סעיף ד-ה - 751 [גליון]

שיטת אדה"ז בענין חיוב תוכחה

הרב יוסף יצחק קלמנסון

ראש הישיבה - ישיבה גדולה דניו הייווען

בשו"ע אדה"ז הל' יוה"כ סי' תרח ס"ד כתב "נשים שאוכלות ושותות עד בין השמשות ממש והן אינן יודעות שמצוה להוסיף מחול על הקודש אין ממחין בידן אם הוא ידוע שבודאי לא ישמעו לנו ויעשו בזדון דמוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין וכן הדין בכל דבר איסור שאינו מפורש בתורה אלא שחכמים למדוהו ממדרש הפסוקים או שהוא קבלה בידם הלמ"מ או שהן בעצמן אסרו דבר זה ואדם א' עובר על דבריהם בשגגה שאינו יודע האיסור ואף אם יודיע לו האיסור לא יקבל ממנו אינו צריך למחות בידו דמוטב שיהי' שוגג ולא יהי' מזיד". ובס"ה שם "אבל דבר שאיסורו מפורש בתורה אע"פ שידוע לנו שהחוטא לא יקבל ממנו אף אם נודיע לו האיסור אעפ"כ צריך למחות בידו לפי שכל ישראל ערבין זה בזה וע"י שמוחה בידו הוא מוציא א"ע מהערבות" וכו' יעו"ש.

ומבואר בדברי אדה"ז, דטעמא דצריך למחות כשעובר איסור המפורש בתורה [דכתבו הראשונים דלא אמרינן בזה הא דמוטב וכו', דמ"מ צריך למחות בו], הוא כדי להוציא א"ע מהערבות[1]. אלא דצ"ב מאי נפק"מ בזה אי הוא איסור המפורש בתורה או לא.

ב) והנראה בזה לפמ"ש בפרמ"ג או"ח סי' קסז במ"ז או"ק יז להסתפק בהא דקיי"ל כל ישראל ערבים זב"ז, ומש"ה אע"פ שיצא מוציא אם הוא דוקא בתורה שבכתב המפורש, אבל תורה שבע"פ, הלמ"מ או דרשא או אחד מי"ג מדות י"ל ע"ז לא נכנסו בערבות, וכה"ג לא אמרינן אע"פ שיצא מוציא. וכתב להוכיח כן מדברי הלבוש שם, שכתב כיון שאין מצוה בפי' לאכול פת לא מקרי חובה, ובא"ר שם או"ק כח כתב דרשא דג' היום אסמכתא וע"ת הקשה יין דקידוש ג"כ דרבנן יעו"ש. והנה י"ל אדרבה חובה לאכול פת מ"ה או לאו, ולמ"ד מ"ה מ"מ אין מפורש בקרא, רק תורה שבע"פ לית בכלל ערבות, משא"כ מידי דרבנן חמור טפי, והוה מ"ע או לאו גמור מ"מ במידי דרבנן. ומהא אמינא לה בי"ד רל"ט בש"ך אות כ', דח"ש שבועה חיילא עלי' כמו"ש הרלב"ח סי' ק"ג יעויי"ש, ה"ה כאן דכוותה, וא"כ פת אין מפורש מ"ה בכתב ולית ערבות וז"ש הלבוש שאין בפירוש, ומ"ה מ"מ הוא. משא"כ יין קידוש דרבנן יש בו מ"ע ע"פ התורה אשר יורוך, וחמור מתורה שבע"פ ויש בו ערבות יעו"ש בפרמ"ג ובמ"ש בפתיחה כוללת החלק הא' או"ק יז יעו"ש.

