סדר נטילת הצפרניים

סימן רס סעיף ג

כתב בשוע"ר סי' רס ס"ג: "יש מקפידים שלא ליטול הצפרניים כסדרן אצבע אחר אצבע הסמוכה לה . . אלא מפסיקים בין אצבע לאצבע באצבע אחרת שאינה סמוכה לה, ומתחילין ליטול בשמאל בקמיצה . . ובימין באצבע . . ונמצא הסימן לסדרן בדאג"ה ובשמאל דבהג"א". והנה ממה שכתב  "ומתחילין ליטול בשמאל בקמיצה", וכ"ה ברמ"א סי' רס ס"א, משמע שס"ל שצריך להתחיל ליטול צפרני יד או רגל שמאל תחילה.

אבל צריך עיון:

א) בסוף דבריו כותב אדה"ז "ונמצא הסימן לסדרן בדאג"ה בימין, ובשמאל דבהג"א". ושינה בזה מלשון הרמ"א שכתב "וסימן לזה דבהג"א בשמאל ובדאג"ה בימין", משמע שיש להקדים הימין תחילה. ולפי זה צ"ע א"כ מדוע כתב תחילה "ומתחילין ליטול בשמאל כו'".

ב) ידוע הכלל שבכל דבר יש להקדים את צד ימין (כמבואר בשוע"ר מהדו"ב ומהדו"ק סי' ב ס"ד), וא"כ גם כאן היות ונטילת הצפרניים היא מכבוד שבת, הרי יש להקדים ימין תחילה.

ג) כתב הפרישה בסי' רמא בסופו, בנוגע לנטילת הצפרניים בסדר זה דוקא (בדאג"ה בימין ודהבג"א בשמאל ולא להיפך) - "משום שתקנו שלא יטלם כסדר ולא יתחיל מראש הצפרניים, ונמצא דאם התחיל בימין והתחיל באצבע ע"כ סדר נטילתן של ימין הוא בדאג"ה", כלומר משום שמתחילין ליטול ביד ימין תחילה, אבל אילו היו מתחילין ליטול ביד שמאל תחילה, הסדר היה צריך להיות בדאג"ה בשמאל. ולפי זהו מוכח מכאן שצריך להקדים ימין תחילה, ומדוע כתב "ומתחילין ליטול בשמאל", ואם כבר מתחילין ליטול בשמאל (מאיזה טעם שיהיה), היו צריכים להתחיל באצבע ולא בקמיצה.

ויש לומר הביאור בזה: נטילת צפרניים אינה כשאר דברים, שמקדימים של ימין תחילה משום חשיבותו של הימין (כמבואר בשוע"ר סי' ב), אלא ס"ל לאדה"ז שיכולים להתחיל עם איזה יד שירצה, וכמדוייק בלשון הפרישה דלעיל "דאם התחיל בימין" ולא כתב ומתחיל בימין, משמע שס"ל שאינה חובה, ולכן תחילה כתב אדה"ז "ומתחילין ליטול בשמאל" ואח"כ כתב "ונמצא הסימן לסדרן בדאג"ה בימין ובשמאל דבהג"א", ושינה בזה בכוונה מלשון הרמ"א, כדי שלא נחשוב שיש ענין להקדים תמיד את של שמאל, אלא יעשה כפי שירצה. ולכן הסימן הוא "בדאג"ה בימין" משום שהרי אם ירצה יכול להקדים יד ימין, וממילא כשקובעים סימנים יש לתת כבוד לימין ולכן נקט בסימנים להתחיל באצבע של ימין תחילה.

ונראה לומר הטעם שבנטילת הצפרניים אין חובה להקדים יד ימין דוקא, משום שהרי מצינו כאן כמה אזהרות לגבי נטילת צפרניים: "יש נזהרים שלא לקצוץ צפרני הידים והרגלים ביום אחד מפני חשש סכנה", ואח"כ "ויש נזהרים שלא לקוץ אלא בע"ש או בעיו"ט אבל בשאר הימים אין קוצצין מטעם הידוע להם", ואח"כ "יש מקפידים שלא ליטול הצפרניים כסדרן", ואח"כ "השורף צפרניים חסיד כו' שמא תעבור עליהם אשה עוברה כו'". ויש להוסיף לכך המובא בשוע"ר סי' ד סי"ח שהנוטל צפרניו צריך ליטול ידיו (משום רוח רעה). וגם המובא בשוע"ר סי' רחצ ס"ו "שהצפרניים הם סימן ברכה שהן פרות ורבות לעולם".

ומכל זה מובן, אף שמצד אחד נטילת הצפרניים יש בה חשיבות כשעושה זאת לכבוד שבת, ולכן יש מקום להקדים יד ימין תחילה, אך מאידך, כיון שיש בה כמה אזהרות והקפדות ודברים שליליים שיכולים להיות מצד נטילת הצפרניים, הרי שמצד זה אין שום חשיבות לימין שיקדימוה תחילה, אלא אדרבה יכולים להקדים יד שמאל תחילה.

וכיון שהדבר לא מוכרע מאיזה יד יתחיל ליטול הצפרניים, לכן תחילה כתב אדה"ז "ומתחילין ליטול בשמאל כו'", כדי שלא נחשוב שיש ענין להקדים דוקא יד ימין, אך כדי שלא נטעה לומר שיש ענין להתחיל דוקא ביד שמאל, לכן שינה בסוף דבריו מלשון הרמ"א וכתב בסימנים יד ימין תחילה.