סעיף ט - 1018

שינה בסוכה

הרב אלימלך יוסף הכהן סילבערבערג

רב ושליח כ"ק אדמו"ר - וועסט בלומפילד, מישיגן

בשו"ע או"ח סי' תרלט סעיף ב' הגה: ומה שנוהגין להקל עכשיו בשינה, שאין ישנים בסוכה רק המדקדקין במצות, י"א משום צנה, דיש צער לישן במקומות הקרים (מרדכי פ' הישן); ולי נראה משום דמצות סוכה איש וביתו, איש ואשתו כדרך שהוא דר כל השנה, ובמקום שלא יוכל לישן עם אשתו, שאין לו סוכה מיוחדת, פטור; וטוב להחמיר ולהיות שם עם אשתו כמו שהוא דר כל השנה, אם אפשר להיות לו סוכה מיוחדת. ע"כ.

ועיין בשו"ע רבינו סעיף ט' "ויש שלמדו עליהם זכות למי שנשוי אשה שחייב לשמח את אשתו ברגל ונשים פטורות מן הסוכה א"כ אם אינו רוצה לפרוש מאשתו מקרי דבר מצוה וכל העוסק במצוה פטור ממצוה אחרת כמו שיתבאר בסימן תר"מ ועל כן הוא פטור משינה בסוכה בלילה. עכ"ל.

והנה רבינו נקט הטעם של הט"ז ס"ק ט' ולא נקט הטעם של המ"א סעיף ק' ח' שהבעל פטור משום שאם אינו יכול לדור עם אשתו הוה ליה מצטער ופטור לישן שם ע"ש והנראה לומר שמה שרבינו אינו נקט כטעם המ"א הוא שכל זה אתי שפיר במקום שיש צער להאיש אם אינו דר עם אשתו אבל לא כל אנשים שווים בזה ולכמה אנשים אין שום צער במה שאינם דרים עם נשיהם באותו שבוע וע"כ נקט רבינו כדעת הט"ז שבין אם יש צער או אם אין שום צער בעל מ"מ הוא מקיים המצוה של "משמח אשתו כרגיל" כשהוא דר אצל אשתו וע"כ הוה פטור מן הסוכה משום עוסק המצוה פטור מן המצוה.

והנה לפי דעת הרמ"א מובן מדוע מקילין בהענין של שינה בסוכה - משום עוסק במצוה פטור מן המצוה, אבל לדעתו לכאורה אין שום היתר לבחור משינה בסוכה, אבל נראה לומר שגם להרמ"א לפי דעת הט"ז יש הענין של עוסק במצוה פטור מן המצוה לבחור הנמצא בביתו אצל אביו בחג הסוכות.

דהנה הרמ"א כותב שגם בזמנינו "המדקדקין" מחמירין בשינה בסוכה. וי"ל שגם הבן שנמצא בביתו ילך לישן בסוכה במקום שאביו יקל לישן בבית, זה עלול לגרום עגמת נפש אצל האב וא"כ הבן יקיים המצוה של כיבוד אב דוקא ע"י שאינו ישן בסוכה.

וכל זה שפטור מלישן בסוכה הוא לבד מהטעמים שאנו - חסידי חב"ד - אין ישנים בסוכה.