תגית: קידוש

סי' רעג - קידוש במקום סעודה

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

סעי' א,ה, ז, ח, ט

להמשך הקריאה ←

סי' רפט - קידוש וסעודת שבת שביום

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

להמשך הקריאה ←

קידוש לאחרים ע"י מי שלא קיבל שבת, וגדר ערבות במצוות

מאת: הרב זלמן שמעון דערען

ספק הרע"א אם מי שלא קיבל שבת עדיין יכול להוציא אחרים י"ח קידוש * מביא ספק הגמ' אי נשים מוציאות אנשים בברכת המזון, וביאור המפרשים בזה * מביא מחלוקת רש"י ותוס' אם בן עיר יכול לקרוא המגילה לבני הכפרים קודם י"ד, ומבאר דנחלקו אי פסקינן כירושלמי * מבאר עפי"ז צדדי הספק הנ"ל של רע"א * מברר דשיטת רבנו בזה דלא כירושלמי * מבאר דאפשר לבאר הירושלמי שיתאים לשיטת רבנו

להמשך הקריאה ←

בדין המברך ברכת הגפן לאחר ברכת הקידוש

מאת: הרב שניאור זלמן העכט

דין המתענה במוצ"ש, דאין לו לדחות ההבדלה ולצרפה לקידוש יו"ט * עצת המג"א דבדיעבד יקדש ואח"כ יבדיל, ויברך בפה"ג רק בהבדלה, ומי שאין לו יין אלא שיכר ייצא יד"ח קידוש מאחר ואח"כ יבדיל על שיכר * רבנו משמיט העצה הראשונה של המג"א וס"ל דבכל גוונא יש לו לשמוע קידוש מאחר ואח"כ יבדיל * מבאר דרבנו קאי לשיטתו, דס"ל דהמקדים קידוש לבפה"ג לא יצא יד"ח * המנחת פיתים מקשה על דעת רבנו מדין המקדש שהפסיק בדיבור שמברך שוב בפה"ג * מתרץ קושייתו

להמשך הקריאה ←

עבור לעמוד:   1