סעיף עג - 750

הכשר כלי זכוכית ע"י מילוי ועירוי

הת' מנחם מענדל פינסון

תות"ל - 770

בשו"ע אדה"ז סי תנא סעי' עג מביא שיטת הרמ"א, שכלי זכוכית דינם ככלי חרס שאין הגעלה מועלת להם כשמשתמש בהם חמץ בחמין או ע"י כבישה מעל"ע. וממשיך, וז"ל: שכן המנהג פשוט במדינות אלו . . אבל אם עבר והשתמש בו בפסח אפי' בחמין בלא שום הכשר הרי חמין הללו מותרין אם רוב תשמיש כלי זה כל השנה הוא בצונן פחות מעל"ע. אבל אם רוב תשמישו כל השנה הוא בחמין או אפילו בצונן אלא שרוב הפעמים דרך להשהות משקה חמץ בתוכו מעל"ע או יותר, כגון צלוחיות שפיהם צר שדרך להכניס בהם יי"ש לקיום, אף בדיעבד אסורין החמין שנשתמשו בו או המשקה שעמד בו מעל"ע, אלא אם כן הכשירו קודם שנשתמש בו ע"י הגעלה או ע"י מילוי ועירוי.

וע"ז הקשה בשו"ת אמרי יושר ח"ב סי' קמד, וז"ל: ויש לי בזה תמי' על הרב ז"ל סי' עג דמקיל בדיעבד אם נשתמשו בכ"ז אף שנשתמשו בו מקודם ע"י חמין או ע"י צוננין מעל"ע כגון בכלים שמכניסין בהם יי"ש לקיום, אם הוכשר ע"י הגעלה או מילוי ועירוי. וע"כ הרב לצדדין קתני, ע"י הגעלה היינו בנשתמשו בצונן והרי שימוש בצונן היינו ע"י י"ש דהוי דבר חריף ובדבר חריף אין מילוי ועירוי פועל כלום, כמש"כ הרב גופא בסעי' עא. ואין לומר דסובר הרב ז"ל לענין כ"ז לסמוך בדיעבד על הפוסקים דכ"ז לא בלע כלל וכהט"ז סו"ס תנא, דלפ"ז בלא הוכשר כלל לא ע"י הגעלה ולא ע"י מילוי ועירוי לישתרי וכו'. ע"ש.

ולא זכיתי להבין דבריו, שהרי זה שכ' אדה"ז "או אפילו בצונן אלא שרוב הפעמים דרך להשהות משקה חמץ בתוכו מעל"ע או יותר כגון צלוחיות שפיהם צר שדרך להשהות משקה חמץ בתוכו מעל"ע", ה"או יותר" אינו המשך לכלי שנתחמץ ע"י צונן מעל"ע, אלא הוא דין בפ"ע. שאע"פ שהם כלים שמחזיקין בהן יי"ש לקיום שיש להם דין יותר חמור אפי' מכלי שנחמץ ע"י חמין כמש"כ בסעי' סב, אפ"ה בדיעבד אם הכשירו קודם שנשתמשו בו ע"י הגעלה מותר בדיעבד. ומה שכ' אדה"ז אלא אם כן הכשירו קודם שנשתמשו בו או ע"י הגעלה או ע"י מילוי ועירוי לצדדין קתני, כמש"כ האמרי יושר בעצמו, הגעלה לכלי שנשתמשו בו בחמין וכלים שמחזיקים י"ש לקיום ומילוי, ועירוי לכלי שנחמץ ע"י משקה חמץ צוננין מעל"ע.