תגית: שבת

דיני מוקצה - פרקים א-ג

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

להמשך הקריאה ←

דיני מוקצה - פרקים ד-ו

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

להמשך הקריאה ←

סי' רעג - קידוש במקום סעודה

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

סעי' א,ה, ז, ח, ט

להמשך הקריאה ←

סי' רעד - סעודת ליל ויום השבת

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

סעי' א,ה,ו,ח

להמשך הקריאה ←

סי' רעד - בציעת הפת

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

סעי' ב-ד

להמשך הקריאה ←

סי' רפט - קידוש וסעודת שבת שביום

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

להמשך הקריאה ←

קבלת שבת בהדלקת נרות

מאת: הרב שמואל אליעזר הכהן

משמעות דברי רבנו דדוקא בהדלקה בעוד היום גדול בעי שיקבל עליו שבת מיד * מקשה עליו מדברי עצמו להלן שבכל גוונא יש לקבל שבת בהדלקת הנרות * עיון במקור הדברים - התוס' והרא"ש, ובסברותיהם * מוכיח דרבינו מפרש דעתם דאין צריך לקבל השבת בעת ההדלקה אלא סמוך לה * עפ"ז מתרץ הסתירה בדברי רבנו * מביא דברי רבנו בקו"א בענין זה, ובבירור שיעור הזמן בזה * מבאר דלדברי רבנו אפשר להדליק אף קודם פלג המנחה מעט * מוכיח דקבלת שבת סמוך להדלקה הוא גם באיש המדליק * מוכיח דגם היום, שהכל מקדימים להדליק הנרות, חובה לקבל השבת סמוך להדלקה

להמשך הקריאה ←

עבור לעמוד:   1 2 3