וזה נראה ביאור דברי אדה"ז דכתב לחלק בזה בין איסור המפורש בתורה וכו', והיינו משום דבאיסור המפורש בתורה איכא דינא דערבות, וממילא איכא בזה חיוב תוכחה מחודש כדי להוציא א"ע מהערבות, משא"כ באיסור שאינו מפורש בתורה, אלא שחכמים למדוהו ממדרש הפסוקים, או שהוא קבלה בידם הלמ"מ וכו' דאין בזה דינא דערבות, ליכא בזה הך חיוב תוכחה דלהוציא א"ע מהערבות, אלא דהי' צריך להוכיחו משום המצוה דהוכח וכו' להדריכו בדרך הישרה[2], וזה הוי רק כשישמע לו, משא"כ היכא דבלא"ה לא יקבל ממנו, אמרינן דלא יוכיחו דמוטב וכו', ומבואר לפ"ז היטב דברי אדה"ז לפמ"ש הפרמ"ג דדינא דערבות הוא רק במפורש בתורה וכמוש"נ[3].

ג) והנה בשו"ע אדה"ז שם בס"ה כתב " . . ומ"מ לא יוכיחנו ברבים אלא פעם א' אבל לא ירבה בתוכחות ברבים מאחר שברור לו שלא יקבל ממנו ועל זה אמרו כשם שמצוה לאמר דבר הנשמע כך מצוה שלא לאמר דבר שאינו נשמע אבל חייב להוכיחו ביחיד אפי' מאה פעמים עד שינזוף בו החוטא שכיון שהודיע לו האיסור והוא עובר עליו בזדון חייב כאו"א מישראל להוכיחו שנאמר הוכח תוכיח אפי' ק' פעמים" וכו' יעו"ש.

ומקור דברי אדה"ז לחלק בין ביחיד ובין ברבים הוא מדברי הרמ"א שם שכתב "ואם יודע שאין דבריו נשמעין לא יאמר ברבים להוכיחו רק פ"א אבל לא ירבה בתוכחות מאחר שיודע שלא ישמעו אליו אבל ביחיד חייב להוכיחו עד שיכנו" וכו' יעו"ש, וכ"כ בד"מ שם וז"ל "וכתב בנמוקי יוסף בסוף פ' הבא על יבמתו הא דמצוה שלא לאמר דבר שאינו נשמע ה"מ ברבים אבל ביחיד צריך להוכיחו עד שיכנו וכו' כדאיתא במס' ערכין (ט"ז:) והא דאמרינן בשבת (נ"ה.) לוכיחוהו מר להני דבי ריש גלותא ואמר לא מקבלי מינאי ואמרינן אפ"ה לוכיחונהו מר התם דלא הוכיחם כלל אלא שהי' מכיר בהן [שלא ישמעו] ומשום דאולי ישמעו או משום שלא יהי' להם פתחון פה[4] היה חייב להוכיחם פ"א לפחות עכ"ל" יעויי"ש בד"מ.

וכפה"נ מפרש אדה"ז בדברי הרמ"א והנ"י, דהחילוק הוא באופן התוכחה אם מוכיחו ברבים או ביחיד, דלהוכיחו ברבים אי"צ אלא פ"א, ואח"כ צריך להוכיחו ביחיד אפי' ק' פעמים וכו' וכמבואר בדברי אדה"ז, וכן תפס בפשיטות בשו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' ש"ג דהחילוק הוא אם מוכיחו ברבים או ביחיד [וכמו"ש אדה"ז בסי' תר"ח] וכתב דטה"ד הוא בהנ"י שם דכתוב "התם ביחיד אבל לרבים" וכו' דצ"ל "ברבים" ולא "לרבים" [וכ"ה בהד"מ בהעתיקו דברי הנ"י] יעו"ש.

