אכילת התפוח בליל ראש השנה - 1041

אכילת התפוח בליל ראש השנה בתחלת הסעודה

הרב וו. ראזענבלום

תושב השכונה

א. בנוגע למה שכתוב בסידור: "בר"ה בלילה ראשונה נוהגין לאכול תפוח מתוק בדבש בתחלת הסעודה", שמעתי שהי' שקלא וטריא בין כמה חכמים מהו הפירוש של "בתחלת הסעודה".

יש שאמור שתחילת הסעודה הוא אחר אכילת כזית לחם, ויש שאמרו שהוא אחר אכילת כביצה לחם.

ולבסוף החליט שהפירוש הוא אחר אכילת כזית.

ואולי יש להעיר על זה ממה שכתוב בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן הלכות פסח סי' תעה ס"ה, וז"ל:

" . . ואף על פי שבשביל ברכת המוציא בלבד אין צריך לבצוע כזית מעיקר הדין אלא אפילו כל שהוא יכול לברך המוציא . . ", עכ"ל.

נמצא לפי זה שאדם יכול לאכול אפילו כל שהוא לחם בתחילת הסעודה, רק (כמובן וכפשוט) שיזהר שבתוך הסעודה ואפילו בסופה יאכל כזית (או כביצה) בכדי אכילת פרס, בכדי שיוכל לברך ברכת המזון.

ב. ואם כן למה לא נאמר שהפירוש של בתחילת הסעודה הוא תיכף לאחר שאכל פרוסת המוציא אפילו עדיין לא אכל כזית.

והרי גם הלשון "בתחילת הסעודה" משמע תיכף ששייך לאכול התפוח.

ועוד, מי שמצד איזה טעם אינו אוכל בסעודתו עכשיו רק כזית לחם, הרי לו יהיה האכילת התפוח בסוף סעודתו, וכי האכילת התפוח מחייבו לאכול כזית לחם לפניו.