הלכות תפילין

אמירת אמן אחר "גאל ישראל"

בענין עניית אמן אחר ברכת "גאל ישראל" לשיטת אדה"ז בסידורו – הנה מלשון אדה"ז בסידורו משמע יותר שאם שמע את ברכת גאל ישראל מהש"ץ ועדיין לא התחיל את תפילת שמונה עשרה – יש לו לענות אמן, כי בענין העצה שנותן שם (בסוף הל' תפילין) כותב "אם רוצה לצאת לכל הדעות .. יוכל לכוין לסיים עם הש"ץ ואז אינו מחוייב לענות אמן אחר ברכת הש"ץ", ומזה שכתב "ואז אינו מחוייב", משמע שדוקא אז אינו מחוייב, אבל אם סיים את ברכת גאל ישראל לפני הש"ץ, הרי יש עליו חיוב לענות אמן, וחיוב זה גובר על איסור ההפסק שבין גאל ישראל לתפלה, שאם לא כן מה משמיענו בזה ש"אז אינו מחוייב". וכן משמע גם מלשונו קודם לכן, שלגבי עניית אמן ב"שירה חדשה" כתב "ואסור להפסיק כו'", ואילו לא מצינו לשון זה לגבי הפסק שבין תפלה לגאולה. ואפילו אם נאמר שלא ניתן להכריע בזה מלשונות הסידור, הרי כיון שבשוע"ר (סי' סו) כתב להדיא שהמנהג שמפסיקין, הרי אין לזוז מזה מפסק שוע"ר, שהרי לא פסק בסידור ההיפך מזה.