ד) ובביאור החילוק דברבים לא יוכיחו אלא פ"א, וביחיד צריך להוכיחו אפי' ק' פעמים וכו', נראה ע"פ המתבאר מדברי אדה"ז דהחיוב דלהוכיחו באיסור המפורש בתורה אעפ"י דלא יקבל ממנו הוא כדי להוציא א"ע מהערבות וכנ"ל, דכשהוא שוגג ולא ישמע לו ליכא חיוב תוכחה מכח המצוה דהוכח [וכמו"ש באבנ"ז יו"ד סי' תס"א יעויי"ש וכמו"ש בזה במקו"א באריכות], וכל חיוב התוכחה בזה הוא כדי להוציא א"ע מהערבות, וכמבואר בדברי אדה"ז כנ"ל, והך חיוב תוכחה סגי בפ"א, דע"י שהוכיחו פ"א כבר הפקיע א"ע מהערבות, וכן בהך חיוב דתוכחה ליכא הדין דצריך להוכיחו ביחיד קודם [וכמו שהוא בהחיוב תוכחה דמכח המצוה דהוכח], דהך דין תוכחה אדרבה עדיפא כשמוכיחו ברבים, דענינה מגדר מחאה דאין הוא ערב על חבירו בזה, דעשיית העבירה הוי' נגד רצונו וכו', ולכן מותר להוכיחו ברבים, אכן הוא רק פ"א דבמוחה בו פ"א יצא הך דין מחאה, דהוציא א"ע מהערבות וכנ"ל.

אכן לאחר שממשיך ועובר במזיד, חייב להוכיחו אפי' ק' פעמים וכו', מכח המצוה דהוכח, דהוי אפי' כשאינו מקבל ממנו דחייב להוכיחו עד נזיפה וכו', ובהך חיוב תוכחה ישנו הדין דלא יוכיחו ברבים שלא להלבין פניו וכו', וכמבואר בערכין דף ט"ז שם [וצויין בגליון שם בשו"ע אדה"ז] דבהך חיוב תוכחה ליכא עדיפות שיוכיחו ברבים, דאדרבה, עדיפא שיוכיחו ביחיד דישמע לו יותר וכו', וממילא דאסור להוכיחו ברבים כשלא מועיל לענין התוכחה דאיכא האיסור דלהלבין וכו' וכמבואר בערכין שם דלכן חייב להוכיחו ביחיד דוקא.

משא"כ בחיוב התוכחה הראשונה כשהי' שוגג עדיין, דלא הוי מכח המצוה דהוכח וכו', אלא מהדין דלהוציא א"ע מהערבות, בזה ליכא הדין דחייב להוכיחו ביחיד קודם, דאדרבה מגדר התוכחה דעדיפא ברבים דמגלה לרבים דעשיית העבירה הוי נגד רצונו דאין ערב עלה וכנ"ל.

ומבואר לפ"ז היטב יסוד החילוק בין להוכיחו ברבים ובין ביחיד, דברבים צריך להוכיחו רק פ"א, דהדין תוכחה בזה הוי' משום להוציא א"ע מהערבות, משא"כ לאחר הפ"א דנעשה מזיד, חיילה כאן החיוב דהוכחה מכח המצוה דהוכח וכו', דבזה איכא הדין דצריך להוכיחו ביחיד וכמוש"נ. ועוד יתבאר בזה בעז"ה.

 


1) וראה מש"כ בקובץ יד [תשנ] לבאר מקור לדברי אדה"ז בזה מהסוגיא דסנהדרין דף כ"ז ושבועות דף ל"ט, וכתבנו לבאר עפי"ז דברי הריטב"א בביצה דף ל' שכתב לחלק בין מזידין לשוגגין יעו"ש באריכות.

והנה מדברי אדה"ז מתבאר דגם בשוגג אם הוא איסור המפורש בתורה צריך למחות בו, דעיקר החילוק הוא אם הוא איסור המפורש בתורה או לא, ובריטב"א מבואר דהחילוק הוא אם עובר בשוגג או במזיד. וביארנו לעיל שם דס"ל להריטב"א דבשוגג דאיכא משום הא דמוטב וכו', אם לא ימחה לא יהי' נתפס וכו', אכן מדברי אדה"ז מתבאר דבאיסור המפורש בתורה צריך למחות גם בשוגג כדי להוציא א"ע מהערבות.

