שונות

ניגוני חב"ד בימי ספירת העומר ובין המצרים

מאת: הרב לב לייבמן

בשו"ע אדמו"ר הזקן[1] – ע"פ ה'מגן אברהם'[2] – נפסק כי בימי ספירת העומר נהגו שלא לערוך שמחה עם ריקודים ומחולות. אך דין השירה והנגינה – ללא ריקודים ומחולות – דינה לא נתפרש בזה כלל ועיקר.

[וכן בימי בין המצרים, הנה עד ראש חודש מנחם אב, שהרמ"א מחמיר שלא לעשות שמחת נישואין (דלא כהמחבר)[3], מוסיף על זה המג"א[4] "ונראה לי דאסור לעשות ריקודין ומחולות מי"ז תמוז ואילך"].

הפוסק הראשון[5] שבדבריו מצינו איסור לנגן בכלי נגינה, הרי הוא מרן 'ערוך השולחן' בדיני ספירת העומר[6] וז"ל: "ומותר לעשות סעודה, אך לא בריקודין ומחולות. וכל שכן שאסור לזמר בכלי זמר".

מסידור ודיקדוק לשונו ברור, כי הוא לא בא לחדש דין וגזירה נוספת על דברי המג"א. לסברתו, האיסור לנגן בכלי נגינה יוצא הוא ב"כל שכן" מאיסור הריקודים ומחולות. (ואחריו פסקו כן כמה אחרונים בפשיטות).

אולם לכאורה על פסק זה דערוה"ש יש להשיב מכמה וכמה פנים, הן בסברא והן במה דקיימא לן בהלכה פסוקה:

1. נראה, שהקל וחומר של ערוה"ש, ללמוד מריקודים לנגינה אינו מוכרח. ואדרבא, כיוון שמיירי כאן בהגבלה על שמחה, באנו לדון אימתי השמחה גדולה יותר, האם בריקודין ומחולות לבדם או בכלי זמר לבדם, לכאורה הדעת נוטה לסברא הפוכה: ריקודין ומחולות היא שמחה יתירה, שנגלית בחיצוניות ופורצת עד הרגליים כו', לעומת זאת נגינה (גם בכלי) היא שמחה מופנמת ומבוקרת ביחס לריקוד, כאשר כולם יושבים במקום (ראה בזה לקו"ש חלק ל"ז עמ' 82). אשר ע"פ סברא יוצא, שהאוסר כלי זמר בספירת העומר הוא משום "גזירה" שמא יבוא לידי ריקודין ומחולות. וסייג כזה לא נתפרש בשום אחרונים, גם לא בערוה"ש.

2. הנה גם אם תמצי לומר שהקל וחומר של ערוה"ש (מריקודים ומחולות לכלי זמר) הוא מכוון על פי סברא, צע"ג מדוע לא נתפרש האיסור בנושאי כלי השו"ע ובפוסקים שלפניו, וידוע הכלל (כללי הפוסקים וההוראה להרב פרקש, כללים כ"ג-כ"ה) שאין לנו לחדש מעצמינו דין שלא נתפרש מפורש בדברי הפוסקים. כלי זמר זה לא דבר שנתחדש בימי בעל ערוה"ש, והי' גם בימים קדמונים ביותר, והי' להו להפוסקים לפרש חידוש זה.

- ה'נטעי גבריאל' (בין המצרים ח"א פט"ו) ביאר את שתיקת השו"ע כאן (גבי ימי ספיה"ע וביהמ"צ), משום שנתפרש בשו"ע סימן תק"ס שבזמן הזה נאסרה השירה גם במשך כל השנה זכר לחורבן המקדש, ובמילא אין צורך לכופלו שוב בדין ספה"ע.

אולם שוברו בצידו, כיון ששם (בסימן תק"ס) ישנו היתר לצורך מצוה וכו' – הרי לדבריו אותו ההיתר של כל השנה יהיה גם בימים אלו, ועדיין קשה מדוע לא נתפרש לאיסור (מוחלט) בנו"כ השו"ע כאן בדין ספירת העומר.

