הלכות קצרות

הלכות שבין אדם לחבירו - פרק ד

דיני הכאה

1) אסור לאדם להכות את חברו[1], ואם הכהו אפילו הכאה קלה[2] – עובר בלא תעשה[3].

2) כל מי שהכה את חברו - הרי הוא מוחרם ועומד בחרם הקדמונים, ואין לצרפו למנין עשרה ולכל דבר שבקדושה, עד שיתירו בית דין החרם[4].

3) אפילו אם חברו התחיל עמו במריבה וחרפו בדברים – אסור להכותו[5].

4) ואפילו אם חברו הכהו תחילה והפסיק להכותו ונראה עליו שאין בדעתו להכותו שוב – אסור לו להכותו. אבל אם לא הפסיק להכותו – רשאי להכותו כדי להציל את עצמו, אם אי אפשר לו להציל עצמו בענין אחר[6]. ואם אפשר לו להציל עצמו בהכאה קטנה – לא יכהו הכאה גדולה[7].  

5) הרואה אחד מישראל מכה חברו ואינו יכול להצילו מידו אם לא שיכה את המכה – מצוה להכותו כדי להפריש מאיסור את המכה ולהציל את המוכה. אבל אם אפשר להצילו מידו בלא הכאה – אסור לו להכותו. ואפילו לדוחפו אסור אם אפשר להפרידו בנחת[8].

6) הנכנס לבית חברו שלא ברשות ואינו רוצה לצאת – מותר לחברו אפילו להכותו כדי להוציאו, אם אינו יכול להוציאו בענין אחר[9].

7) וכן אם חברו בא לגזול ממנו איזה חפץ או שכבר גזלו ממנו – רשאי להצילו מידו אפילו על ידי הכאה, אם אי אפשר בענין אחר[10].

8) מי שרגיל להכות את הבריות – מצוה למסרו למשטרה אפילו של גוים, כדי שלא יוסיף להכות עוד. אבל אם הכה את חברו באקראי – אסור אפילו למוכה למסרו למשטרה של גוים[11].  

9) אסור להכות את חברו אפילו הוא נותן לו רשות, כי אין לאדם רשות על גופו כלל[12].

10) כל המרים יד על חברו להכותו אף על פי שלא הכהו – נקרא רשע, שנאמר[13]: "ויאמר לרשע למה תכה רעך", "למה הכית" לא נאמר, אלא "למה תכה"[14].

11) אף שהותרה הכאת ילדים קטנים ע"י ההורים והמחנכים למטרת חינוך - יזהרו שלא יכו אלא לצורך, וכן יזהרו שלא יכו יותר מדי (אלא מכות קלות שאינן מזיקות[15]), כי בהכאתם שלא לצורך או יותר מדי - הם עוברים על לא תעשה של תורה[16]. ומלמד החובט בתלמידיו יותר מדאי - מעבירים אותו ממשרתו[17].

 


[1] שוע"ר הל' נזקי גוף ונפש ס"א. בין קטן בין גדול, בין איש בין אשה (רמב"ם הל' חובל פ"ה ה"א). וכן איש המכה את אשתו - עברה היא בידו כמכה חברו. ואם הוא רגיל בכך - יש לבית דין לייסרו ולהחרימו שלא יעשה עוד. ואם ממשיך להכותה - יש אומרים שכופים אותו לגרשה (רמ"א אבן העזר סי' קנד ס"ב).

[2] שוע"ר שם ס"ב.

[3] שוע"ר שם ס"א. ואם עשה בו חבלה אפילו שלא בכוונה - חייב לשלם לו ממון על חבלתו (שוע"ר שם ס"ו).

[4] שוע"ר שם ס"א. ומלבד זה יש למכה לבקש מחילה מחברו המוכה על שהכהו, והמוכה צריך למחול לו מיד (שוע"ר שם ס"ו).

[5] שוע"ר ס"ב. כיון שהוא יכול ללכת משם ולא לשמוע את חירופיו (שוע"ר שם קו"א סק"א).

[6] כגון שאינו יכול לברוח, אבל אם אפשר לו לברוח ממנו ובכך להנצל מהמכות – אסור לו להכותו (משמעות הקו"א שם).

[7] שוע"ר שם ס"ב.

[8] שוע"ר שם.

[9] שוע"ר ס"ג.

[10] שוע"ר שם.

[11] שוע"ר הל' נזקי ממון ס"ו.

[12] שוע"ר הל' נזקי גוף ונפש ס"ד. ומטעם זה אסור לו לאדם להכות את עצמו ולא לצערו בשום צער, אלא א"כ עושה בדרך תשובה, שצער זה טובה היא לו להציל עצמו משחת (שוע"ר שם).  

[13] שמות ב, יג.

[14] שוע"ר שם ס"א.

[15] ראה רש"י בבא בתרא כא, א ד"ה לא.

[16] שוע"ר שם ס"ד והל' ת"ת פ"א הי"ג. 

[17] הל' ת"ת שם. והמכה בנו יותר מדאי - מנדין אותו (גליון רעק"א יו"ד סי' רמ ס"כ). ואין לאח הגדול להכות אחיו הקטן אף אם מתכוין לחנכו, אלא א"כ אביו מינה אותו לחנכו (אמרי יעקב).
הוסף תגובה