סעיף כ - 1018

קידוש לפני צה"כ בליל א'
דסוכות לשיטת אדמו"ר הזקן

הרב משה מרקוביץ

תושב השכונה

בשו"ע אדמו"ר הזקן הלכות סוכות סתרל"ט ס"כ: "וכיון שאכילת לילה הראשונה נלמד בגזירה שוה מאכילת מצה צריך להיות דומה לה בכל דבר, דהיינו שלא יאכל בערב יו"ט מן המנחה ולמעלה כדי שיאכל בסוכה לתיאבון, ולא יאכל בסוכה עד לאחר צאת הכוכבים, ויזהר לאכול קודם חצות לילה, הכל כמו באכילת מצה כמ"ש בהלכות פסח".

והנה במגן אברהם סתרל"ט ס"ק יא על דברי הרמ"א "ולא יאכל בלילה הראשונה עד שיהיה ודאי לילה", כתב: "ונ"ל דקידוש יכול לעשות מבע"י קצת על היין, וברכת לישב בסוכה והמוציא יאמר בלילה, דהא אפילו בפסח הוי שרי אי לאו משום ד' כוסות כמ"ש רסי' תע"ב, ומיהו כיון דאומר סוכה ואח"כ זמן צ"ל גם הקידוש בלילה".

והעירני ח"א, דיש לעיין בדעת אדמו"ר הזקן בענין זה, דלכאורה מזה שלא הביא כלל דברי המג"א נראה דלא ס"ל כדבריו במסקנה שיעשה קידוש בלילה, וכן מלשונו "ולא יאכל בסוכה עד לאחר צאת הכוכבים" ניתן לדייק דאכילה אינה כוללת שתיית קידוש. אבל צ"ב, כטענת המג"א, שבקידוש אומרים סוכה ואחר כך זמן.

וצ"ע בדבר.