והנראה בזה ע"פ מה דיש לחקור בהמתבאר מהסוגיא דסנהדרין דצריך למחות כדי שלא יהא נכשל בעון חבירו משום ערבות, אי הוא משום דכשאינו מוחה נראה דמסכים והו"ל ערב בעדו, דלפ"ז הא דנכשל וכו' הוא משום אי מחאתו, או דנימא דנכשל וכו' משום עצם הענין דערבות, ורק דבמוחה אינו נכשל דע"י המחאה הוציא א"ע מהערבות [והיינו דלצד הא' הוי אי מחאתו הסיבה דנכשל וכו', דע"י אי מחאתו הו"ל כערב, דנראה דנעשה ברצונו דמסכים לזה, משא"כ לצד הב' הו"ל כערב מצ"ע, ורק דע"י המחאה נפטר הוא הענין הערבות]. וי"ל דבזה מחולקים הריטב"א ואדה"ז [שכ"כ בשיטת הראשונים דמחלקי בין איסור המפורש וכו'], דהריטב"א מפרש כצד הא' דאי מחאתו פועל שיהא נכשל וכו', דע"י אי מחאתו נראה דמסכים והו"ל ערב, דלכן ס"ל דבשוגג דאיכא טעמא שלא ימחה משום הא דמוטב וכו' אינו נכשל משום הערבות דהרי אי"כ הוכחה מאי מחאתו דניח"ל, דהא דאינו מוחה הוא מטעמא דמוטב וכו', אכן אדה"ז מפרש כצד הב', דהא דנכשל וכו' הוא משום דין הערבות בעצם ורק במוחה נפטר הוא מהערבות דע"י המחאה מוציא א"ע מהערבות [וכן מתבאר מלשון אדה"ז בזה] דלכן ס"ל דגם בשוגג דאיכא שלא ימחה משום דמוטב וכו' מ"מ צריך למחות כדי להוציא א"ע מהערבות, דאי לא ימחה יהא נתפס משום הערבות, ואין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך וכו', ומבואר לפ"ז חילוק דברי הריטב"א ודברי אדה"ז דתליא אי הא דנכשל וכו' הוא משום אי המחאה, או דהוא משום עצם הענין דערבות וכמוש"נ.

2) וכמ"ש בקובץ יד [תשנ] להוכיח מדברי הסמ"ק דגם בשוגג איכא משום המצוה דהוכח וכו' [המצוה דהוכחה לטובת הנוכח להדריכו בדרך הישרה] יעו"ש, וראה במנ"ח מצוה רלט דאיכא חיוב דהוכחה להצילו מעבירה משום הלאו דלא תעמוד על דם ריעך, דלא גרע מטובע בנהר דעובר על לא תעמוד וגם והשבות לרבות אבידת גופו, עאכו"כ דאם יכול להצילו מן העבירה, דהוא אבידת נפשו וגופו ר"ל, בודאי דחייב להחזירו למוטב ולהצילו יעו"ש, וזה הוי גם כשהוא בשוגג דמצוה להצילו וכו' וכמו"ש המנ"ח.

