כללי - 749

הערות בשו"ע אדה"ז סי' תעב

הרב אברהם הרץ

ר"מ בישיבה

א) בפר"ח סי' תעב סעי' ו כתב "ומ"ש [הרמ"א] די"א דבזמן הזה דאין דרך להסב כו' נ"ל קצת ראי' לדבריו מדין אשה שאינה צריכה הסיבה ופי' בשאלתות דרב אחאי משום דלאו דרכייהו דנשי למזגה ומעתה כיון דבזמן הזה אין דרך להסיב, כולם יש להם דין נשים . . ". וכן העיר בביאור הגר"א סי' תעב ס"ד.

והנה בשו"ע אדה"ז סי' תעב סעי' י פסק דנשים אין צריכים הסיבה, והביא טעם השאלתות כמצויין שם בצד הסעיף (ויש עוד טעמים למה נשים פטורות מהסיבה כמבואר בפוסקים).

ואעפ"כ פסק להלכה דאנשים צריכים הסיבה בזמן הזה, וסמכינן על שיטת ראב"י דבזמן הזה כולם פטורים מהסיבה במקום שיש חשש כמו שכתב בסעי' טו שם אם נראה שמוסיף על הכוסות, עיי"ש.

וצ"ב מהו הטעם לחלק בין אנשים ונשים בדין הסיבה בזה"ז, כמו שהעיר הפר"ח.

ויש לומר דאדה"ז בדיוק לשונו מבאר החילוק דבנשים כתב אין דרך הנשים להסב ואין זה דרך חירות להן, וכן הוא לשון השאילתות "לאו דרכייהו דנשי למזגא". אבל באנשים בזה"ז כתב אין רגילות להסב כלל בארצות הללו, וכן הוא לשון הראב"י הובא בב"י בטור שם. ודלא כמו שכתב הרמ"א שם: דבזמן הזה דאין דרך להסב.

ולפי זה מבואר החילוק עכשיו בין אנשים לנשים.

ב) בסעי' יב כתב אדה"ז "וכן עבדים ושפחות העברים צריכים הסיבה". ומציין שם בצד הסעיף לפסחים קח. שמש צריך הסיבה.

ובמהרי"ל הל' פסח כתב וכולם חייבים בהסיבה אנשים ונשים ועבדים ושפחות.

אמנם לפי המבואר בסעי' י שם, דעכשיו נהגו הנשים שלא להסב, א"כ מדוע כתב כאן דשפחות צריכים הסיבה. דלפי טעם השאלתות אין לחלק, לכאורה, בין נשים ושפחות.

ג) בהגדה של פסח כתב כ"ק אדמו"ר בסימן קדש כמה פרטים שיש בקידוש בליל פסח, שאין בקידוש בשאר שבתות ויו"ט, מכיון שקידוש בליל פסח הוא גם אחד מד' כוסות.

ולהעיר שלא כתב הא דמבואר בשו"ע וכן פסק בשו"ע אדה"ז סי' תעב סעי' כז מצוה לחזור אחר יין אדום . . ואע"פ שבשאר שבתות ויו"ט אין צריך לחזור אחר יין אדום מ"מ בד' כוסות יש לנהוג כהאומר שצריך לחזור . . ומסיים שם ועכשיו שהיו מצויים לעלול עלילות שקרים כבר נמנעו מליקח יין אדום לפסח. ומקורו מט"ז שם שכתב והאידנא נמנעו מליקח יין אדום מפני עלילות שקרים בעו"ה.

אמנם בחק יעקב שם אות כד כתב ובמקומות שמצויים לעלול עלילת שקרים ימנעו מליקח יין אדום וכ"כ הט"ז. ולכאורה יש חילוק בלשונם, דבט"ז וכן באדה"ז כתבו בסתם ועכשיו שהיו מצויים . . נהגו שלא ליקח. אמנם בחק יעקב וכן במ"ב כתבו דבמקומות שמצויים עלילות דם נמנעו. ומשמע שבשאר מקומות נשארה המצוה לחזור אחר יין אדום.

ויש לומר דלפי אדה"ז אין מצוה לחזור על יין אדום אפילו במקומות שאין מצויים עלילות דם, שהרי כתב בסתם ועכשיו. ועפ"ז מדוייק מה שבהגדה של פסח השמיט כ"ק אדמו"ר הא דלחזור על יין אדום.