סעיף יא - 748

רה"ר בזמן הזה

הרב מאיר צירקינד

תושב השכונה

בשו"ע אדה"ז סשמ"ה סי"א כתב, וז"ל: וע"פ דבריהם נתפשט המנהג וכו' שאין לנו עכשיו רשות הרבים גמורה, ואין למחות בידם שיש להם על מי שיסמכו (שכן דעת גדולי הראשונים וטעמם ונימוקם עמם (שלא) בגמרא) וכל יר"ש יחמיר לעצמו. עכ"ל.

ובלוח התיקון כתוב שצ"ל " . . ונימוקם עמם (שלא נזכר ששים רבוא בגמרא) . . ".

והוא פלא, דאיפכא מסתברא, דאם בגמרא לא נזכר תנאי של ס' רבוא להיותו רה"ר איך אנו מקילים מעצמינו לומר כן, ועוד, שבאמת טעמם ונימוקם הוא בגמרא כמ"ש המפרשים (בפרט תוס' שבת ו, ב) דהוא ממה דאיתא (שם) בגמרא שבזמן שישראל שרויין במדבר הי' המדבר רה"ר, ובזמן הזה שאינם שרויים במדבר אינו רה"ר, וכתבו המפרשים דהוא משום שבזמן שהיו במדבר הי' ס' רבוא, ועכשיו אין שם ס' רבוא.

(ואם יש טעות לתקן הוא שהתיבה ("שלא") מיותר הוא).