סעיף ד-ה - 1042 [גליון]

האכלת יולדת שאינה אומרת "צריכה אני" (גליון)

הרב לוי יצחק רסקין

דומ"צ בקהילת ליובאוויטש, לונדון

בגליון א'מ כתבתי על מה שנתקשיתי בשוע"ר סי' תריז ו-תריח, אודות יולדת תוך ג' ימים, כשלא אמרה "צריכה אני לאכול", שבסי' תריז משמע שמאכילים אותה כרגיל ובסי' תריח משמע שמאכילין אותה פחות פחות. ובגליון א'מא ניאות ידידי הרב א.א. שיחי' – ממערכת ההו"ל של שוע"ר מחדש – לברר בטוב טעם ודעת שאין כאן סתירה. וסוף דבר נשמע שכל שאינה אומרת "צריכה אני", דינה כמי שאמרה "איני צריכה" ומאכילין אותה פחות פחות.

מודינא לי' להרב הנ"ל על פתרון מבוכתי. ובכל זאת, הערתי על מה שהמו"ל לא העירו על זה – לענ"ד במקומה עומדת. וכפי שכתבתי, שהמשנ"ב (סי' תריז סק"י) מביא מהגרב"פ שגם כשלא אמרה "צריכה אני", כל שלא אמרה "איני צריכה", מאכילין אותה כרגיל. ושוב כתב "ויש מחמירין" ומציין בשער הציון לשוע"ר סי' תריח. שלענ"ד, אחרי שהמו"ל נהגו טובת עין וציינו לספרים רבים איפה שדנו בדברי שוע"ר, למה ייגרע המשנ"ב על אתר, ומה גם שנוגע למעשה. אם לא דאישתמיט להו.