סעיף כד - 753

הערה בשו"ע אדה"ז

הרב גדלי' אבערלאנדער

מח"ס פדיון-הבן כהלכתו

בשו"ע אדה"ז סשי"ט סכ"ד מביא רבינו הדין דנפל זבוב לתוך כוס, שלא יוציא הזבוב לבד מהכוס אלא יקח עמו קצת מן המשקה, שאז אינו נראה כבורר, כמו שנתבאר למעלה. ובסוגריים מצויין לסעיף יד.

והנה, בסי"ד מביא רבינו דין יין מגיתו, שכל זמן שהוא תוסס מותר לסננו במסננת מן השמרים, הואיל שדרכו לשתות כך בשעת הגיתות. ולכאורה אין לזה שייכות לדין זבוב שנפל למשקה, כיון שבזבוב אף אחד אינו שותה אותו, כיון שהוי איסור דאורייתא.

ונראה דהציון צ"ל "סעיף יח", ורבינו רוצה לומר, דכמו שמותר לערות בנחת מכלי לכלי כדי שהפסולת תשאר בשולי הכלי – ובלבד שיזהר שכשיפסיק הקילוח, ומתחילין לירד ניצוצות קטנות הנישפות באחרונה מתוך הפסולת, אזי יפסיק ויניחם עם הפסולת, שאז אינו ניכר שהוא בורר כיון שנשאר עדיין יין עם השמרים. וה"ה בזבוב, דאם נוטל הזבוב ביחד עם קצת משקה מותר, וכ"מ בפס"ד לאדמו"ר הצ"צ דף יג, א. ואפשר שכוונת המציין ב"סעיף יד", היינו לסעיף יד בשו"ע של הב"י, ששם מביא המחבר הדין של עירוי מכלי לכלי.