סעיף א - 1092

תיקון טעות בשו"ע אדה"ז הלכות פסח?

הרב משה מרקוביץ

ברוקלין, נ.י.

בשו"ע אדמו"ר הזקן הלכות פסח סימן תס סעיף א, בענין חיוב אפיית המצות לשם מצות מצוה, שלכן יש אומרים שאין יוצאים י"ח אכילת מצה כשנאפית ע"י נכרי או חרש שוטה וקטן, ממשיך בדבריו בזה"ל:

ויש חולקין על זה ואומרים, שאם ישראל גדול בן דעת עומד ומשגיח עליהם שלא תתחמץ העיסה בידיהם, אף על פי שהם אינם מתכוונים לשם הפסח, שאין צריך כלל שתהא כוונת הלישה לשם פסח, אלא שיהא השימור מחימוץ מלישה ואילך לשם הפסח, כמו שנתבאר בסימן תנ"ג, וכאן הרי ישראל בן דעת עומד עליהם ומשגיח על העיסה שבידיהם ומשמרה מחימוץ לשם פסח. עכ"ל.

והעירני ח"א דלכאורה חסר כאן איזו תיבה או שתים, ובפשטות אחרי התיבות "אינם מתכוונים לשם הפסח" צ"ל "יוצאים י"ח" וכיו"ב. וצ"ע. [אף שבדוחק ניתן לומר שסיום ה"ויש שחולקין" הוא בתיבות "שאין צריך כלל"].