סעיף י - 750 [גליון]

דין הסיבה בנשים

הרב לוי יצחק שמערלינג

ציריך, שווייץ

בסי' תעב ס"י פסק אדה"ז שבזמן הזה אין הנשים צריכים להסב, עיי"ש.

והנה בסעיף יב מביא הדין של שמש, ומפרש שהעבדים ושפחות העבריות צריכים הסיבה, עיי"ש. ולכאורה, איך זה מתאים שהשפחות העבריות (שבודאי משמשות בזה"ז) צריכים להסב, אחר שפסק שנשים בזמה"ז אין צריכים הסיבה.

ועיין במשנה ברורה ושאר אחרונים שמביאים רק הדין של שמש, ומפרשים רק שזה עבדים העבריים, ואין אחד מהם מזכיר שפחות. ועיין בשו"ע וברמב"ם וכן בגמ', דנזכר רק הדין של שמש.

ואפ"ל ע"פ מה שכתב הכסף משנה בפ"ז ה"ח בחיוב של שמש: "אע"פ שמתעסק בצרכי בית מיסב, לפי שהקונה ע"ע כקונה אדון". ולפי זה, מה שהשפחות העבריות צריכות הסיבה, אין לזה שייכות להסיבה בנשים, שנשים בזה"ז בדרך כלל פטורות, אלא שזה מדין אדון. דכיון שהאדון מיסב גם השפחות עושות כן, וצריכים להסב.

ובאופן אחר יש לומר, שזה מדין חירות כנגד האדון. דגם השפחות צריכות להראות חירות כיון שיש לפניהם אדון שמיסב, אף הן צריכות להסב, אע"פ שבסתם נשים אין הסיבה בזה"ז.

מזה יוצא, שאם יש אדון ואשתו ושפחה העברי', שעקרת הבית פטורה, והשפחה חייבת*.

 


*) וראה גליון הקודם עמ' 50 בזה. המערכת.