סעיף יח - 748 [גליון]

דעת אדה"ז בפתיחת מיני "קענס" וקופסאות וכדומה בשבת [גליון]

הרב אלימלך יוסף סילבערבערג

שליח כ"ק אדמו"ר, וועסט בלומפילד, מישיגען

 בגליון יא [תשמז] הקשה הרב מאיר צירקינד על מה שכתבתי שמדברי רבנו מבואר שחותלות הוא בנין גרוע משום שאינו עשוי להתקיים הרבה, ועל זה הקשה הרב הנ"ל "ויש להקשות מהו כאן ההכרח לזה, אפשר איפכא מסתברא שאינו עשוי להתקיים משום שהוא בנין גרוע?"

והנה ממוסתקי שבסעיף א מבואר שאע"פ שהוא בנין גרוע (עיין שם) מ"מ הוא עשוי להתקיים למשך זמן, וע"כ אין לו הדין של חותלות, וא"כ אינו מסתבר לומר שאינו עשוי להתקיים משום שהוא בנין גרוע.

ומה שהקשה הרב הנ"ל עמ"ש שכמו בשקדים שהקליפות מזומנות הם לאותו הפרי ולא לפרי אחר, כמו כן בחותלות הם מיוחדות רק לאותם תמרים, וע"ז הקשה הנ"ל, "ופשוט הוא דאדה"ז בא לבאר דכמו שמותר לשבר אגוזים ואין בו איסור של שבירת כלים כך בחותלות אין בו איסור של שבירת כלים".

והנה אם השו"ע בא לומר שההיתר הוא רק מחמת שאינו כלי גמור, א"כ אין צריך להזכיר הענין של קליפות שקדים. וכדהקשה בשו"ת אגרות משה או"ח ח"א עמ' רב עיין שם. אבל לפי דברינו אתי שפיר.

ומה שהקשה הנ"ל מכמה מקומות שיש איסור חיתוך במדה אפילו בדבר שאינו עשוי להתקיים משך זמן, אינו שייך לעניננו, דכל הדיון שלנו הוא בעשיית פתח ליציאה, ולא נקרא פתח מדאורייתא אלא העשוי לכניסה ויציאה, וכל האיסור הוא מדרבנן אטו לול של תרנגולים. ובפתח כזה מבואר מדברי אדה"ז שלא נקרא פתח אם אינו עשוי להתקיים כלל. ומה שהקשה ממיני מתכות שבסעיף יז אינו קשה כלל כיון שהפותחות עשויות להתקיים למשך זמן רב.