תגית: שבת

קיצור הלכות שבת - א

הכנות לשבת / שהיה, חזרה והטמנה / הדלקת נרות / קבלת שבת / תפילות השבת / קידוש / סעודות השבת / קריאת התורה / הבדלה / אמירה לנכרי

להמשך הקריאה ←

סי' רצ - מאה ברכות בשבת

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

סעי' א

להמשך הקריאה ←

קידוש לאחרים ע"י מי שלא קיבל שבת, וגדר ערבות במצוות

מאת: הרב זלמן שמעון דערען

ספק הרע"א אם מי שלא קיבל שבת עדיין יכול להוציא אחרים י"ח קידוש * מביא ספק הגמ' אי נשים מוציאות אנשים בברכת המזון, וביאור המפרשים בזה * מביא מחלוקת רש"י ותוס' אם בן עיר יכול לקרוא המגילה לבני הכפרים קודם י"ד, ומבאר דנחלקו אי פסקינן כירושלמי * מבאר עפי"ז צדדי הספק הנ"ל של רע"א * מברר דשיטת רבנו בזה דלא כירושלמי * מבאר דאפשר לבאר הירושלמי שיתאים לשיטת רבנו

להמשך הקריאה ←

סי' רצא - סעודה שלישית

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

סעי' א-ג,ו-ח

להמשך הקריאה ←

בדין המברך ברכת הגפן לאחר ברכת הקידוש

מאת: הרב שניאור זלמן העכט

דין המתענה במוצ"ש, דאין לו לדחות ההבדלה ולצרפה לקידוש יו"ט * עצת המג"א דבדיעבד יקדש ואח"כ יבדיל, ויברך בפה"ג רק בהבדלה, ומי שאין לו יין אלא שיכר ייצא יד"ח קידוש מאחר ואח"כ יבדיל על שיכר * רבנו משמיט העצה הראשונה של המג"א וס"ל דבכל גוונא יש לו לשמוע קידוש מאחר ואח"כ יבדיל * מבאר דרבנו קאי לשיטתו, דס"ל דהמקדים קידוש לבפה"ג לא יצא יד"ח * המנחת פיתים מקשה על דעת רבנו מדין המקדש שהפסיק בדיבור שמברך שוב בפה"ג * מתרץ קושייתו

להמשך הקריאה ←

רמיזה לגוי בשבת ובערב שבת

מאת: הרב ישראל ארי' ליב רבינוביץ

איסור הרמיזה לנכרי לעשות מלאכה * ספק הפרמ"ג אי מותר עפ"ז לומר לו בחול "למה לא עשית דבר פלוני בשבת" * חידוש רבנו דשרי לפי שאין באמירה זו רמז ציווי * ביאור הטעם לשיטת רבנו שרק בחול שרי אמירה זו, ולא בשבת

להמשך הקריאה ←

סי' רצב - תפלת מנחה של שבת

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

סעי' א-ה,ז

להמשך הקריאה ←

טלטול מדוכה שבתוכה שום

מאת: הרב חיים לייב ארטובסקי

לדברי רבנו היתר טלטול מדוכה עם שום שעליה הוא לפי שבטלה לשום * טעם ההיתר המבואר בראשונים * הסיבה שרבנו למד בדברי הרא"ש שלא כשאר הראשונים * המקור לדברי רבנו "שהרי זה כאילו מטלטל את השום בלבדו" * חקירה אי שרי לרבנו לטלטל המדוכה שלא לצורך

להמשך הקריאה ←

ביאור שיטת רבינו בדין ביטול מחיצות בידי שמים ע"י בקיעת רבים

מאת: הרב חיים שלום דייטש

דעת רבינו דבקיעת הרבים מבטלת מחיצה העשויה בידי שמים רק "במקום שהלאה ממנו", ודלא כמג"א הסובר שמבטלת לגמרי * תמיהת שו"ת בית שלמה על שיטת רבינו * ביאור שיטת רבינו וישוב קושייתו * עוד מקשה שם מדברי רבינו במק"א דבקיעת הרבים אינה מבטלת מדאורייתא המחיצה כלל * ישוב הסתירה * עוד מקשה שם על דעת רבינו שאף בקיעת הרבים בין המחיצות מבטלתן * ישוב קושייתו * עוד כתב שם דיש ביאור אחר למה שהביא את רבינו להבנתו זו * דחיית דבריו * עוד העיר דרבינו עצמו הזכיר בחותם דבריו סברא נוספת. ואכן צ"ע * עוד מקשה בדעת רבינו דלדבריו אא"פ לסמוך אמחיצה ביד"ש לעולם * ישוב קושיתו

להמשך הקריאה ←

עבור לעמוד:   1 2 3