סעיף ח - 1041

אכילת התפוח בליל ראש השנה בתחלת הסעודה

הרב וו. ראזענבלום

תושב השכונה

אכילה שלא לשובע?

איתא בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן הלכות יום הכיפורים סי' תרח ס"ח "בערב יום כיפור אפילו בסעודת שחרית אין לאכול אלא מאכלים קלים להתאכל (כדי שלא יהיה שבע) כגון בשר עופות ודגים כדי שלא יהא שבע ומתגאה כשיתפלל ביום הכיפורים", עכ"ל.

וצריך עין מהו הפירוש "שלא יהא שבע". שהרי אדרבה, הלא המצוה לאכול הרבה. ומטבע הדברים הוא כשאוכל הרבה הרי הוא שבע.

ולהעיר שבדפוס שנדפס קודם דפוס זה האחרון, נדפס "כשיתפלל בעיוהכ"פ".