. יז. לא אסרו להטמין בשבת בדבר שאינו מוסיף הבל, אלא כשמטמין באותה קדירה עצמה שנתבשל בה התבשיל, שאז יש לגזור שמא ירתיחנה. אבל אם פינה התבשיל לקדירה אחרת – מותר להטמינו[109].
 2. יח. ואפילו אם החזירו שוב לקדירה הראשונה – מותר להטמינו, שכבר נתקרר קצת בדופני קדירה השניה, וחכמים לא אסרו אלא כשהוא חם בכלי-ראשון שנתבשל בו[110].
 3. יט. אם נתקרר התבשיל קצת, עד שאין היד סולדת בו – מותר להטמינו בדבר שאינו מוסיף הבל[111].
 4. כ. וכל שכן שמותר להטמין צונן גמור – בדבר שאינו מוסיף הבל – כדי שלא יצטנן ביותר, או כדי שתפוג צינתו[112].

 

מצווה להטמין

 1. כא. מצווה להטמין לשבת כדי שיאכל חמין בשבת, כי זהו מכבוד ועונג שבת. אבל מי שהחמין מזיקין לו – מותר לו לאכול צונן[113]. ומי שאינו מאמין בדברי חכמים, ואסור אכילת חמין בשבת – חוששין שמא אפיקורוס הוא.
 

[1]  הכירה שמדובר אודותה בשו"ע, עשוי כעין קדירה גדולה [בצורת מלבן] ארוכה וצרה שיש בה מקום שפיתת ב' קדירות, ומסיקין אותה בתוכה על שולי', ושופתין קדירה על פי' למעלה (ע"פ שוע"ר סעיף זה).

[2]  אע"פ שעד סעודת שחרית יוכל להתבשל בלא חיתוי – מכל מקום חוששים שמא ימלך אח"כ לאכלה בלילה, ושמא ישכח ויחתה בגחלים לגמור בישולה (ע"פ שוע"ר סימן רנד סעיף יא).

[3]  ובימינו שהבישול אינו על כירה המוסקת בגחלים אלא על להבת גז – דעת מחברי זמננו שהחשש הוא שמא יגדיל את להבת הגז. וע"ז כשהבישול הוא בכיריים או פלטה חשמליים, אם יש אפשרות לשנות בהם את מדת החום (ראה בספרים שהובאו בס' דרכי הלכה סי' ע' סד ואילך).

[4]  היינו שלא נתבשל עדיין כל צרכו, ואפילו לא כמאכל בן דרוסאי שהוא שליש בישולו (ראה להלן סעיף ה ובהערה 8) – שוע"ר סעיף זה.

וראה עוד להלן הערה 10.

 

[5]  ובימינו שהבישול הוא על להבת גז – כיסוי להבת הגז בטס "הרי זה כ(גרופה ו)קטומה". (ראה שוע"ר סי' רנג סעיף כו – לעניין חזרה).

וראה בקצוה"ש סימן עא בבדה"ש סק"ד שנסתפק, אם כיסוי זה מועיל גם לשהיי' (בלא נתבשל כמאכל בן-דרוסאי) או רק לחזרה (בנתבשל כל צרכו). וראה מה שהשיבו עליו בקובץ הערות וביאורים (שע"י כולל צמח צדק, ירושלים) חלק ו ע' עו-ח, והוכיחו שגם לעניין שהיי' מועיל כיסוי זה כגרופה וקטומה.

[6]  ובמציאות ימינו, פלטה של שבת המיועדת רק לשמר את חום המאכלים שעלי', ואי אפשר להגדיל או לשנות את מידת חומה – יתכן שדינה ככירה שהוסקה בקש וגבבא, שהרי אין בה מה לחתות (ואדרבה, עדיפה הימנה – כי בקש וגבבא יש עדיין אפשרות רחוקה לחיתוי – ראה שוע"ר סי' רנג סוף ס"ד וסט"ז – ובפלטה אין אפשרות לזה), ולכן יתכן שמותר להשהות עלי' בשבת (ראה עוד בספר שמירת שבת כהלכתה פרק א הערה עא. "תחומין" ח"ב ע' 61).

ומ"מ כשהתבשיל אינו מבושל עדיין כל צרכו, יש ליזהר שלא לבוא לידי בישול בשבת, ראה להלן הערה 10.

[7]  פי' שם אדם לסטים, שהיה אוכל תבשילו אף שעדיין לא נתבשל כל צרכו (שוע"ר סי' רנג ס"א). ושיעורו – כדלהלן.

[8]  ראה להלן סעיף יד (והוא משוע"ר סי' רנג סעיף יג).  וראה בשוע"ר שם, שיש אומרים שהוא כמו שליש בישולו. אלא שמ"מ משום חומר שבת, צריך לכתחילה להחמיר כדעה זו שיתבשל לכה"פ חצי בישולו.

ולעניין אפיית פת או עוגה וכדומה – ההיתר להשהותם בתנור הוא, משיקרמו פני', ראה הפרטים בזה בשוע"ר סי' רנד ס"ו ואילך. וראה שם עוד דינים בזה (אם עבר והשהה באיסור, ועוד).

[9]  ויש אומרים, שההיתר להשהות הוא רק אם נתבשל כבר כל צרכו מער"ש, וגם שיהי' מצטמק ורע לו (דהיינו, שרע לאדם ועצב במה שהתבשיל מצטמק בהמשך בישולו) – ראה שוע"ר סי' רנג סעיף ט. וראה להלן הערה *22.

