סעיף ז - 746 [גליון] 2

בענין שיעור מצוות הוכחה [גליון]

הרב נחום גרינוואלד

ראש הישיבה - ישיבה גדולה מאנאלאפאן, נ. דזש.

בגליון תשלז העיר ידידי הרב ברוך אבערלאנדער שיחי' בדברי הרמב"ם הל' דעות פ"ו ה"ז בענין הוכחה: "אם קיבל ממנו מוטב ואם לאו יוכיחנו פעם שניה ושלישית". ותמה מדוע נקט "שניה ושלישית" ולא כלשון הגמרא (ב"מ לא, א) "הוכח תוכיח אפילו מאה פעמים". וגם ציין מקבילות כדומה, בדינים אחרים, מלשונות הרמב"ם. וניסה להכנס בעקבות זה לדחוקים, עיי"ש.

אבל האמת היא שהרמב"ם נקט לשון הספרא (פ' קדושים פ"ד ה"ח) המובא בספר המצות שלו – מ"ע ר"ה: "מנין אם הוכחתו [אפילו] ארבעה וחמשה פעמים חזור והוכיחו תלמוד לומר הוכח תוכיח". והנה עיין בסה"מ מהדורת הגאון ר' חיים העליר שמביא בהערותיו מד"ר [דפוס ראשון?] הנוסח: "ולשון ספרי מנין שאפילו הוכיחו שתים או שלש פעמים שחוזר ומוכיח ת"ל הוכח תוכיח" וזהו לשון הרמב"ם שלפנינו. וכנראה שלפני הרמב"ם היו שתי נוסחאות בתו"כ שלו.

אך כמובן שצ"ע עדיין מדוע אכן השתמש בספר היד, דוקא בגירסא זו ולא בגירסא הנפוצה.

והנה הנוסח בתורת כהנים "ארבעה וחמשה פעמים" יש להסביר בפשטות שהדברים שנאמרו שם בהקשר המובא אח"כ שם: "אמר רבי יוחנן בן נורי מעידני עלי שמים וארץ שיותר מארבעה וחמש פעמים לקה עקיבה בידי" (מאידך י"ל ההיפוך שהלשון מבוסס על הברייתא דלעיל. ולהעיר שבמקבילות של סיפור זה ישנן שינויי נוסחאות. בספרי דברים בתחילתו איתא "יותר מחמשה פעמים"; ובמס' ערכין טז, ב נעדר המספר רק מובא סתם "שהרבה פעמים לקה עקיבא") אך הנוסח המובא ברמב"ם איננו יודע משמעו. ואכמ"ל.