הלכות פסח

אכילת מצה

מאת: הרב אברהם אלאשוילי


תגובות

   #
   אורח16/03/2015
   אכילת מצה

   [א] הבנתי מהשיעור שכשאוכלים שתי המצות ביחד יותר טוב לאכלם בשיעור זמן של כדי אכילת פרס אחד, אבל בדיעבד גם בשתי שיעורי זמן סגי. אבל אם הצורך בשתי זיתים הוא רק בכדי לאכלם משתי המצות, אז בא נגיד שהסתיים השיעור הגדול ביותר של כדי אכילת פרס אין טעם להמשיך כיון שהאיכילות לא יצטרפו.
   [ב] האם ראוי לייעץ לאנשים המתקשים באכילת המצה מהר שיאכלו כל כזית בנפרד ועי"ז יירווחו עוד זמן?

   (שלח תגובה)
   #
   הרב אלאשוילי17/03/2015
   תשובה

   תירוץ אחד לשתי השאלות, לענין עיקר המצוה שיכל כזית מצה בליל פסח, זה לא משנה אם יאכלו אותה ממצה אחת או משתי מצות, כך או כך הוא אכל כזית מצה, ולכן תמיד טוב יותר שיאכל שני כזיתים משתי המצות בתוך שיעור כדי אכילת פרס, ואם לא הספיק, בכל מקרה לא הפסיד בכך אכילת כזית מצה אחת שהיא העיקר.

   (שלח תגובה)
   #
   אורח17/03/2015
   אכילת מצה

   ברור שיוצא מדאורייתא, אבל אני מדבר על ההלכה לאכול משני המצות כזית אחד מכל מצה, ואם זה לא בכדי אכילת פרס אחד (דרבנן) אין טעם כלל לאכול יותר מכזית אחד, וא"כ לכאורה יותר טוב לאכלם בנפרד ואז יאכלו בודאי בשיעור כדי אכ"פ לפי שיטה יותר מחמירה. האם יש לנהוג כן?
   מה בככל המעלה לאכלם ביחד, האם במקרה שאוכלם ביחד אין צריכים להגיע לההסברה שזה לא הפסק כיון "שהוא לצורך אותו כזית דהיינו לצורך ברכת המוציא" (תע"ה ז), הלא לכאורה גם כשאוכלם ביחד צריכים להגיע לאותו הסברה, ואולי הרבי היה בטוח בעצמו שיכול לצמצם הכל במהירות.
   מה באמת הביאור לזה שבשו"ע מביא גבע רק הדרך לאכלם בזה אחר זה, ורק גבי כורך שאי אפשר לאכלו בזה אחר זה כמובן שם מביא הסברא לאכול מעט מזה ומעט מזה. (דרך אגב, בספר "שיעורי הלכה למעשה" עמ’ קס"ט-ע משמע שלומד בההגדה של הרבי "דהיינו שיכניסם לפיו בב"א" שכוונתו לאכול משתי המצות מעט מזה ומעט מזה (ינראה שמפרש הציון לטושו"ע לש"כ גבי כורך!), ולכאורה הרבי רק העתיק מש"כ בשו"ע שיש לאכלם ביחד ממש (כבואר בתע"ה ו’) ופשוט)

   (שלח תגובה)
   #
   הרב אלאשוילי25/03/2015
   תשובה

   למעשה המנהג הוא לאכלם יחד (כלומר מכניסים קצת משתי המצות יחד לפה, אך לא מקפידים להכניס שני כזיתים יחד, כנראה בגלל הקושי שבדבר), ולא לחלקם לשתי אכילות נפרדות, ולכן יש להקפיד לאכול שני הכזיתים לפחות כשיעור כדי אכילת פרס, שלפי הפרי מגדים נחשב שאכלם יחד, אף שאדה"ז לא כותב כן.
   השאלה היא מדוע אדה"ז בסידור לא מפרט אופן אכילת המצות, וסותם הדבר בתיבות "ויאכלם יחד" בלבד, וגם הרבי מעתיק מהשו"ע רק התחלת הענין ולא מפרט יותר מזה. ולמעשה הרבי עצמו התחיל לאכלם יחד, וכדעת הפמ"ג שכתבתי לעיל.

   (שלח תגובה)


הוסף תגובה