[10] שוע"ר סי' רנג סעיף ט. וראה גם סימן רנד סעיף ב.

ולהעיר, שכשהתבשיל אינו מבושל כל צרכו – אסור בשבת לעשות שום פעולה שיכולה לגרום למהר בישולו. ולכן: א) אסור לכסות הקדירה בבגדים בשבת (בשוע"ר סי' רנד ס"ד. סי' רנז ס"ח). ב) אסור להחזיר את מכסה הקדירה בשבת (שם. וראה קצוה"ש סי' קכד בבדה"ש סק"י בסופו). ג) אסור לסגור את דלת התנור שהקדירה בו (שוע"ר סי' רנט ס"ח). ד) וכן אסור לקרב קדירה שעל הטס – למקום האש.

ובכל אלו, אם גרם למהר הבישול – אסור התבשיל אפילו בדיעבד (שוע"ר סי' רנט ס"ח, עי"ש. וראה פרטי הדינים בסי' שיח ס"א).

ולעניין שהיי' בסמוך לשבת ממש – ראה להלן סעי' כט-ל.

[11]  שוע"ר סי' רנג סעיף ח.

ולעניין צליית בשר חי ע"ג גחלים – ראה שוע"ר סי' רנד סעי' א-ג.

[12]  אלא אם כן נתבשל כבר כחצי בישולו קודם כניסת השבת (וכדלעיל סעיף ה).

[13]  שאינן ראויין ליאכל חיין – ראה בסעיף שלאחרי זה והערה 18.

[14]  ומיני קטניות, כגון שעועית, שצריכים בישול הרבה עד שראויים לאכילה (כבשר) – מסתבר שדינם כבשר לעניין שהיי' (קצוה"ש סי' עא בבדה"ש סק"י).

[15]  ראה שוע"ר סימן רנד סעיף ו. וב"הלכות שהיה והטמנה בקצרה" שבשוע"ר סוף סי' רנט, פירט: מיני בצק בין מבושלים (כיסנים וכדומה) ובין נאפים.

[16]  שוע"ר סי' רנד סעיף יד.

[17]  שוע"ר סי' רנג סעיף ח בסופו. וסימן רנד סעיף יג. וסימן רנז סעיף יא.

[18]  וכן ירקות (ראה שוע"ר סי' רנד ס"ה).

[19]  ע"פ שוע"ר סעיף זה שכתב שמותר לצלותם "אפילו שלא ע"ג הגחלים ממש", וע"פ המבואר בשוע"ר סי' רנד ס"ב שצלי שאינו "ע"ג גחלים ממש" ה"ה כבישול.

* שוע"ר סימן רנד סעיף ד.

אבל פירות וירקות שאינן נאכלין חיים – אסור לבשלן סמוך לחשכה, אא"כ יש שהות שיתבשלו ביום כשיעור מאב"ד (שוע"ר שם ס"ה), וכדלעיל ס"ט.

[20]  וכגון בצל וכדומה (שוע"ר סעיף זה).

[21]  שוע"ר סי' רנד סעיף ה.

[22] נראה שהחידוש בחימום המים "אפילו לצורך הדחת כלים" והוא: שאף שאינו רוצה לשתותם, והי' מקום לומר (כדעת הא"ר סי' זה אות כב) שאין לחוש בהם לשמא יחתה – בכל זאת חששו.

* ובדיעבד יש להקל אם נתבשל כבר שליש בישולו (וכדלהלן סעיף יד).

ולהאוסרים להשהות תבשיל רק אם נתבשל כל צרכו (כדלעיל הערה 9), גם במים צריך שיחממם מע"י כל צרכן (ע"פ שוע"ר סעי' זה).

[23]  שוע"ר סי' רנד סעיף יד.

[24]  למעט התנור שבזמן הש"ס, שהי' עשוי כעין קדירה גדולה, רחבה למטה וצרה למעלה, שמתוך כך נקלט החום לתוכו ביותר, ואסרו להשהות עליו אפילו אם הוא גו"ק (ראה שוע"ר סי' רנג סעי' ד, ה). אבל תנורים שלנו, שפתחם מן הצד, שאין הבלם חם כ"כ כהבל התנור שבימיהם – דינם שונה וכבפנים (שוע"ר סעיף זה).

[25]  ע"פ שוע"ר סי' רנג סעיף ז.

[26]  ואפילו אם אין לו תבשיל אחר, לפי שאין חיוב כל-כך לאכול תבשיל בשבת (שוע"ר סימן רנד סעיף ח).

[27]  גזרה שמא יאמר לאחר, שיתחיל להחם מבעוד-יום (שוע"ר סי' שיח ס"א).

[28]  שוע"ר סי' רנג סעיף יב. ושיעור "כדי שיעשו" היינו שיעור הזמן שצריך התבשיל להתבשל עד שיהי' מוכן לאכילה.

והטעם שהצריכו להמתין במוצ"ש כ"כ,  הוא לפי שאיסור זה קל בעיני הבריות, ויש לחוש שיעבור עליו כדי שיהא מוכן לו במוצאי-שבת מיד (שוע"ר סימן שיח שם).

[29]  שוע"ר סי' רנג סעיף יג, עי"ש ובקו"א סק"ב. וראה לעיל הערה 8.

