זמן צאת הכוכבים לענין יציאת השבת - 1062 [גליון]

הרב יהודה ליב גראנער

מזכיר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

בקובץ לש"פ לך לך ש.ז. בע' 44 נדפסה הערתו של הררשדב"ל שי' בעניין זמני ק"ש של ערבית ויציאת השבת.

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו אמר לי כמה פעמים: זמן ק"ש של ערבית, הן בימי החורף והן בימי הקיץ, הוא 36 דקות אחרי השקיעה. זמן יציאת השבת - 43 דקות אחרי השקיעה.

בנוגע ליום תענית - בפעם הראשונה שרצה שיתפללו 25 דקות אחרי השקיעה, אמר לי לגשת להרה"ח ר' שמואל הלוי לויטין, באמרו שהרי הוא רב פוסק דינים, ולבקש שיסכים להתיר להתפלל ערבית 25 מינוט אחרי השקיעה, ולהכריז שאח"כ לאחרי שיהי' 36 דקות אחרי השקיעה לקרוא ק"ש שנית. (ולא הזכיר שיכולים לסמוך על ק"ש שקוראים בק"ש שעל המטה). וכן הי' פעם - ואולי יותר מפעם אחד – שהורה להתפלל ערבית 20 מינוט אחרי השקיעה ולהכריז הנ"ל.

ובאותו קובץ בע' 66 נכתב ע"ד הזמנה לתפילות שבת ויו"ט לאלה שעלולים להגיע במכונית.

הרה"ג הרה"ח ר' זלמן שמעון ע"ה דווארקין ענה: לשלוחים ששאלוהו אם מותר להם להזמין כאלה שיגיעו לפני השבת ויו"ט אלא יחזרו לביתם במכונית שמוטב שהשליח ישתדל לסדר מקום לאנשים אלה שיוכלו ללון בסמיכות לבית חב"ד ויודיעם שהוכן עבורם מקום ללון שם, ואז יורד ממנו האחריות על חילול שבת ויו"ט.