סעיף א - 753 [גליון]

סובין ומורסן [גליון]

הרב בן ציון חיים אסטער

ר"מ בישיבת אור אלחנן חב"ד - ל.א. קא.

בגליון יא [תשמז] העיר הרב מ.צ. בהא דהמג"א ואדה"ז בסי' תנד פירשו דסובין הוא קליפה הגסה הנושרת בשעת כתישתה, ומורסן הוא הדקה הנשארת בנפה אחרי יציאת הקמח מתוכה, ולא אבו לפרש כפי' הרמב"ם בשבת פ' כלל גדול – דפי' איפכא, וראה מה שהעיר בזה הרב ש.ז. בגליון יב [תשמח].

ויש להעיר משו"ת גינת ורדים חלק יו"ד כלל ד סי' ו דהאריך בפי' סובין ומורסן בכ"מ בש"ס, ובסוף התשובה כתב "ומצאתי בפ"ה דין ז מהל' חו"מ וז"ל החיטים מותר לבלול אותם במים כדי להסיר סובן וטוחנין אותם מיד כו' ע"כ שמעינן מינה דסובין הוא הקליפה החיצונה הגסה", עכ"ל.

ואמ"ש הרב ש.ז. ראה באמה"ת אמ"ס חלה, עמ' שצט הערה 99 ובהערה 147.