שונות

שו"ע הרב - הלכות ספירת העומר

סימן תפט - PDF / טקסט

סימן תצג - PDF / טקסט

מפוסק ומנוקד

***

דברי נחמיההר"ר נחמיה הלוי גינזבורג מדובראוונא, שו"ת, ווילנא-ווארשא תרכ"ו-תרמ"ז.

 

שלחן המלך, הערות ובאורים בשו"ע אדמו"ר הזקן, מלוקט מספרי כ"ק אדמו"ר זי"ע, בעריכת הר"ר אברהם אלאשווילי, כפר חב"ד תשנ"א-ה.

תפט, תצג.
הוסף תגובה