[30] וראה להלן סעיף כב שיש מקילים בחזרה, כשנטלה מעל האש בשבת עצמה.

[31]  גדרי גרופה וקטומה, ראה לעיל סעי' ב, ג ובהערות שם.

וכשמותר להחזיר – מותר להחזיר גם לכירה אחרת שלא עמדה הקדירה עלי', ואפילו אם חומת גדול מחום הכירה הראשונה (שוע"ר סעיף זה).

[32]  כלומר, אף אם יתקיימו שאר תנאי החזרה דלהלן, מ"מ צריך שתהא הכירה גו"ק.

[33] ואף שלהשהות מערב שבת לא חששו לחיתוי, כשנתבשל כבר (לכה"פ כשיעור "מאכל בן-דרוסאי"), מכל מקום לעניין חזרה בשבת עצמה החמירו יותר (ואפילו בנתבשל כל צרכו ומצטמק ורע לו) – שוע"ר סי' רנג סעיף טו.

[34]  ובמציאות ימינו: תנור חשמלי, גם כשהוא מכוון רק לשמירת החום (ואף שאינו קשור לטרמוסטט המדליקו מחדש בכל פעם שחומו יורד, שאין איסור לפתחו בשבת) – אסור להחזיר לתוכו בכל עניין.

[35]  שוע"ר סי' רנג סעיף טז, וסוף סעיף ה. אבל העולם נהגו להקל – אם נטל הקדירה משחשכה – להחזירה לתוכה (כל שנתבשל כל צרכו) ואפילו בלא תנאי חזרה (המפורטים להלן הערה 45), ואין למחות בידם. אלא שכל אדם יש לו להחמיר לעצמו, שלא לעשות כן (שוע"ר שם סעיף יט. עיי"ש והטעם). וראה עוד להלן סכ"ב.

[36]  מדיוק לשון רבינו (שהוסיף: שלא הסירה מידו וכו') נראה, שאף אם השעין הקדירה ע"ג שולחן וכדומה, אם מחזיק בה עדיין בידו אחת – נחשב זה כעודה בידו. ואין האיסור אלא כשהסירה מידו. וכ"כ כמה אחרונים – ראה בספרים שהובאו בס' דרכי הלכה סי' רנג ע' עג-ד.

[37]  כלומר, לכלי אחר שלא הי' על האש.

ומזה יש להעיר, שאם בא להוסיף מים רותחים לתוך קדירת החמין בשבת – יש ליזהר להערות ישירות מתוך מיחם המים לתוך קדירת החמין. אבל אם מקבל המים בכלי אחר, שאינו על האש, אסור לערות ממנו לקדירת החמין – שהרי כבר "פינה לקדירה אחרת" (ודלא כדעת המ"ב, בשעה"צ סי' רנג ס"ק מז).

[38]  שוע"ר סי' רנג סעיף יד.

[39]  וכשנתבשל כל צרכו – מותר להחזיר אפילו במצטמק ויפה לו (שוע"ר סי' רנג סעיף יח).

[40]  ראה שוע"ר סימן שיח סעי' י, יא.

[41]  שאינו ראוי לאכול עוד מחמת חמימותו (שוע"ר סעיף זה, וע"פ המבואר בשוע"ר סי' שיח סעיף ט).

[42]  ע"פ שוע"ר סי' רנג סעי' יח, יט (בתחילתו).

[43]  שראוי עדיין לאכול מחמת חמימותו (כנ"ל הערה 41).

[44]  ראה שוע"ר סימן שיח סי"א.

[45]  "תנאי חזרה" – היינו התנאים שבסעיפים יח, כ. שבהעדרם שייך הטעם דלהלן ש"בטלה לה שהייה הראשונה"

אבל שאר התנאים שהוצרכו להיתר חזרה – שגם הם לעיכובא – אינם מדין תנאי חזרה אלא מטעמים אחרים, שמש"כ בסעי' שלפנ"ז (כירה) הוא משום גזירה שמא יחתה. והתנאי שיהי' התבשיל מבושל כל צרכו (סעיף יט), הוא משום איסור בישול.

[46]  ומטעם זה, קדרה שהייתה מתחילה טמונה בכרים וכסתות (כדרך שיתבאר להלן סי' רנז סעי' ה), ובשבת בא לעוקרה מהטמנה זו ולהושיבה על הכירה – אסור, שהרי זה כמושיבה בתחילה (שוע"ר סעיף זה).

אבל אם קודם שהורידה, היתה ע"ג האש – מותר להחזירה אפילו לכירה אחרת, אע"פ שחומה מרובה מהראשונה, כדלעיל הערה 31 (שם).

[47]  יש לדון – לדעת רבינו – אם התנאי ש"לא נצטנן לגמרי" הוא רק כדי למנוע חשש בישול, בדבר לח שיש בו מרק (כדלעיל סעיף יט), ולפי"ז בדבר יבש שאין בו חשש בישול (דלעיל סעיף כ), יהי' מותר להחזיר – אם נטלה משחשכה – אפילו בנצטנן לגמרי. או שהתנאי שלא נצטנן לגמרי הוא גם בדבר יבש שאין בו חשש בישול, והיינו משום דיני חזרה (כדלעיל סעיף כ). כלומר, שאף שבנטל הקדרה מהכירה משחשכה לדעה זו אין צריך תנאי חזרה, אבל התנאי שלא נצטנן לגמרי – אפשר שמוכרח להיות תמיד גם לדעה זו (שאל"כ – בטלה שהיי' הראשונה לגמרי). עיין היטב בסגנון ל' רבינו בסעיף זה. שסתם הדברים (שכ' "והניחה ע"ג קרקע ושהתה שם הרבה" – ומשמע דבכל אופן שרי אפי' בנצטננה לגמרי. ולאידך, הרי כוונתו בזה להרחיב ההיתר, ואעפ"כ לא פי' להדיא שמותר גם בנצטננה לגמרי. וצ"ע). ולהעיר, שבקו"א סק"י בתחילתו הביא מהמג"א (ס"ק לו) לאסור בזה.

