קונטרס אחרון ס"ק א - 1095

דעת רבינו הזקן בהחילוק בין מצוות בדיקת חמץ לשאר מצוות

הרב אלימלך יוסף הכהן סילבערבערג

שליח כ"ק אדמו"ר ורב

וועסט בלומפילד, מישיגן

שו"ע או"ח סי' תלא סעיף ב': "יזהר כל אדם שלא יתחיל בשום מלאכה עד שיבדק ואפילו יש לו עת קבוע ללמד לא ילמד עד שיבדק ואם התחיל ללמד מבעוד יום אין צריך להפסיק (הגה: ויש אומרים שצריך להפסיק וכן נראה לי עיקר)".

ובמ"א סק"ה: "ואותן האנשים האומרים שיעור מותרים לומר השיעור דדוקא מי שלומד בביתו אסור שאינו מוכרח לקום ממקומו אבל זה ודאי ילך לביתו". ועיין בפרי חדש דבדיקה הוה כמצוה עוברת דזמנה בתחילת הלילה, ולכן ס"ל דאמירת הלכה אסור וכ"כ המחה"ש.

והנה בתהלה לדוד סימן ו' מסיק שגם המ"א מסכים שבדיקה הוי כמצוה עוברת מכיון שחז"ל הטילו חיוב להתחיל הבדיקה בתחילת הלילה ומה שהמ"א התיר אמירת הלכה לרבים הנמצאים בהבית הכנסת, היינו משום דאמירת ההלכה הוה כמצוה עוברת ודמי למתפללים בציבור שהתירו המ"א להתפלל בציבור קודם בדיקת חמץ בסוף סעיף קטן ה'. וגם רבינו הזקן התיר להתתפלל תחילה בציבור ואחרי התפילה לעשות הבדיקה משום שהתפילה בציבור נקראת מצוה עוברת.

ומקשה ש"כפי הנראה לדעה זו עיקר זמנה בתחילת הלילה. אבל אם שכח ולא בדק בתחילת הלילה שוב זמנה כל הלילה כמו בק"ש. ואין הקדימה מצוה עוברת . וא"כ המ"א דמיירי בעבר ולא בדק בתחילת הלילה עד אחר צאת הכוכבים, איך הסכים להב"ח בדליכא אחר [לעשות הבדיקה, שאז הבדיקה קודמת לתפילה], ויוקשה קושיית הח"י דהא תדיר [-התפלה] קודם. ולכאורה כן נראה להלכה דבדלא בדק עד אחר צאת הכוכבים וליכא אחר לעשות הבדיקה יקרא ק"ש ויתפלל קודם וצ"ע".

ונראה ליישב ע"פ דברי רבינו (שם קו"א סק"א): "וקשה למה שמשום הכי תקנו חז"ל לכל ישראל שיבדקו אור לי"ד ועשו את כולם זריזים מה שלא עשו כן בכל המצוות שתקנו שיהא כולם זריזים למצוות לקיימן בתחילת זמנם.  אלא ודאי דכל המצוות הקבועים להם זמן על פי התורה או על פי חכמים, כגון תפילה כנגד תמידים, כיון שיש לסוף זמן עשייתה זמן קבוע כגון חצות לתפילת השחר, צאת הכוכבים לתפילת מנחה, אין צריך לקבוע זמן לתחילת עשייתן שיעשו אותן דוקא בתחילת זמנם דכיון שיש לסוף עשייתן זמן קבוע לא אתי למפשע. אבל בדיקת חמץ שאי אפשר לקבוע זמן לסופה שהרי עד סוף פסח חייב לבדוק כמו שיתבאר בסי' תל"ה לכך הוצרכו לתקן זמן קבוע לתחילתן דהיינו שחייבים כל ישראל להתחיל הבדיקה בזמן ידוע וכו'".

ועפ"ז י"ל דאפילו היכא שלא התחיל הבדיקה בזמנו ונזכר אחרי צאת הכוכבים, לכל לראש עליו לעשות הבדיקה ואח"כ יתפלל, מאחר שיש סוף זמן להתפילה, ולעומת זה אין סוף למצות בדיקת חמץ.