סעיף יא - 751 [גליון]

עשיית נקב בשבת [גליון]

הת' מנחם מענדל פינסון

תות"ל - 770

בגליון יד [תשנ] הביא הר' מ.צ. שיחי' דברי אדה"ז מסי' תעז סי"א "הנוהגין לנקוב חתיכת אפיקומן ולתלותה אין בזה איסור משום נוקב ביו"ט, לפי שאיסור עשיית נקב אפי' בשבת אינו שייך באוכלין אלא בעצים ואבנים ומתכות וכיוצא בהם". ומזה הביא ראי' שנקב העשוי שלא להתקיים שמי' נקב ואסור בשבת שא"ל הול"ל שההיתר הוא משום שאינו מתקיים.

וזה אינו, שהרי אדה"ז כ' שעצם האיסור של עשיית נקב אינו שייך באוכלין, ולכן לא צריך להגיע להיתר של אינו מתקיים. ומה שכ' הרב הנ"ל "שאין לומר דנקרא מתקיים כל זמן שהיא תלוי', דא"כ גם ב"קענס" וכיוצא בהם הם מתקיימים כל זמן שהאוכל יוצא מהם". ולע"ד לא דמי זה לזה, שב"קענס" השימוש בהנקב (פתח) הוא רק לזמן מוגבל (כל זמן שהאוכל יוצא מהם), משא"כ כשנוקבין האפיקומן לתלותה זה יכול להיות לעולם.