סעיף א - 749 [גליון]

סובין ומורסן [גליון]

הרב מאיר צירקינד

תושב השכונה

בגליון יב [תשמח] כתב הרב ש. ז. שיחי', עמ"ש בגליון יא [תשמז] בדברי המג"א ואדה"ז בסי' תנד, דפי' סובין הוא הגס, ומורסן הוא הדק.

ותירץ דלפעמים קורין סובין מה שקורין מורסן וכן להיפך. והנה (מלבד שרחוק לומר שלפעמים קורים לאור יום ולחשך לילה, ולפעמים קורין לאור לילה ולחשך יום), הרב הנ"ל מביא ראי' לסתור, שכתב "ולכן הברטנורה בתרומות (פי"א מ"ה) הביא רק פירש הרמב"ם, דמשנה שם מוכח כהרמב"ם, ובשבת (פ"ז מ"ה) הביא פי' רש"י משום דהמשנה שם מוכח כרש"י". וכשתראה בהברטנורה בשבת כתב "ורמב"ם פי' איפכא", היינו דלא ס"ל דמוכח כרש"י.

ועוד, אי פעמים אומרים כך ופעמים להיפך, למה בפסחים (לט, ב במשנה) לא פירש לן רש"י והברטנורה אם המורסן המדובר כאן הוא העב או הדק? (והרמב"ם פירשו כאן, כמו בכל המקומות).

ועוד, אם מוכח משבת כפירש"י, והוא דבר המוסכם שלפעמים אומרים כך ולפעמים להיפך, למה לא פירש הרמב"ם כרש"י בשבת?

ומ"ש הא"ר "ותוס' בפסחים דף ל"ט (ד"ה לא) מבואר דלא תני הכי כלל", התוס' לא כתב "כלל", אלא כתב לחזק שיטתו "דאי לאו הכי הוי זו ואצ"ל זו". (וראה בקידושין ל, א דאין למידין מן הכללות).

וכ"ז כתבתי לתרץ שיטת התוי"ט, הח"י, המלאכת שלמה, והשביתת שבת, שס"ל שיש פלוגתא בפירוש סובין ומורסן.