זמן הדלקת נרות בערב יו"ט

סימן תקיד

בענין זמן הדלקת נרות בערב יו"ט מובא בפוסקים דעות שונות (ראה באר היטב סי' תקג סק"ד. פסקי תשובות סי' תקיד אות י"ט, וש"נ), יש אומרים שיש להדליק בליל יו"ט לפני הקידוש ולא מבעוד יום כבערב שבת, ויש אומרים שאין לחלק בין ערב שבת לערב יו"ט, ויש להדליק גם בערב יו"ט מבעוד יום. ומנהג חב"ד בזה כיום שמדליקים בערב יו"ט (ראה "שבח המועדים" שכן הורה הרב דבורקין ע"ה בשם התורת חסד).

ובשוע"ר סי' תקי"ד מזכיר את שני האופנים, ומשמע מדבריו שאין עדיפות בהדלקת נרות בערב יו"ט דוקא, וניתן להדליק לכתחילה אף בליל יו"ט.

ולכאורה יש לדייק מלשון אדה"ז בסידורו שלא היו מדליקין הנרות בערב יו"ט אלא בליל יו"ט, והוא ממה שכתב בפסקי הסידור שלו (בסוף הל' תפילין): "אין להניח תפילין אחר תחלת השקיעה, ואם היו עליו מקודם – אין צריך לחלצן, כי אם בערב שבת ובערב יו"ט, שצריך לחלצן לפני השקיעה, זמן מה קודם שמדליקין הנרות בערב שבת".

ויש לדייק בלשון רבנו הזקן שבתחילה כתב "כי אם בערב שבת ובערב יו"ט", ומסיים: "קודם שמדליקין הנרות בערב שבת", והשמיט יו"ט! ומזה מוכח שבאמת לא היה מנהג להדליק הנרות בערב יו"ט אלא בליל יו"ט, ולכן השמיטו רבנו.

ולפי זה צריך לומר שזמן חליצת התפילין בערב שבת ובערב יו"ט הוא שונה: בערב יו"ט צריך לחלוץ התפילין "לפני השקיעה", ואילו בערב שבת צריך לחלוץ התפילין "זמן מה קודם שמדליקין הנרות בערב שבת". ומה שהזכיר זמן חליצתן בחדא מחתא, זהו משום שלענין "שצריך לחלצן לפני השקיעה" הן שוין.

אך יש לומר שאין להוכיח מהשמטת אדה"ז התיבות "ערב יו"ט" מלשונו בסידור שזהו משום שהמנהג היה להדליק הנרות בליל יו"ט, אלא יש לומר שטעם ההשמטה הוא משום שלדעת אדה"ז חליצת התפילין בערב יו"ט היא רק "לפני השקיעה", וזאת אף אם מדליקין הנרות בערב יו"ט, משום שסובר שדין זה של חליצת התפילין "זמן מה לפני הדלקת הנרות" אמור רק בערב שבת. וכמו שמשמע מדברי הגרא"ח נאה (בספר "פסקי הסידור" אות נג) שדברי אדה"ז שצריך לחלוץ התפילין בערב שבת "זמן מה קודם שמדליקין הנרות", הוא ע"פ הברייתא (שבת לה, ב) ד"שש תקיעות תוקעין בערב שבת": "שלישית לחלוץ התפילין", וברש"י שם: "והדלקת נרות ברביעית". והרי שש תקיעות אלו היו רק "בערב שבת" ולא בערב יו"ט, אם כן נמצא שמלכתחילה לא ניתן זמן חליצת תפילין בערב יו"ט לפני הדלקת הנרות, וממילא נשאר דינו לחלוץ רק לפני השקיעה.