[48]  שוע"ר סי' רנג סעיף יט, וקו"א סק"ח. ואם רוצה להחזירה לתוך הכירה או התנור – יש להחמיר, וכדלעיל הערה 35.

[49]  היינו בעניין שאין בו שוב משום בישול בשבת, וכגון, שהתבשיל נתבשל כבר כל צרכו, והוא יבש – וכדלעיל סעיף יט.

[50]  גדר סמיכה בכירה הוא: שמניח הקדרה מחוץ לכירה לגמרי. או-על-גבי הכירה שלא כנגד האש, אלא שבזה צריך שיהי' דופן המפסיק בין מקום האש למקום הקדרה – ראה שוע"ר סי' רנג סעיף ג.

[51]  שוע"ר סי' רנג סעיף כ. ושם הוסיף שבמקרה שאין האש גרופה וקטומה יש אוסרים. ובמקום שאין צורך כל-כך – טוב לחוש לדבריהם. וראה עוד בדיני סמיכה אצל התנור, באופנים שונים – בשןע"ר שם סעיפים כז, כח.

ובטס שמניחין בזמננו ע"ג האש, יש להסתפק – אם צדי הטס, שלא כנגד האש, נחשבים כסמוך לאש (כיוון שאינם כנגד האש) או על-גבי האש (מאחר שאין דבר המפסיק בין מקום האש למקום זה (ראה לעיל הערה 50), ומעוד נמוקים) – ראה במה שצויין בס' פני שבת עמוד ע ואילך.

ויש להעיר, - שלהמתירים לסמוך בצדי הטס, הרי זה משום שמחשיבים מקום זה כסמוך לאש (ולא ע"ג), ולפ"ז, אם נאמר שאסור להעביר בשבת קדירה מסמיכה לעל-גבה (ראה בספר הנ"ל שם באריכות) – אסור לקרב הקדרה משם למקום שכנגד האש ממש, שהרי זה כמחזיר מסמיכה לעל גבה. אבל להאוסרים להניח שם בתחילה בשבת, משום שמחשיבים את כל הטס כע"ג האש, אם הניח שם קדירה מער"ש, במקום שהיד סולדת בו, יהי' מותר לקרב הקדרה אף כנגד האש ממש. ראה ביאור בשיטת רבינו וביסוס לכ"ז בס' הנ"ל שם. ובס' ברכת השבת ע' כג. וראה עוד בס' שמירת שבת כהלכתה פ"א הערה קיא.

ומכל מקום, במקום שאין-היד-סולדת בו – ודאי מותר לסמוך בשבת. ראה בסעיף שלאח"ז.

[52] כלומר, שהמקום חם כ"כ, כשיעור "יד סולדת". וראה בשוע"ר סי' רנג סעיף כא (בסוגריים) שנסתפק, שאולי האיסור הוא דווקא במקום שהתבשיל שיונח שם יתחמם כשיעור זה. אמנם בקו"א שם סק"ד הכריע רבינו כבפנים.

ובשיעור "היד סולדת בו" רבו הדעות איך לתרגמו למעלות החום המקובלות בימינו. ראה – סיכום כל מה שנכתב בזה ע"י פוסקי זמננו – בספר מדות ושעורי תורה ע' שיט-שכד, שלעניין שבת, לחומרא, בפחות מ-43 מעלות צלזיוס אין להחמיר, לכל הדעות, שכן למטה מזה ודאי לא הגיע לחום שהיד סולדת בו כלל.

[53]  ובאופן זה מותר להחזיר ע"ג הכירה, אפילו כנגד האש. אבל לא לתוך הכירה (שוע"ר סי' רנג סעיף כא וסוף סעיף ה, בסוגריים).

[54]  יהיינו, שהשהה אותה באחד מדרכי ההיתר שנתבארו לעיל: תבשיל שנתבשל כ"מאכל בן-דרוסאי" מבעוד יום (לעיל סעיף ה), בשר חי סמוך לחשכה ממש (סעיפים ו-ח). או פירות וירקות שדרכם ליאכל חיין (סעיף י).

[55]  גם אם היא של מתכת. ואין לחוש משום איסור בישול מתכת – דכל זמן שהיא לא נעשית גחלת, אין בזה שום איסור, לא משום מבשל ולא משום מבעיר (ראה שוע"ר סי' שיח סעיף ז. ובסי' תצה סק"ב). ואין חשש שמא תתחמם הקדרה כ"כ עד שתעשה גחלת ויתחייב – ראה בבדי השולחן סימן קלד ע' מב-מג. וראה עוד אג"ק אדמו"ר שליט"א ח"י ע' שלו.

[56]  שוע"ר סי' רנג סעי' כו.