3. ראיה מוצקת מחלילין בהם נהגו להספיד בישראל בזמנים קדמונים, כמובא בכמה מקומות במשנה[7] ונזכר בכמה מקומות בשולחן ערוך[8]. הרי לנו שאין הבעיה בעצם כלי הנגינה בזמן אבילות מצד הגבלת השמחה (כפי שהיה מורה לכאורה פשטות לשון ערוה"ש), כי אם תלוי מה מנגנים ובאיזה אופן וכו'. ושוב נמצא כי אין לקבל את דברי ערוה"ש ש"אסור לזמר בכלי זמר" כפשוטם.

4. חשוב לציין כי מכללי היסוד בדינים אלו הוא, שבמקום שישנם חלוקי דיעות – 'הלכה כדברי המיקל באבל' (מו"ק יח, רע"א). וראה אוצר הלכה ומנהג – יורה דיעה (היכל מנחם) במקומו, שכן הוא גם ע"פ רוחניות הענינים[9]. מה גם שלכאורה אפילו בשאר דינים לא מצינו מי שיפסוק כדעת ערוה"ש במקום שהוא יחידאה בשיטתו.

5. הנה גם החושש לשיטת ערוה"ש – כתבו האחרונים להקל בזה באופנים הבאים:

א. בשמיעה על ידי הקלטה[10]; כל שכן אם אין זה אלא ל"מוסיקת רקע".

ב. מפני מרה שחורה, דכאון או עצבות השורה על האדם (היינו "לצורך רפואה")[11];

ג. לצורך פרנסה[12], כגון ללמד נגינה, וכן ללמוד נגינה, כיון שאינו מתכוון לשמחה. ומטעם זה יש להתיר לנגנים מקצועיים אף לעשות 'חזרות'[13].

ד. ב"ניגוני דביקות" ו"ניגוני געגועים" וכיו"ב[14]. ובזה יש להעיר מפתגם כ"ק אדמו"ר הצמח צדק[15] אודות חסיד שראוהו שר ניגון בתשעה באב, שאצל חסיד "הניגון איננו שמחה (והבכיה איננה עצבות)". על יסוד זה יש לכאורה תוספת קולא בנידון ניגוני החסידים המקוריים, משום שאין עניינם שמחה כי אם דרך בעבודת השי"ת. ולהעיר ג"כ ממענה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לר' ניסן נעמנוב אודות חתונה בשנת האבילות אחר הסתלקות כ"ק אדמו"ר הריי"צ: "לפי עניות דעתי ישמח את החתן וכלה בניגוני חב"ד וכיו"ב"[16].

והנה אחרי כל זה, גם אם יסכימו עמדי חבריי בדין תורה, מכל מקום אריה הוא דרביעא על פסק דין להתיר שמיעת ניגונים. והוא דברי כ"ק אדמו"ר, כי "אין זה כלל עניינם של חב"ד להתיר מה שאחרים נוהגים בהם להיפך בעניינים אלו"[17].

להרחבת הנושא ראה "נגינה לאור החסידות" פרק הלכות נגינה.

(הכותב הוא מחב"ס "נגינה לאור החסידות" ו"לנגן בהיכלו")

 

[1]  או"ח ריש סימן תצ"ג.

[2]  שם סק"א. והמעיין בדבריו יראה להדיא, כי המנהג לאסור ריקודין ומחולות הוא גופי' חומרא על גבי המנהג שלא לישא אישה הנזכר בשו"ע.

[3]  או"ח סימן תקנ"א ס"ב. שבזה כבר קיל טפי דין זה מספירת העומר שגם להמחבר אין נושאין נשים.

[4]  או"ח שם סוף ס"ק יו"ד. ומשמע שכאן פחות ברירא ליה מילתא לאסור מאשר בספירת העומר.

[5]  ומה שרצו לדייק מדברי הפרמ"ג – ראה בזה לקמן הערה 8. יש שרצו לדייק מהאלי' רבה סתקנ"א בשם כנה"ג, אך שם מיירי שמנע להביא כל"ז לשמחת ברית מילה שחל בתשעה באב או עת"ב(!) ואין ללמוד משם לימים שלפני ר"ח מנ"א ולספה"ע.

[6]  או"ח סימן תצ"ג ס"ב.

