קונטרס אחרון ס"ק ד - 750

אמירת כל חמירא בלשון ארמי

הרב גדלי' אבערלאנדער

מח"ס פדיון הבן כהלכתו

כתב רבינו הזקן בשלחנו הטהור סי' תלד ס"ד: "ולמה ניתקן לשון הביטול בלשון ארמי, מפני עמי הארץ שאינם מבינים בלה"ק כי אם בלשון ארמי . . ". ובקונטרס אחרון אות ד: "ובסדה"י [ובסדר היום] כ' שלא יבינו המזיקין וכו' ולא העתקתיו משום דזה אמרו על המלאכים שאינם נזקקין ללשון ארמי . . אבל המזיקין עיקר לשונם הוא ארמי כדאיתא בזהר הובא בב"י סי' נו ע"ש".

ולהעיר מדברי הריטב"א על ההגדה פיסקא הא לחמא עניא (הגש"פ תורת חיים, מוסד הרב קוק, תשנ"ח עמ' יב): "מה שאומרים כן בלשון תרגום יש אומרים שהוא כדי שלא יכנסו השדים אצלנו, לפי שאינם מכירין בלשון תרגום". וכ"ה בפי' המיוחס לרש"י (שם עמ' כג) ביתר ביאור קצת: "וי"א להכי אומרים בלשון ארמי כדי שלא יבינו השדים מה שאומרים "כל דכפין ייתי וייכול", שלא יכנסו לבית". וצ"ע.