וזהו המקור למה שנהוג בזמננו לשים טס של מתכת על להבת הגז, כדי "לסתום" (לכסות את מקום הנחת הקדרה), או "להפסיק" בין הקדרה לאש, או כדי שיהי' לו "היכר" ולא יבא לחתות (להגדיל את האש). ראה הלשונות בזה בשוע"ר סי' רנג סעיף כו. וראה גם לעיל הערה 5 להעניין שהיי'.

ולעניין אם קדרה ריקנית מועילה גם שלא יצטרך כלל תנאי חזרה (וכפי שנתבאר לגבי קדרה מלאה בסעיפים שלאח"ז) – ראה קו"א כאן סק"י שרבינו נסתפק בזה. וראה להלן סעיף כז ובהערה 59.

[57]  זה ע"פ שוע"ר סימן שיח סעיף טז.

[58]  היינו כשהוא מבושל כל צרכו והוא יבש, כדלעיל סע' יט.

[59]  רבינו סתם ולא פירש אם גם בקדרה ריקנית (דלעיל סכ"ד) יש להתיר מצד סברת "אין דרך בישול בכך".

וראה בקו"א (סק"י) שדן רבינו, אם ההפסק של הקדרה הריקנית מועיל רק לעניין החשבת הכירה ל"גרופה וקטומה", או גם לעניין הסרת חשש "נראה כמבשל".

ועכ"פ נראה שבדיעבד, אם החזיר התבשיל לשם, יש להתיר התבשיל – ראה לקמן סעיף לא. וראה במילואים לסעיף זה.

[60]  משמע, אף אם הוא מקום הראוי לבישול, אך כיוון ש"אין דרך בישול" בכך – אינו נראה כמבשל שם. אבל ראה בקו"א (סק"י) בסופו (את"ל הב') שהזכיר רבינו "מקום הראוי לבישול", עיי"ש.

ולעניין אם יש מזה נפק"מ לגבי הטס והפלטה הנהוגים בזמננו (שיהי' מותר להחזיר עליהם אף בלא תנאי חזרה) – ראה במילואים לסעיף זה.

[61]  היינו, כשכבר נתבשל עכ"פ כשיעור "מאכל בן-דרוסאי". אבל בלא זה, אסור ליתנו סמוך לשבת משום איסור שהיי' מערב שבת (כדלעיל סעיף ה). או שתהיה האש גרו"ק כמבואר שם (סעיפים ב, ג).

[62]  ואם יכול להרתיחה מבעוד יום, אלא שאין שהות להרתיחה קודם קבלת-שבת (והוא מקבל שבת מבעו"י – ראה להלן סי' רסז ס"ב-ג) – אין בכך כלום (שוע"ר סי' רנג סעיף כב).

[63]  כמבואר לעיל סעיפים טו-כ.

[64]  ומצוי זה בקדרות שאין הדרך (להורידן ו)ולהחזירן בשבת על האש, וכגון מיחם המים וכדומה, שיש שמשהים אותם על כירה שאינה גרו"ק (אף ששאר תנאים, דלעיל ס"יז-כ, נשמרים).

[65]  ע"פ שוע"ר סי' רנג סעיף כב בסופו.

ומ"מ לסמוך אצל הכירה מבעו"י – מותר לדברי הכל, אף במקום שהיד סולדת בו (שוע"ר סי' רנג סעיף כג). וגדר סמיכה – ראה לעיל סעיף כג ובהערות 50, 51.

[66]  אבל אם החזיר למקום שיש מתירים להחזיר אפילו לכתחילה (וכגון, סמיכה דלעיל סעיף כג בסופו) – אין לאסור בדיעבד (שוע"ר סעיף זה. וראה עוד להלן הערה 70). וכן נראה שאפשר להקל בדיעבד, באופנים דלעיל הערות 59, 60.

[67]  היינו, שיפה לו לאדם ושמח במה שהתבשיל מצטמק (מתמעט ומתכווץ) בהמשך בישולו – שוע"ר סי' רנג סעיף ט.

[68]  וגם לבני ביתו אסור – שגם בשבילם הוחזר (שוע"ר סעיף זה).

[69]  ושיעור "בכדי-שיעשו" – ראה לעיל הערה 28.

[70]  איסור התבשיל בדיעבד המדובר בסעיף זה, הוא כשעבר על איסור חזרה, שאם החזיר למקום שיש מתירים לכתחילה – התבשיל אינו נאסר.

אבל אם החזיר באופן שיש בו איסור בישול, כגון, תבשיל לח שיש בו מרק שנצטנן לגמרי – אף שיש מחלוקת אם יש בו בישול אחר בישול – נוהגים לאסור את התבשיל בדיעבד בכל אופן (ע"פ שוע"ר סי' שיח ס"ט). והטעם לחילוק הוא, כפי המשמעות בשוע"ר סי' רנג סכ"ה ובקו"א סק"ט, שבאיסור דרבנן "( - חזרה) הקילו יותר.

אמנם להעיר שבשוע"ר ובקו"א כאן נסתפק בזה, הן לעניין בישול והן לעניין חזרה (בסכ"ד), ובקו"א הנ"ל סיים על זה "וצ"ע לדינא".

וראה בקצוה"ש סי' קכד בבדה"ש סק"ג. ובאריכות במילואים הב' והג' לסימן זה.

ולעניין אם נעשה איסור בישול ע"י גוי – ראה להלן הערה 73, 75.

[71]  שוע"ר סי' רנג סעיף כד.