[7]  שבת קנא, א. כתובות מו, ב. בבא מציעא עה, ב.

[8]  שו"ע אדמו"ר הזקן אורח חיים סימן שו סכ"ב. סימן שכה סכ"ב. סימן שלט ס"ב. שו"ע אבן העזר ספ"ט ס"א.

[9]  כל זה לעומת דיני פסח דרך משל, שהחמירה בו תורה והחמירו חז"ל ובפרט ע"פ דברי האריז"ל ברוחניות העניינים.

[10]  שכן – אף לשיטת ערוך השלחן – איננה דומה כלל ל"כלי זמר" כפי שהיו מזמינים פעם, היינו קבוצת נגנים שהיו עורכים הופעה, משא"כ כאשר משמיעים הקלטה מניגונים, שלא ניתן לכנות זאת כלל בשם 'הופעה' והוי דבר הרגיל בכל בית. ועל כן לכאורה אי אפשר כלל ללמוד איסור שמיעת ניגונים מהקלטה בקל וחומר מאיסור ריקוד.

ולהעיר, שבשמיעת זמר אשה חסידים מחמירים גם מהקלטה (למרות הפוסקים המקלים), מפני שהוא לתא דג"ע, לעומת זאת בנידון דידן וד"ל.

[11]  ראה פסקי תשובות סתק"ס סקי"א.

[12]  פרי מגדים (אשל אברהם) סתקנ"א סק"י: "וישראל שפרנסם כלי זמר אצל אינו ישראל בבית המשתה, יראה [ש]כדי פרנסה שרי ודאי" (משום דבר האבד). אבל אין ראיה כלל שהפרמ"ג סובר כערוך השלחן לאסור כלי זמר בסתם, ואדרבא מפרש שמדובר "בבית המשתה" שאז דוקא צריך היתר מיוחד.

[13]  ראה פסקי תשובות סימן תצ"ג סעיפים ד-ה.

[14]  ראה פסקי תשובות סתקנ"א סקי"ג (שהאוסרים שירה בפה מתירים שירי דביקות כו'). ושם, שיש מתירים שירה בכלי בסעודת מצוה עד ראש חודש אב. ולכאורה, לעיתים קרובות, שמיעת ניגונים חסידיים מקוריים יש בזה משום מצוה (ואף אינם לשם שמחה כבסעודת מצוה, כי אם רק לשם מצוה), כל שכן כאשר המדובר הוא בשמיעה מהקלטה.

[15]  לקוטי רשימות בס' הניגונים סמ"ה.

[16]  אגרות קודש ח"ב ע' רמ"ב. ולהעיר כי הדין באבלות של שנה דומה (בהשתתפות בחתונה) לדין ספירת העומר וימי ביהמ"צ. ודין אבלות אחר רבו (המובהק) __.

[17]  ספר צעירי אגודת חב"ד ע' 126 ואילך.


תגובות

   #
   moshe15/07/2015
   מה קשור הסוף

   מה שמותר מותר, ואסור לאסור את המותר.
   מה שאמר הרבי "אין עניינו של חב"ד וכו" מה זה קשור בכלל? הלכה זה הלכה, ואם מישהו אסר בגלל טעות לא אני ולא חב"ד מחוייבים לשמעו כלל. מה גם שיש המון מתירים כמו החלקת יהושע למשל עם ראיות חזקות מאד (הובא בפניני הלכה לרב מלמד שליט"א שגם מיקל).
   מה יש לנו לפחד מפסקים שאין להם שחר?
   בקיצור, זה ברור שזה מותר גם בלי הפלפול הזה, אבל בכל זאת, מאמר מעניין ומשכיל.

   (שלח תגובה)
   #
   ירחמיאל08/05/2016
   נוהגין לאיסור

   שלומי אמוני ישראל - אחרים - *נוהגים* לאיסור - בנידוד דידן. ובמחילת כבודו, תמיהת מר "מה הקשר הסוף" אינה רק דבר ריק אלא שמהול בה משהו חוצפה בביטול כל שאר חכמי ישראל. יפה עשה הכותב בכל הילוך מאמרו מתחילה ועד סוף מירכו עד פרחו משוקד ונאה.

   (שלח תגובה)


הוסף תגובה