סעיף יא - 750 [גליון]

עשיית נקב בשבת [גליון]

הרב מאיר צירקינד

תושב השכונה

להוסיף עמ"ש בגליון יג [תשמט] יש להביא ראי', שנקב העשוי שלא להתקיים שמי' נקב ואסור בשבת, ממ"ש כ"ק אדה"ז בסי' תעז סי"א, וז"ל: הנוהגין לנקוב חתיכת אפיקומן ולתלותה אין בזה איסור משום נוקב ביו"ט, לפי שאיסור עשיית נקב אפי' בשבת אינו שייך באוכלין אלא בעצים ואבנים ומתכות וכיוצא בהם (משאר דברים הראוים לעשות מהן כלים עיין סי' שיד). עכ"ל.

ולא כתב שההיתר הוא משום שאינו מתקיים. (ואין לומר דנקרא "מתקיים" כל זמן זמן שהיא תלוי', דא"כ גם ב"קענס" וכיוצא הם "מתקיימים" כל זמן שהאוכל יוצא מהם).