[72]  היינו, שרע לו לאדם ועצב הוא בזה שהתבשיל מצטמק (מתמעט ומתכווץ) בהמשך בישולו – שוע"ר סי' רנג סעיף י.

[73]  ואפילו אם הי' צונן לגמרי – אם הישראל בעל התבשיל לא ידע (שהוא צונן לגמרי. או שלא ראהו כלל כשהחזירו הגוי) – הרי זה מותר. שמן הסתם אין הישראל רוצה כלל שיחמם הגוי את תבשילו לאחר שיצטנן לגמרי, ולא כל הימנו שיאסור את התבשיל של ישראל בעל כרחו (שוע"ר סעיף זה).

[74]  אפילו במצטמק ויפה לו (שוע"ר סעי' זה).

[75]  שוע"ר סי' רנג סעיף כה.

אבל אם היה צונן לגמרי, וחממו הגוי, אפילו מעצמו, והישראל ראה ושתק – כיוון שהועילו מעשי הגוי אסור לכל אדם לאכלו, עד שימתינו במוצאי-שבת "בכדי שיעשו" (שוע"ר שם).

וראה שם עוד חידושו של רבינו, שהאיסור הוא אפילו לאחר שיצטנן (אף שאז כבר לא הועילו מעשיו). וראה בזה בתהל"ד סי' רנג ס"ק ט, כ (סד"ה ודע). ובמה שביארו בזה בקובץ הערות וביאורים בשוע"ר (י"ל ע"י כולל צמח צדק, ירושלים) ח"ד ע' קא ואילך.

[76]  כגון: מלח, סיד, חול, צמר גפן ועוד – ראה שוע"ר כאן סעיף ה.

[77]  ראה הגדרתו לעיל סי' רנג הערה 72.

וכן תבשיל שנצטנן – אסור לחממו ע"י הטמנה זו (שוע"ר כאן סעיף א). ואפילו אם כוונתו רק להפיג צינתו או שלא יצטנן יותר – אסור בדבר המוסיף הבל (שוע"ר כאן סעיף ט).

[78]  דהיינו חצי בישולו – ראה לעיל סימן רנג סעיף יד.

[79]  שבב' אופנים אלו אין גם איסור שהי' (ראה לעיל סי' רנג סעי' ה-ט), ולגעה זו דין הטמנה כדין שהי' (ע"פ שוע"ר כאן ס"א).

[80]  כלומר, שלא יהי' אפילו אוויר קצת מפסיק ביניהם (שוע"ר סעיף זה בסופו).

[81]  כגון רמץ, גחלים וכיו"ב (המפורטים לעיל הערה 1), למעט דפנות התנור וכדומה שאינן נדבקות סביב הקדירה.

[82]  כלומר, שהוא מודבק סביב מד' רוחותיה (קו"א כאן סק"ג בתחילתו). אבל אם צד אחד מגולה, או שאינו דבוק – אי"ז נקרא הטמנה.

[83]  ע"פ שוע"ר כאן ס"י, ומפורש יותר בשוע"ר סי' רנג ס"י.

ולכן מותר להעמיד קדרה בתוך תנור, כי דופני התנור אינן מודבקין להקדרה. ואף אם התנור הוא קטן וצר – א"א שלא יהי' אוויר קצת מפסיק ביניהם (ע"פ שוע"ר שם").

אלא שיש ליזהר, אם העמיד בתנור קדרה שהתבשיל שבה אינו מבושל כל צרכו, ואפילו אם ספק לו אם התבשיל כבר נתבשל כ"צ, ופתח את דלת התנור – אסור לחזור ולסגרו בשבת, מפני שגורם למהר הבישול. ואם עשה כן – אסור התבשיל (ע"פ שוע"ר סי' רנט ס"ח. ע"ש). וראה לעיל סי' רנג הערה 10.

[84]  ואף שנותנים עלי' מכסה כדי שלא יחדור לכלוף לתוכה – אין בכך כלום.  ורק אם מכסה אותה בבגדים כדי לשמור החום, אזי נחשבת כמכוסה מלמעלה (קו"א כאן סק"ג).

וראה עוד במהדו"ב לסי' רנט (במהדורת קה"ת תי, א בסופו) שכ' רבינו, שבמכסה של הקדרה אפילו אם מתכוין בנתינתו כדי להעמיד את ההבל (למנוע בעד האדים מלצאת) – מותר. שאין כאן היכר להטמנה, כיון שכיסוי זה מיועד (גם) לשמור מחדירת לכלוך וכדומה (שהרי גם בתבשיל קר דרך העולם היא לכסותו, כדי למנוע חדירת לכלוך, חרקים וכו').

[85]  ע"פ שוע"ר סי' רנג ס"י, וקו"א סק"ג.

כלומר, שהטמנה אינה אלא כאשר "הקדרה כולה טמונה .. כעין רמץ", דהיינו: 1) מכל צידי'. 2) וגם מלמעלה. 3) וגם שהדבר המטמין יהי' דבוק וצמוד לדפנותי'.

אבל במהדורא בתרא (תט, ב) ביאר רבינו ש(לדעה זו – דעת הרמ"א דכוותי' נקטינן) איסור הטמנה הוא אפילו אם רק עיקר ההטמנה היא בדבר המוסיף הבל, כלומר, רוב הקדירה – דהיינו כל צידי' (למעט תחתי' ופי') או אפילו רובן ככולן – טמונים בדבר המוסיף הבל.

