סעיף יא - 752 [גליון]

עשיית נקב בשבת [גליון]

הרב מאיר צירקינד

תושב השכונה

בגליון טו כתב הת' מ.מ. שי' פ. עמ"ש בגליון יד משו"ע כ"ק אדה"ז סתע"ז סי"א "הנוהגין לנקוב חתיכת אפיקומן ולתלותה אין בזה איסור משום נוקב ביו"ט לפי שאיסור עשיית נקב אפי' בשבת אינו שייך באוכלין וכו'", דאם לעשות נקב (בשבת ויו"ט) דאינו להתקיים מותר, למה לא כתב דמותר משום שאינו מתקיים.

וכתב הנ"ל, דכיון דאיסור עשיית נקב אינו שייך באוכלין לא הי' צריך לכתוב טעם שאינו מתקיים. ועוד, דהאפיקומן יכול לתלות שם לעולם.

הנה, בדרכי הלכה הוא, שאם יש סברא לאסור ויש טעמים להתיר כותבים כל הטעמים להתיר (שלא ליתן מקום לבע"ד לחלוק), והוא הדין הכא, שהי' מקום (בסברא) לאסור לנקוב האפיקומן מצד "נוקב", אם הי' יותר מטעם שאינו שייך באוכלין הי' כותבו. (ואין לומר, דבא ללמדנו רק דאיסור נוקב אינו שייך באוכלין, דהא כבר כותבו בסי' שיד סי"א).

ומ"ש דהאפיקומן יכול לתלות שם לעולם, מה שטות הוא זה, הא האפיקומן אוכלים באותו הלילה! (ואם תאמר דיכול להיות שימלך שלא לאוכלו, ויכול לתלות שם לעולם – הא ב"קענס" ג"כ יכול לימלך שלא לזרקו לאשפה ולהשתמש בה לעולם).