הלכה ז - 1062

ברכה על הגשמים

הרב שלום דובער לוין

ספרן ראשי בספריית אגודת חסידי חב"ד

מובא בסדר ברכת הנהנין פי"ב ה"ז (וכ"ה בלוח ברכת הנהנין פי"א הכ"ג): "על שמועות טובות בין שהיא טובת רבים בין שהיא טובת יחיד כל שלבו שמח בטובתו כגון שהוא אביו או רבו או רעו אשר כנפשו מברך הטוב והמטיב הטוב לו ששימח לבבו והמטיב למי שנעשית לו הטובה".

כלומר, שאף שאין זו טובת עצמו, רק טובת הרבים או טובת היחיד, מכל מקום, כיון "שלבו שמח בטובתו" הרי זה נחשב גם טובת עצמו, ולכן "מברך הטוב והמטיב הטוב לו ששימח לבבו, והמטיב למי שנעשית לו הטובה".

והמקור לדין זה הוא ברמ"א (סי' רכא ס"ב): "ויש אומרים דהשומע שירדו גשמים מברך הטוב והמטיב". והקשה המ"א (שם ס"ק ב): "וצ"ע מאי קמ"ל רמ"א בזה".

אמנם בנחלת צבי (שם ס"ק ב) מפרש החידוש בזה "אם שמע יש לברך הטוב והמטיב אעפ"י שאין לו ארעא". דבריו הובאו באליה רבא, וסיים: "דברי מ״א קצת תמוהין בזה".

והטעם שמברך הטוב והמטיב בזה, אף שאין זו טובתו שלו, מבאר כאן רבינו הזקן: "כל שלבו שמח בטובתו, כגון שהוא אביו או רבו או רעו אשר כנפשו", ומכל שכן אם היא "טובת רבים", נחשב הדבר כאילו הוא גם טובתו שלו, ולכן "מברך הטוב והמטיב, הטוב לו ששימח לבבו".

ומטעם זה ציינתי בשו"ע (לוח ברכת הנהנין פי"א הכ"ג): "כגון שירדו גשמים ואין לו קרקע. נחלת צבי סי' רכא ס"ק א. אליה רבה שם ס"ק ד".

ועל זה השיג הרי"מ (גליון א'סא ע' 62): "מדברי אדה"ז אין להוכיח לכאן או לכאן, וא"כ למה נכניס ראשינו במחלוקת הפוסקים לפסוק נגד המ"א". וסוף דבר מסיק שם "ונ"ל שכשיעשו תיקונים לשו"ע אדה"ז שיוצאו הערה זו, כי אין ספק שזהו ברכה לבטלה כנ"ל".

ואנכי לא עמדתי על דעתו בזה, הרי ברור מילולו של רבינו הזקן, לבאר ולהסביר הטעם שיכול לברך הטוב והמטיב, אף על פי שאין לו טובה בזה, שמכל מקום נקרא "הטוב לו ששימח את לבבו", "כל שלבו שמח בטובתו" של חברו או של רבים.

ועוד מוסיף להקשות על דברי, ממה שאדה"ז אינו מביא את ברכת הודאת הגשמים, כאמור ברמ"א (סי' רכא ס"א): "ומה שאין אנו נוהגים בזמן הזה בברכת הגשמם משום דמדינות אלו תדירים בגשמים ואינן נעצרין כל כך".

אלא שאחר זה מציין שם לדברי הט"ז (שם ס"ק א): "אפילו באותן ארצות שרגילין במטר אם נעצרו הגשמים והיה העולם בצער ואחר כך ירדו גשמים שצריך לברך". ואם כן מובן שבזה מיירי גם הרמ"א (ס"ב): "דהשומע שירדו גשמים מברך הטוב והמטיב". ובזה ובכיו"ב מיירי גם רבינו הזקן כאן.

סוף דבר לא עמדתי על סוף דעתו בהשגה הנ"ל, אף שכתב בתירץ גדול.