הלכה י-יד - 1089

ביאור בסדר ברכת הנהנין

הרב שרגא פייוויל רימלער

רב בברייטון ביטש, ברוקלין, נ.י.

בסדר ברכת הנהנין סימן י' אותיות י'-י"ד, וכן בלוח ברכת הנהנין סימן ג' אותיות י"-י"ד כותב אדה"ז שזית קודם לשעורה ושאר מיני דגן (חוץ מחיטה) כיון שקרובה ל"ארץ" (השני).

וכותב, שיין קודם לזית כי ברכת היין היא ברכה החשובה מכל הברכות.

וכותב שם, שברכת הפת אפי' של כוסמין (שהוא מין שעורים) קודמת לכל אפי' לזית ויין.

ולכאורה צ"ע, כי קודם כותב שזית קודם לשעורה ויין קודם לזית, ואח"ז כותב שפת אפי' של כוסמין (שהיא מין שעורים) קודמת לכל אפי' לזית ויין ? בנוגע ליין אתי שפיר כי ברכת מזונות קודם ליין, אבל מה שכותב שזה קודם לזית, הרי כבר פסק שזית קודם לשעורה ?!

וי"ל הביאור, שמה שכותב זית קודם לשעורה, הפירוש הוא לשעורה במעשה קדירה, שאע"פ שברכתו מזונות, מ"מ אין זה פת ואפי' אינו פת הבא בכסנין, ואין לזה החשיבות של פת ולכן הזית קודמו.

אבל בנוגע לפת היינו או לחם או פת הבא בכסנין שזה מעולה וחשוב ממעשה קדירה, בזה כותב שברכת הפת אפי' של כוסמין קודמת אפי' לזית ויין.