תיקון טעות בשו"ע רבנו

סימן תקיא סעיף א

בשוע"ר סי' תקיא ס"א (ריש ע' קיב במהדו"ח) כתוב: "אבל בתוך המרחץ אסור לרחוץ בחמין אפילו פנו ידיו ורגליו בלבד, וכ"ז בחמין שהוחמו בערב יו"ט, אבל כל גופו בבת אחת אסור אפילו להשתטף בחמין שהוחמו מערב יו"ט".

והעיר בקונטרס השלחן (לרא"ח נאה ז"ל) שהתיבות "וכ"ז בחמין שהוחמו בערב יו"ט" אין להן הבנה, שכן אין זה קטע חדש אלא סיום הקטע הקודם, והקטע החדש מתחיל בתיבות "אבל כל גופו וכו'", ולכן כותב שמסתבר לומר שיש כאן טעות סופר וצריך לתקן: "ואפילו בחמין שהוחמו מערב יו"ט", כלומר שבמרחץ אסור לרחוץ ביו"ט "אפילו פניו ידיו ורגליו", "ואפילו בחמין שהוחמו בערב יו"ט". ובזה מסתיים הקטע הקודם.

אך לכאורה לפי התיקון הזה לא מובן המשך הקטע שלאחריו: "אבל כל גופו וכו'", שמשמע שדינו שונה מהנאמר לפני כן, והרי דינו שוה לדין פניו ידיו ורגליו, והיה צריך לומר "וכן" (או "וכל שכן").

ויתרה מזו, לפי התיקון של הרא"ח נאה ישנה סתירה בדברי אדה"ז, שפניו ידיו ורגליו אסור לרחוץ במרחץ אפילו במים שהוחמו מערב יו"ט, ואילו לשטוף כל הגוף אסור רק "בבת אחת", ומשמע שאבר אבר מותר אף במרחץ במים שהוחמו מערב יו"ט. ואם כן כל שכן שמותר לרחוץ "פניו ידיו ורגליו", שהם יותר קלים משטיפת כל הגוף "אבר אבר".

ולכן מסתבר לומר שהתיקון הוא כפי שהציע לי ח"א, שבמקום "וכ"ז" צ"ל: "אלא" [או: אם לא], כלומר, שבתוך המרחץ אסור לרחוץ אפילו פניו ידיו, "אלא בחמין שהוחמו מערב יו"ט", שאז מותר לרחוץ פניו ידיו ורגליו אפילו במרחץ. ועפ"ז מובן המשך דברי רבנו: "אבל פניו ידיו ורגליו בבת אחת אסור אפילו להשתטף בחמין שהוחמו בערב יו"ט", שבניגוד לפניו ידיו ורגליו, הרי שכל גופו בבת אחת אסור אפילו לשטוף (אלא רק אבר אבר). נמצינו למדים שלדעה זו מותר לשטוף במרחץ בחמין שהוחמו מערב יו"ט: א) פניו ידיו ורגליו, ב) כל גופו אבר אבר.

ותיקון זה מתאים גם לדברי הארחות חיים בהל' יו"ט אות יד (הובא בב"י בסי' תקיא), וכן  לדברי הלבוש סי' תקיא ס"ב, שהם מקור הדין המובא בשוע"ר, משום שהם הזכירו בדבריהם איסור ברחיצת פניו ידיו ורגליו רק במים שהוחמו ביו"ט (ולא במים שהוחמו מערב יו"ט), כפי שיראה למעיין בדבריהם.