ושינה בזה בכמה פרטים ממה שכתב בשו"ע: 1) שדי בצידי הקדירה (ואולי גם רובן ככולן), ואין צריך שתהי' טמונה כולה. 2) גם מלמעלה א"צ שתהיה טמונה בדבר המוסיף הבל, אלא שעכ"פ צריך כיסוי כלשהו. אבל אם פי' אינו מכוסה כלל – לא גזרו בזה, שאין זו דרך הטמנה – שהרי טבעו של ההבל לצאת מלמעלה, והעושה כן בטלה דעתו.

ויש ליזהר למעשה בחומרא שחידש רבינו במהדו"ב. וכ"כ בקצוה"ש סי' עא ס"ק לד. וראה בהערה שלאח"ז.

[86]ודווקא שטמונה כולה בבגדים, אבל אם היא מגולה בחלקה – אי"ז הטמנה כלל ומותר.

ולכן במציאות ימינו, קדרה שמונחת ע"ג פלטה של שבת או ע"ג הטס שעל האש, אסור לכרוך כולה בבגדים, אבל כל שחלק ממנה, מצידה או מלמעלה, מגולה – מותר.

ועפמשנ"ת בהערה שלפנ"ז ע"פ המהדו"ב, שאיסור ההטמנה הוא גם כשמטמין הקדרה רק בצידי', או רובם ככולם, ולא צריך מלמעלה – לפ"ז יש ליזהר שעכ"פ לא יהיו צידי' (ואפילו רובם ככולם) מכוסים.

ויש ליזהר – אף אם הקדרה מוטמנת באופן המותר – אם התבשיל שבה אינו מבושל כל צרכו, שלא להוסיף בשבת על הכיסוי, שתוספת זו גורמת למהר הבישול (ע"פ שוע"ר כאן סוס"ח). וראה לעיל סי' רנג הערה 10.

[87]  ע"פ שוע"ר כאן סעי' יו"ד. ודין זה הוא אפילו אם הקדרה אינה נוגעת כלל באש שתחתי' (שוע"ר סעיף זה).

והטעם, לפי שעיקר החשש שחששו חכמים בהטמנה בדבר המוסיף הבל הוא מחמת הוספת ההבל, ולא (רק) מחמת ההטמנה (או הנגיעה) של כולו בפועל.  ולכן מלמטה, שהדרך הוא לחמם קדרה גם אם אין מגע ממש בין תחתיה הקדרה לאש, ואין כאן כיסוי מושלם מתחתי' – מ"מ כיון שמצד הוספת ההבל יש כאן כיסוי בדבר המוסיף הבל בצורה מושלמת, ה"ז נקרא הטמנה בדבר המוסיף הבל ואסור (וראה מש"כ בקו"א כאן סק"ב. וראה גם במהדו"ב לסי' רנט (תט, ב – בשיטת סה"ת בדבר המוסיף)).

[88]  וכן בתנור חשמלי שבימינו – שכיבו את התנור ועדיין הוא חם.

[89]  ע"פ שוע"ר כאן סעי' יו"ד.

[90]  שוע"ר סימן רנח.

[91]  היינו להוציא האופנים שיש בהם דעות המתירות את ההטמנה: א) בשר שהי' חי לגמרי בכניסת השבת. ב) תבשיל שהגיע למאב"ד בכניסת השבת. ג) אם הסיח דעתו מלאכלו עד למחר. – עיין היטב בשוע"ר כאן ס"א. וראה גם שוע"ר סי' רנג סכ"ד ובקו"א שם סק"ט. ולעיל סי' רנג סעיף לא ובהערה 70.

[92]  שוע"ר כאן סעיף א.

[93]  כגון, בכל מיני כסות (מגבות, שמיכות), נוצות של עופות (כרים וכסתות) ועוד – ראה שוע"ר כאן סעי' ה, ו.

[94]  באותם תבשילים שיש בהם בישול אחר בישול – ראה שוע"ר סימן שיח סעיף ט.

[95]  שוע"ר כאן סעיף ב.

[96]  שוע"ר כאן סעיף ג.

[97]  וכגון, שכבתה האש בשבת ורוצה להטמינה כדי לשמור חומה.

[98]  שוע"ר סי' רנג סעיף יד בסופו. ומ"מ יכול להטמינה באופנים המותרים דלהלן סעיפים יא, יז-יט.

[99]  ראה להלן סי' רסא סעיף ז והערה 229.

אבל אם קיבל עליו שבת מבעו"י, או שקבלו הציבור שבת (אף אם הוא עצמו לא התפלל עמהם) – אסור להטמין (ראה לקמן סי' רסא סעי' טו).

[100]  ע"פ שוע"ר כאן ס"ד וסי' רנג סי"ד בסופו (דין זה שתהי' הקדרה "כולה טמונה" (שהוקף בשוע"ר כאן בסוגרים), הובא בפשיטות גם בהל' שהי' והטמנה בקצרה שבסוף סימן רנט. וכ"ה בקו"א כאן סק"ב בתחילתו).

ביאור תנאים אלחו ופרטיהם – ראה לעיל סעיף ג ובהערות שם.

