סעיף לו - 1097

בדיקת חמץ בבתי כנסיות

הרב אלימלך יוסף הכהן סילבערבערג

שליח כ"ק אדמו"ר ורב

וועסט בלומפילד, מישיגן

כתב אדמה"ז בשו"ע ס' תלג סעיף לו בתי כנסיות ובתי מדרשות צריכין בדיקה בליל י"ד לאור הנר מפני שהתינוקות מכניסין בהן חמץ כל השנה והוא מהירושלמי פ"א ה"א והכי איתא בהמחבר סעיף י'.

וכותב רבינו במוסגר שיכולין לברך על בדיקה זו ,והמ"ב סותם כדברי רבינו. ואחרי המוסגר כותב רבינו שאין השמשים יכולים לבטל החמץ מכיון שאינו שלהם.

עיין בתהילה לדוד שמביא דעת הפרי מגדים בא"א סקי"ט שעיקר הבדיקה כאן הוא משום שמא יבא לאכלו. התהילה לדוד מביא מ"ש הפרי חדש דלא מצי לבטל החמץ לפי שאינו שלהם ז.א. שהחמץ לא הוה ברשות הגבאים שבודקים הבית הכנסת והוה כחמץ של הפקר דאינו עובר בב"י ובב"י .

התהילה לדוד ממשיך לומר דלפי מה שכותב המ"א בסי' קנ"ד ס"ק כ"ג בשם האגודה דמצא דבר בחצר בהכ"נ הרי הוא שלו דאין יד להקדש וא"כ החמץ שהשמש מוצא הוה שלו ויכול לבטלו ,רק החמץ שאינו מוצא אינו יכול לבטל.

אחרי זה מביא דברי רבינו שיכולין לברך על בדיקה זו והקשה שלפי מה שרבינו ביאר בסי' תמו בקו"א אות א' דכל היכא דהביעור הוא מטעם שמא יבא לאוכלו אינו מברך א"כ אי נימא דהכא עיקר הבדיקה אינו אלא

משום שמא יבא לאכלו איך כתב רבינו שהשמשים של הבית הכנסת יכולים לברך על בדיקה זו?

והנראה לומר, שבשע"ר סי' ת"מ סעיף א' איתא שמי שמפקיד חמצו אפילו בבית נכרי עובר בב"י. רבינו מסביר שם שהיינו משום שכיון שהנפקד קיבל הפקדון מדעתו ונותן לו רשות להניחו בתוך ביתו הרי השאיל להמפקיד את המקום שהחמץ מונח עליו, וא"כ הרי מקום זה קנוי להמפקיד. ולפיכך עובר הוא על החמץ המונח שם כאילו היה מונח בביתו שהוא דר בו, שהרי אמרה תורה לא יראה לך שאור בכל גבולך, כל מקום שהוא בגבולו אע"פ שאינו ביתו שהוא דר בו עיין שם כל דברי רבינו. וא"כ י"ל שבבתי כנסיות ובבתי מדרשות שיש ממונים שהם אחראים על המוסדות הללו והם מאפשרים להורים לבוא לאותם מוסדות עם בניהם המביאים חמץ עמהם במשך השנה יש מקום לומר שהוה כאילו הממונים השאילו להבעלי בתים ולבניהם מקום להניח שם חמץ שלהם. וזה הוא הטעם למה שאיתא בתלמוד ירושלמי שהצריכו לבדוק ולבער החמץ משם כדי שהבעלי בתים לא יעברו על ב"י וב"י. 

השו"ע כותב שהתינוקות מכניסין שם החמץ אבל מ"מ הבעלות של החמץ נשאר ביד ההורים וא"כ י"ל שבבית הכנסת חוץ מהחשש של "שמא יבא לאוכלו" י"ל שחז"ל תקנו הבדיקה כדי שההורים לא יעברו בב"י ובב"י ולפי זה לא קשה קושיית התהילה לדוד.