אופן לבישת הטלית לעת התפלה - 1083

הרב לוי יצחק ראסקין

דומ"צ בקהילת ליובאוויטש, לונדון

בהלכות ציצית שבסדור אדה"ז מביא - בנוסף על שני אופנים ב'עטפת הישמעאלים' - שני אופנים של לבישת הטלית לכל עת התפלה: א) "מנהג שנתפשט בינינו להגביה צדי הטלית על הכתף מכאן ומכאן", והמטרה לכך היא שיהיו שני ציציות מלפניו ושנים מלאחריו, ובכך יהא מסובב במצוה זו; ב) "מנהג העולם שאין מגביהים הצדדים על הכתפות".

ובס' החדש 'שיעורי הלכה למעשה' (להרשד"ב לוין שי') ע' יא הבין שיש כאן תיעודים על מנהג חב"ד ועל מנהג שאר חסידים.

ואני תמה, וכי הגבהת צדדי הטלית על הכתפיים מנהג המיוחד לחב"ד היא? ואיפה רשום שאדה"ז הורה לחסידים שֶׁיְשַּׁנוּ מנהגם דמקדמת דנא הוא, ומהיום והלאה ירימו צדדי הטלית על הכתפיים? ולדבריו, מה שנהגו כן בחוגים רבים ולאו דוקא חסידי חב"ד, היינו שכולם אימצו מנהג חב"ד שנתחדש ע"י אדה"ז!

ואני ראיתי מנהג לבישת הטלית על הכתפיים רשום בס' מטעמים (מערכת ט אות ח). וראה ס' פסקי תשובות סי' ח ס"ק יב ובהערות לשם, שכמה צדיקים נהגו להגביה צדדי הטלית על כתפיהם [שם הביא שכן נהג הרה"ק מצאנז ובנו הרה"ק משינאווא. ובדרכי חיים ושלום אות לח מתעד שכן נהג הרה"ק ממונקאטש], וכמה צדיקים נהגו שלא להגביה על הכתפיים, כן נהגו באונגארין בגליל העליון, ע"כ. ובס' לקט הקמח החדש סי' ח ס"ק כח מתעד שכן ראה אצל צדיקי וחסידי בעלז, ע"כ.

גם לא מתקבל לומר שבאותה תקופה כבר היה 'מנהג חב"ד' מפורט ומבוסס, הראוי לשם 'מנהג חב"ד'! ולענ"ד, ב"מנהג שנתפשט בינינו" הכוונה שכן נתפשט באיזור אדה"ז מזמן קרוב, ואילו 'מנהג העולם' היינו איך שנהגו מקדמת דנא, ואשר כן נוהגים עדיין בגלילות אחרות. וילע"ע.