סעיף מו - 1101

החילוק בין "כסף" ל"כספים"

הרב שבתי אשר טיאר

מח"ס 'קונטרס רבית ועיסקא דרך קצרה'

בשו"ע מהדורה חדשה הלכות רבית סעיף מו, פלפלו המערכת בציון תעא (בין השורות) בדין מטבע של כסף (אם יש לו דין מטבע או פרי), והקשו שאם דינו כמטבע, צ״ע שהרי אסור להוזיל לו משער של עכשיו בשביל הקדמת מעותיו במקדים מעות על מעות כמבואר בסעיף כט. וכדי לתרץ קושיא הנ"ל ציינו המערכת למ״ש בסוף סעיף לג.

ואינו מובן, דלפי המבואר בסעיף לג, ודאי דינו כמטבע. וא״כ נשארת קושייתם בצע״ג. 

אבל באמת לא קשה מידי, שהרי לא כתב רבינו כאן (בסעיף מו) ״מטבע של כסף צרוף״ או ״כספים״ (ראה סמ״ע סי' רצא ס"ק כד) אלא ״כסף צרוף״ דוקא, וסתם ״כסף״ פירושו חתיכה של כסף (ראה שו״ע חו״מ סי' מב סעיף יג), לשונות של כסף וכיו״ב, וא"כ בודאי דינו כפרי שמותר להקדים עליו מעות ולהוזיל לו משער של עכשיו בשביל הקדמת מעותיו.