3) והא דגם באיסור דרבנן אמרינן הא דמוטב וכו' וכמבואר בדברי אדה"ז שם אעפ"י דבאיסור דרבנן ישנו הדין דערבות וכמו"ש הפרמ"ג [ומוכח כן מהא דבמצוות דרבנן, וברכות דמדרבנן אמרינן ג"כ דאם יצא מוציא], וא"כ הי' צריך לכאורה להוכיחו כדי להוציא א"ע מהערבות, וכמו"ש אדה"ז לגבי איסור המפורש בתורה. נראה דהוא משום דשאני באיסור דרבנן דדינא דערבות בזה הוא משום המצוה דלא תסור, וכמו"ש הפרמ"ג, וזה מהני רק לגבי חיוב הגברא דמקרי בר חיובא בזה משום המצוה דל"ת וממילא דחבירו יכול להוציאו, דגם הוא מקרי ב"ח משום דינא דערבות על הלאו דל"ת, משא"כ לענין מעשה האיסור מצ"ע לא מקרי מה"ת חפצא דאיסורא, דמה"ת איכא רק חיוב לשמוע לחכמים. [ואיסור החפצא באיסורי דרבנן להשיטות דגם איסורי דרבנן הוו איסור חפצא, וראה בלקו"ש חכ"ט ע' 106 הערה 21 וש"נ, הוי רק מדרבנן]. דלכן בעובר בשוגג ליכא בזה משום עובר על האיסור דלא תסור [וכמו"ש המפרשים דהוא רק באינו מקבל דברי החכמים, וכמו"ש בלקו"ש שם או"ק ג', וראה בהספרים שצויינו שם בהערה 15], דלכן ליכא בזה חיוב תוכחה משום להוציא א"ע מהערבות, דכיון דחבירו שוגג אין הוא עובר על איסורא משום לתא דהערבות ודו"ק. [באו"א הי' א"ל בזה, דבמצוות דרבנן הוי דין הערבות ג"כ מדרבנן, דכשחייבו חז"ל בהמצוות דרבנן, חייבו עליהם ג"כ בדין ערבות מדרבנן, ובשוגג דאיכא משום הא דמוטב וכו' אמרו חז"ל דלא לימחו בהו דהם אמרו והם אמרו, משא"כ בהמפורש בתורה דהחיוב דאורייתא, אינו נפטר משום הא דמוטב וכו', דאין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך].

ועי' בשו"ת אבנ"ז חיו"ד סי' תסא או"ק ז' דהביא דברי אדה"ז בזה ותמה עליהם ד"אטו בדרבנן ליכא ערבות הלא כל הברכות אעפ"י שיצא מוציא ורוב ברכות דרבנן, ועוד כיון שאף אם יוכיחנו יעבור מה חיוב ערבות איכא" יעו"ש באבנ"ז.

והנה מה שתמה האבנ"ז דגם מדרבנן איכא חיוב ערבות כדמוכח מהא דגם מדרבנן אם יצא מוציא [וכן תמהו האחרונים ז"ל על הצל"ח ברכות דף מ"ח שר"ל דבדרבנן ליכא ערבות, עי' בשו"ת כת"ס חאו"ח ר"ס כ"ט ובאמרי בינה הל' שבת סי' י"א בד"ה ודע ועוד] מיושב לפימ"ש הפרמ"ג דהחיוב ערבות בדרבנן הוי משום הלאו דל"ת וכנ"ל [וראה בפרמ"ג בפתיחה כוללת החלק הב' או"ק ט"ז מש"כ בזה באו"א יעויי"ש ולפי"ז מיושב ג"כ].

ומה שהקשה דכיון דגם אם יוכיחנו יעבור א"כ מה חיוב ערבות איכא, לא קשיא, דדינא דערבות הוא דין עצמי דכל ישראל ערבין זל"ז, דלכן צריך להוכיחו להוציא א"ע מהערבות, וכשלא הוכיחו הו"ל בדינא דהערבות ואעפ"י שלא הי' יכול לעכבו מלעשות האיסור, וכמו שהארכנו בקובץ יד [תשנ] לבאר המקור לזה מהסוגיא דסנהדרין יעויי"ש.

4) אולי י"ל דהכונה שלא יהי' להם פתחון פה, דמדלא מיחו בהם ש"מ דניח"ל וכו', ולזה צריך למחות להודיע שהוא נגד רצונו וכו', דעי"ז מוציא א"ע מהערבות, והן הן דברי אדה"ז בביאור הטעם דחייבין למחות באיסור המפורש בתורה אעפ"י שברור דלא יקבל ממנו.