האם קטן יכול לתקוע בשופר לנשים?

שאלה: האם קטן יכול לתקוע בשופר לנשים?

תשובה: בסי' תקפח ס"ו כותב אדה"ז: "וקטן אע"פ שהגיע לחינוך אינו מוציא את הגדולים ידי חובתם שחייבים מן התורה". ומזה מובן לכאורה, שאם האנשים היו חייבים רק מדרבנן, הקטן היה יכול להוציאם ידי חובתם.

אך אי אפשר לומר כן, שהרי מפורש בשוע"ר סי' קפו ס"ג: ש"מגילה והלל וברכות קריאת שמע ושאר מצות שעיקרן מדברי סופרים, אין הקטן שהגיע לחינוך מוציא את הגדול, לפי שהקטן מצד עצמו כשהוא עתה פטור לגמרי, אלא שמחנכין אותו כדי שיהא רגיל במצוה זו ויהיה סריך כמנהגו כשיגדל, לפיכך אינו בדין שיוציא את מי שהוא גדול כבר אע"פ שחיובו אינו אלא מדברי סופרים, כיון שהקטן גם חיוב זה אינו חייב אלא משום להרגילו לכשיגדל, שאז יתחייב חיוב זה של דברי סופרים".

ואם כן בהכרח לומר שמה שכתב כאן אדה"ז "אינו מוציא את הגדולים .. שחייבים מן התורה", אינו בשביל לדייק שאם היו חייבים מדרבנן היה יכול להוציאם, אלא: א) משום שכן היא האמת שהאנשים חייבים מן התורה. ב) לרווחא דמילתא נקט (ולא להכנס לפלפול אם הקטן מוציא י"ח במצות דרבנן, כמבואר באריכות בסי' קפו). ג) ועיקר, לדייק שהקטן יכול להוציא את הקטנים שחייבים מדרבנן.

ולפי תירוץ הג' שהקטן יכול להוציא את הקטנים, כל שכן שהם יכולים להוציא את הנשים בחיוב שקבלו על עצמן במצות שופר, שכן הנשים בכלל פטורות מתקיעת שופר, כיון שהיא מצות עשה שהזמן גרמא, אלא שהנשים מחמירות על עצמן לשמוע שופר, וכלשון אדה"ז (סי' יז סוס"ג) שבמצוות שהן "חובת הגוף כמו שופר ולולב, הנשים נוהגות להחמיר על עצמן". ולכן נפסק להלכה (סי' תקפט ס"ב) "אע"פ שהנשים פטורות, מכל מקום אם רצו לתקוע בעצמן הרשות בידן". וממילא מובן שאשה יכולה לתקוע גם לנשים אחרות באותה מידה שהיא יכולה לתקוע בעצמה.

ולפי זה כל שכן וקל וחומר, אם האשה שהיא פטורה לגמרי מהמצוה יכולה לתקוע לעצמה או גם לנשים אחרות, ודי להן בזה, הקטן שיש לו חיוב מסוים בודאי יכול לתקוע להן ויוציא אותן מידי החומרא שקבלו על עצמו.

אלא שמאידך יש לומר, כיון שהנשים החמירו על עצמן את מצות שמיעת השופר, הרי שהן קבלו על עצמן את המצוה בדיוק כמו החיוב של הגברים (עד שיש אומרים שגם האשה לא תטעם כלום לפני תקיעת שופר כמו האיש), ואם כן יש מקום לומר שמצד קבלה זו אין לקטן לתקוע לנשים.

אך נראה שבשעת הדחק, כגון במבצע שופר שרוצים להספיק לתקוע לכמה שיותר אנשים, ניתן להשתמש בקטן בשביל לתקוע לקטנים ולנשים, וכך הגדולים יוכלו לתקוע לשאר גדולים החייבים מן התורה.

ולפי זה יש לומר את המובן מאליו לכאורה שבמבצע שופר אם על ידי שהגברים יתקעו לנשים, לא יספיקו בגלל כך לתקוע לגברים נוספים, יש להעדיף לנצל את הזמן להוציא שאר גברים במקום לתקוע לנשים, ועל כגון זה נאמר "החכם עיניו בראשו".