תגית: ערב שבת

קבלת שבת בהדלקת נרות

מאת: הרב שמואל אליעזר הכהן

משמעות דברי רבנו דדוקא בהדלקה בעוד היום גדול בעי שיקבל עליו שבת מיד * מקשה עליו מדברי עצמו להלן שבכל גוונא יש לקבל שבת בהדלקת הנרות * עיון במקור הדברים - התוס' והרא"ש, ובסברותיהם * מוכיח דרבינו מפרש דעתם דאין צריך לקבל השבת בעת ההדלקה אלא סמוך לה * עפ"ז מתרץ הסתירה בדברי רבנו * מביא דברי רבנו בקו"א בענין זה, ובבירור שיעור הזמן בזה * מבאר דלדברי רבנו אפשר להדליק אף קודם פלג המנחה מעט * מוכיח דקבלת שבת סמוך להדלקה הוא גם באיש המדליק * מוכיח דגם היום, שהכל מקדימים להדליק הנרות, חובה לקבל השבת סמוך להדלקה

להמשך הקריאה ←

רמיזה לגוי בשבת ובערב שבת

מאת: הרב ישראל ארי' ליב רבינוביץ

איסור הרמיזה לנכרי לעשות מלאכה * ספק הפרמ"ג אי מותר עפ"ז לומר לו בחול "למה לא עשית דבר פלוני בשבת" * חידוש רבנו דשרי לפי שאין באמירה זו רמז ציווי * ביאור הטעם לשיטת רבנו שרק בחול שרי אמירה זו, ולא בשבת

להמשך הקריאה ←

עבור לעמוד:   1