סעיף א - 822

טעם פתיחת הלכות נט"י בתיבות 'גרסינן בגמרא'

הת' שניאור זלמן וילהלם

תות"ל - 770

כתב רבינו בסדר נט"י בתחילתו "גרסינן בגמרא המזלזל בנטילת ידים בא לידי עניות . . ועל כן אין ליטול ברביעית מים בצמצום וכו'".

וכתב כ"ק אדמו"ר ע"ז (מובא בתורת מנחם) "...אבל לשון הש"ס: ג' דברים מביאין את האדם לידי עניות כו' והמזלזל בנטילת ידים. וא"כ צע"ק לשון "גרסינן" לעיין יפה עיניים" (אם יש גירסא אחרת - ושם ליתא).

ואולי יש ליישב קצת כמו שאמרו בגמ' ריש פרק יש נוחלין (ב"ב קח.) "מאי שנא דקתני האב את הבנים ברישא, ליתני הבנים את האב ברישא, ועונה הגמ' חדא דאתחולי בפורענותא (כשהאב רואה במיתת בנו - רשב"ם) לא מתחלינן". ה"נ י"ל כיון דהביא רבינו דהמזלזל בנט"י בא לעניות וכו' בתחילת ההלכה לכך לא רצה לפתוח סדר הלכות נט"י בדבר של פורענותא. משו"ז הוסיף "גרסינן בגמ'", משא"כ בשו"ע וטור סי' קנ"ח וכן בשוע"ר מובא הלכה זו באמצע הסימן ולא בתחילתו, ואי לכך לא הוצרכו להוסיף דגרסינן בגמ'.