תגית: נשים

קבלת שבת בהדלקת נרות

מאת: הרב שמואל אליעזר הכהן

משמעות דברי רבנו דדוקא בהדלקה בעוד היום גדול בעי שיקבל עליו שבת מיד * מקשה עליו מדברי עצמו להלן שבכל גוונא יש לקבל שבת בהדלקת הנרות * עיון במקור הדברים - התוס' והרא"ש, ובסברותיהם * מוכיח דרבינו מפרש דעתם דאין צריך לקבל השבת בעת ההדלקה אלא סמוך לה * עפ"ז מתרץ הסתירה בדברי רבנו * מביא דברי רבנו בקו"א בענין זה, ובבירור שיעור הזמן בזה * מבאר דלדברי רבנו אפשר להדליק אף קודם פלג המנחה מעט * מוכיח דקבלת שבת סמוך להדלקה הוא גם באיש המדליק * מוכיח דגם היום, שהכל מקדימים להדליק הנרות, חובה לקבל השבת סמוך להדלקה

להמשך הקריאה ←

בדין וסת ארוך שחזר למקומו אי חיישינן עוד לקביעות הקצר

מאת: הרב חיים זקס

הקובעת וסת קצר לאחר וסת ארוך, ושוב ראתה פ"א בזמן הוסת הארוך – חזר למקומו * יש שהבינו שהוסת הקצר נעקר לגמרי * מקשה על דבריהם * דוחה ראייתם מדברי הצ"צ * מוכיח דאין כל משמעות לכך בדברי רבינו

להמשך הקריאה ←

סי' רצו - דין הבדלה לנשים

מאת: הרב אברהם אלאשוילי

סעי' יט

להמשך הקריאה ←

עבור לעמוד:   1