שונות

שו"ע הרב - הלכות פסח

הלכות פסח - PDF / טקסטטקסט - קונטרס אחרון.

 

***

הגדה של פסח, עם לקוטי טעמים מנהגים ובאורים, מאת כ"ק אדמו"ר, רבי מנחם מענדל מליובאוויטש זי"ע, מהדורה חדשה עם הוספות, נ.י. תנש"א.

חלק אחלק ב.

כללים בציוני המ"מ שבפירוש ההגדה של הרבי.

 

הגהות על הלכות פסח

 

הגהות על שו"ע הל' פסחהר"ר אברהם אבלי מ"ץ דקיאב, [סדילקאב תק"צ?] -  נדפס מחדש בקובץ יגדיל תורה (ירות"ו) חוברת ט.

 

הערות וציונים להלכות ליל הסדר, משלחן ערוך אדמו"ר הזקן, סימן תעה, הר"ר חיים אליעזר אשכנזי.

 

הערות לשו"ע אדה"ז הל' פסח, הר"ר אליהו יוסף ריבלין, נעתקו מהגהותיו על גליון השו"ע, נ.י. תשל"ו.

 

חול המועד כהלכתו, הר"ר יקותיאל פרקש, הל' חוה"מ כפי שנתבארו בפוסקים ראשונים ואחרונים, ירושלים תשמ"ז.

 

סדר מכירת חמץ, עם ביאור, הרב שלום דובער לוין.

 

שלחן המלך, הערות ובאורים בשו"ע אדמו"ר הזקן, מלוקט מספרי כ"ק אדמו"ר זי"ע, בעריכת הר"ר אברהם אלאשווילי, כפר חב"ד תשנ"א-ה.

חלק ב

 

שלחן הפסח, חדושים ובאורים בשו"ע אדמו"ר הזקן ובקו"א השייכים למסכת פסחים, יו"ל ע"י תלמידי ישיבת חב"ד קרית גת, קרית גת תשנ"ה.

 

 
הוסף תגובה