סעיף ב

טעם נטילת הידים לסעודה ברציפות

בסדר נט"י לסעודה ס"ב כותב אדה"ז: "הרוצה לקיים מצות נטילת ידים לדברי הכל, צריך ליזהר לשפוך על כל יד ב' פעמים לעולם אף ששפך רביעית ויותר, ושיגיעו המים בכל שטח היד סביב עד הפרק כמו בשפיכה הראשונה ממש, כי המים שעל היד משפיכה הראשונה נטמאו מהיד והמים השניים מטהרים את הראשונים".

ומוסיף אדה"ז וכותב: "ולכן צריך לשפוך ב' פעמים רצופים, ולא יגע בכלי בידו הלחה בין שפיכה לשפיכה, פן יגע בידו השניה בלחלוחית זו שעל הכלי שבאה ממים טמאים שעל ידו הראשונה. ואף שיחזור וישפוך על ידו השניה שתי פעמים, אין המים שעל יד זו מטהרים את הלחלוחית מים טמאים שנטמאו מיד הראשונה".

והנה מהשקפה ראשונה בכללות ההלכה, נראה לכאורה שאדה"ז בא לבאר בקטע השני, הטעם שצריך ליטול ידיו ב' פעמים רצופים ולא לסירוגין, משום שאז יש חשש שמא יגע ביד שאינה נטולה באותו מקום בכלי שנגע היד הנטולה רק פעם אחת, ואז תטמא היד שאינה נטולה מלחלוחית המים הטמאים שנטמאו מהיד הנטולה רק פעם אחת, ואז לא תועיל לה טהרה בנטילה כלל אלא רק ע"י ניגוב המים הטמאים.

אבל אם כך היה לו לכתוב: "ולכן צריך לשפוך ב' פעמים רצופים כדי שלא יגע בכלי וכו'"[1], ומזה שכתב "ולא יגע בכלי וכו'" משמע שזהו ענין בפני עצמו, ואינו שייך לטעם נטילת הידים ברציפות.

אלא טעם נטילת הידים ברציפות מבואר בדברי אדה"ז עצמו קודם לכן: "כי המים שעל היד משפיכה הראשונה נטמאו מהיד והמים השניים מטהרים את הראשונים". ובהמשך לזה כותב "ולכן צריך לשפוך ב' פעמים רצופים".

כלומר, כיון שתהליך היטהרות הידים הוא באופן כזה, שהמים הראשונים מעבירים את הטומאה מהיד והמים השניים מעבירים את המים הטמאים מהיד, משום כך צריך ששתי הנטילות יבאו ברציפות, כי הנטילה השניה משלימה את הנטילה הראשונה, ובכך נשלמה טהרת היד כולה[2].

[וכן למנהג חב"ד שנוטלים ג"פ, תהליך ההיטהרות של היד נשלם רק לאחר הנטילה השלישית, שכן המים השלישים מעבירים את המים הטמאים של הנטילה השניה, כמובא בריב"א שהביא הב"י ביו"ד סי' סט. ואכ"מ.]

ובהמשך לזה מזהיר אדה"ז אזהרה אחרת, שגם כשנוטל ידיו ברציפות צריך ליזהר שזה יהיה ברציפות ממש, מבלי שהיד תגע בינתיים (מכל סיבה שהיא) בכלי, כי כל נגיעה כזו יכולה למנוע טהרת היד השניה, וכפי שמבאר בפנים.

ולפי זה נראה שיש לתקן את חלוקת הקטעים בסדר נט"י לסעודה במהדורה החדשה של שוע"ר, שיש להעביר התיבות "ולכן צריך לשפוך ב' פעמים רצופים" לקטע שלפניו, כי זהו המשך אחד, והקטע השני צריך להתחיל בתיבות "ולא יגע בכלי וכו'", כי זהו ענין בפני עצמו.

 


[1]) וע"ד שכתב בשוע"ר סי' קס סי"ג: "צריך שישפוך . . הראשונים ושניים על יד זו ואחר כך הראשונים ושניים על יד זו, שאם ישפוך הראשונים על זו ועל זו ואחר כך השניים על זו ועל זו, נמצא נוגע בברזא בידו לחה ממים הראשונים הטמאים ונדבקו מים טמאים בברזא, וכשחוזר ודוחקה בידו השניה נטמאה ממים טמאים שנדבקו בה וצריך לנגבה. וכן יזהר בכלי שאין לו אלא אוזן אחד, שאם יאחזנה בידו לחה ממים טמאים לא יאחזנה בידו השניה".

[2]) ובזה מובן הטעם שתמיד צריך ליטול הידים ברציפות, גם כשאין חשש שהיד שאינו נטולה תגע במקום שנגע היד הנטולה, כמו בספל שיש לו שתי ידיות (כמו שמשמע מלשון שוע"ר המובא בהערה שלפני זה), או למנהג חב"ד שנוטלים הספל במגבת, כיון שאין זה רק מצד ענין טכני שלא יטמאו ידיו, אלא זהו גדר הנטילה, ששתי הנטילות יחד מעבירות את הטומאה, ולכן יש לעשותן ברציפות, כי הנטילה השניה משלימה את הנטילה הראשונה. וכן למנהג חב"ד, הנטילה השלישית משלימה את הנטילה הראשונה והשניה.