אמנם במהדו"ב לסי' רנט (תט, ב) כתב רבינו שבדבר שאינו מוסיף הבל ורק מעמידו שלא יצא החוצה – עיקר ההטמנה תלוי בפי הקדרה (ולא בצידי'), שהרי כשפי' מגולה יוצא ממנו הבל הרבה יותר מאשר דרך דפנותי' המגולים. ומכיוון שעיקר ההטמנה תלוי בפי הקדרה – לכן אסור לכסות את פי', אף אם דפנותי' מגולים. ע"כ. ויש ליזהר בזה למעשה. וכ"כ בקצוה"ש סי' עא בבדה"ש ס"ק לד.

ודבר זה מצוי בקדרה שהוסרה מע"ג האש, או שהאש כבתה – שאסור לכסות את פי' בדבר המעמיד הבל (כמגבת, שמיכה וכיו"ב), אף אם דפנותי' מגולים לגמרי. ומ"מ מותר לכסותה בכיסוי קדרה רגיל – שאין זה דרך הטמנה (ראה לעיל הערה 9).

[101]  כי גם זה נחשב להטמנה. אף שהכלי הוא דבר קשה (ואינו דומה לרמץ) – ראה מהדו"ב ע' תי, א (בסופו).

וראה שם עוד (ד"ה אבל), שאיסור הטמנת תבשיל אינו רק כשהוא נתון בכלי ומטמינים את הכלי, אלא גם כשמטמין תבשיל כמות שהוא בדבר שישמור חומו (וכגון, ביצה בנייר כסף), גם זה נחשב להטמנה ואסור.

ולעניין אם מותר ליתן תבשיל עטוף לתוך קדירת החמין מער"ש שיתבשל שם, אם נחשב זה להטמנה בדבר המוסיף הבל שאסור גם מבעוד יום או שמותר כי אין כוונתו להטמנה (ראה לעיל הערה 9) – ראה דיון בזה (גם) לדעת רבינו בספרים שנסמנו בספר פני שבת סי' רנח אות ג).

[102]  שוע"ר כאן סעיף ד.

[103]  ודווקא בכלי כפוי התירו באופן זה, כיון שאין ניכר כ"כ מעשה ההטמנה. אבל בכרים וכסתות וכדו' שהנחתם על הקדרה היא בעיקר להטמנה ולהעמדת החום – אסור להטמין בהם, אף כשמתכוון לשמור הקדירה מפני הלכלוך וכדומה (ע"פ מהדו"ב תי, א בסופו).

[104]  בין אם נתגלה מאליו ובין אם גילהו בידיים, ואפילו אם היה בדעתו ולכסותו מבעוד יום (שוע"ר סעיף זה).

[105]  שוע"ר כאן סעיף ח.

[106]  ואף אם לא היה בדעתו לחזור ולכסותו (שוע"ר סעיף זה).

[107]  ופשוט שזהו דווקא כשהתבשיל מבושל כבר כל צרכו, אבל בלא זה אסור, שהרי זה ממהר בישולו ע"י ההטמנה (שוע"ר סעיף זה).

[108]  שוע"ר כאן סעיף ח.

[109]  ולכן, מותר לתת בשבת מים רותחים לתוך בקבוק "טרמוס" ואין בזה איסור מטמין בדבר המעמיד חום – כיון שאין זה הכלי שנתבשל בו (קצוה"ש סי' עא בבדה"ש סקל"ו. עי"ש עוד).

[110]  שוע"ר כאן סעיף ט.

וטעם זה שהובא בפנים מוקף בשוע"ר בסוגרים. וראה קו"א כאן סק"א שנסתפק בזה. וביאר שם טעם אחר, משום שכל שהי' כבר בכלי שני לא גזרו בו חכמים, וכבסעיף שלפנ"ז. ולא משום שהתבשיל נתקרר (וכמו בסעיף שלאח"ז).

[111]  בשוע"ר כאן ס"ט מוקף דין זה בסוגרים. וראה בק"א סק"א שדן בזה.

[112]  אמנם בשוע"ר סי' שיח סכ"ג הוסיף – בסוגרים – שמותר להטמין כלי של מים או שאר משקים צוננים (כגון, בקבוק המכיל חלב או דייסה קרה לתינוק) בתוך כלי אחר המכיל מים חמים (ודווקא כשחמים הם כבר בכלי שני, אבל בכלי ראשון – אסור משום חשש בישול, עי"ש), גם אם כולו טמון בתוכו – לפי שמותר להטמין הצונן בדבר שאינו מוסיף הבל, גם כדי לחממו (ולא רק כדי שתפוג צינתו).

ולהעיר שבדבר זה נחלקו האחרונים אם הוא מותר או אסור (ראה במשנ"ב סי' רנח סק"ב ובביה"ל שם ד"ה שאין), ובדברי רבינו אין הכרע לפי שהוא מוקף בשוע"ר שם בסוגרים, ואולי נסתפק בו רבינו. וראה גם בקו"א כאן סק"ג (משמעות להיתר), ובמהדו"ב לסי' רנט (תט, ב במוסגר ד"ה וגבי כוזא) משמעות לאיסור.

[113]  שוע"ר כאן סעיף יג.


תגובות

   #
   לוי צחק ריץ02/07/2014
   איך ליישב הסתירה

   שלטם רב
   אבקש מכם עזרה בישוב סתירה. סימן רנג. סס"א סעי’ כ"א. גחלים שעממו. אין היד סולדת בו המועיל בתנור. והכתוב בכ"א.

   אודה מאוד לעזרתכם

   (שלח תגובה)


הוסף תגובה